Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy Podatnik jest zobowiązany do składania do Urzędu Skarbowego sprawozdań finansowych tj: bilansu, rachunku zysków i strat informacji dodatkowej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gospodarstwa Pomocniczego. przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2008r. (data wpływu 12 lutego 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązku składnia sprawozdań finansowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składnia sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego.

W przedmiotowym wniosku został przestawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Gospodarstwem Pomocniczym . działającym na podstawie Decyzji K oraz przepisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Podatnik jest zobowiązany do składania zeznania CIT-8, natomiast na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolniony z podatku.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest kwotą zwolnioną i pozostaje w Gospodarstwie jako zwiększenie środków obrotowych, (zwolnienie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Podatnik jest zobowiązany do składania do Urzędu Skarbowego sprawozdań finansowych tj: bilansu, rachunku zysków i strat informacji dodatkowej.

Zdaniem wnioskodawcy Gospodarstwo nie jest zobowiązane do składania sprawozdań finansowych ponieważ z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika ten obowiązek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Gospodarstwa p jednostek b są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Zatem stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych gospodarstwa pomocnicze wymienione w art. 6 ust. 2 ww. ustawy, tj. gospodarstwa pomocnicze tworzone przy szkołach, przedszkolach, zespołach ekonomiczno - . szkół, o hufcach p, jednostkach: w, P, Agencji X, Agencji Y, organizacjach Służby W, Straży Q i P Straży Q, zakładach o z, zakładach p s i parkach narodowych, jeżeli środki z tego zwolnienia zostaną przekazane na:zwiększenie środków obrotowych gospodarstw pomocniczych, finansowanie inwestycji jednostki budżetowej w zakresie inwestycji dla gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.Zwolnienie to ma charakter podmiotowy, wynikający ze szczególnej formy gospodarki finansowej pomiotów nim objętych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej jest wyodrębnioną z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, częścią jej podstawowej działalności lub działalnością uboczną. Gospodarstwo pomocnicze powinno pokrywać koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych (art. 26 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). W myśl art. 26 ust. 3 ustawy o finansach publicznych podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, rachunek zysków i strat, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.

Przepis art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obwiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacać podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Stosownie zaś do art. 27 ust. 1a ww. ustawy gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, korzystając ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2, są zobowiązane składać zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w terminach i na zasadach określonych w ust. 1.

Zaś w myśl art. 27 ust. 2 ww. ustawy podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały sprawozdania finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Gospodarstwa pomocnicze zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 142, poz. 1020) zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszach.

A zatem mając powyższy przepis na uwadze należy stwierdzić, iż podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowych (a więc i Podatnik ) przekazują je do urzędu skarbowego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje w tym zakresie wyjątku w stosunku do gospodarstw pomocniczych, które na podstawie art. 6 ust. 2 tej ustawy, są zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym stanowisko Podatnika w przedmiocie zapytania jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: sprawozdania finansowe, ustawa o finansach publicznych, zeznanie podatkowe, zwolnienia podatkowe
Data aktualizacji: 29/01/2013 21:00:01

Obowiązek wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymana przez Spółkę faktura za premię pieniężną, daje prawo do odliczenia podatku n...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawki podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Na podstawie jakiego dowodu abonenci mogą dokonywać odliczeń wydatków od dochodu z tytułu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.04.2006 r. uzupełnionego pismem z...

Czy od faktury za najem samochodu moę odliczyć cały VAT, czy tylko 60% i nie więcej niż 60...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez PXXXXX XXXXXX NIP XXXXXX w dniu 20 stycznia 2006 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Na jaki dzień należy zamknąć księgi rachunkowe i ustalić wynik finansowy przejmowanej spółki z o.o.?Czy podatnik ma prawo do wystawiania faktur VAT za dzierżawę gruntu na cele nierolnicze?Czy Wnioskodawca prawidłowo obniża podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki o 8, 25%?Czy Spółka winna do pierwotnie wystawionych faktur wystawić faktury korygujące?Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT potwierdzających nabycie usług doradczych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.