Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnik ma obowiązek podpisywania faktur VAT dokumentujących świadczone usługi internetowe?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 02.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku podpisywania przez wystawcę faktur VAT dokumentujących świadczone usługi internetowe stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Dnia 02.02.2006 r. Podatnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie oświadczyła, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wnioskodawca wskazuje, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług internetowych oraz handlu sprzętem komputerowym. Ponadto oświadczył, iż usługi dostępu do internetu są głównym przedmiotem wykonywanej działalności, określonym we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz we wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Podatnik wystawia odbiorcom usług internetowych (zarówno nabywcom indywidualnym jak również podmiotom gospodarczym) faktury VAT, których nie potwierdza podpisem - powołując się na regulacje znajdujące się w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wyrażając własne stanowisko w sprawie Podatnik stwierdza, iż nie ma obowiązku podpisywania faktur VAT za usługi internetowe, bowiem faktury VAT potwierdzające świadczenie usług telekomunikacyjnych, do których zaliczyć należy usługi internetowe - zwolnione są z obowiązku ich podpisywania.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika zważył co następuje:

Zasadnicze elementy jakie powinna zawierać faktura VAT określone zostały w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z dyspozycją w/cyt. art., podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 106 ust. 4 i 5 podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. (art. 106 ust. 4)

Przepisu ust. 4 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami (art. 106 ust. 5).

Stosownie zaś do treści § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r., Nr 95, poz. 798 ze zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "faktura VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Stosownie do wyżej wskazanej dyspozycji art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy o których mowa w art. 15 ustawy zobligowani zostali do dokumentowania dokonywanej sprzedaży za pomocą faktur VAT, stwierdzających w szczególności:

- datę dokonania sprzedaży,

- cenę jednostkową bez podatku,

- podstawę opodatkowania,

- stawkę i kwotę podatku,

- kwotę należności,

- dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Podkreślić należy, iż podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - za wyjątkiem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, a także w sytuacji gdy nabywca (osoba fizyczna nieprowadzących działalności gospodarczej) zażąda wystawienia faktury.

Ponadto, Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił szczegółowe dane jakie winna zawierać faktura dokumentująca sprzedaż wśród których m. in. znajdują się: imię i nazwisko lub nazwa bądź nazwa skrócona sprzedawcy oraz jego adres. Ustawodawca nie nałożył jednak obowiązku podpisywania faktur przez dostawcę (usługodawcę), czyli wystawcę faktury.

Reasumując, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawnych regulujących materię podatku od towarów i usług, faktury VAT nie muszą zawierać podpisu wystawcy faktury. Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu podkreśla, iż brak wymogu podpisywania faktur VAT nie oznacza, iż podpisać ich nie można - oznacza jedynie, iż przepisy prawa podatkowego tej kwestii nie regulują, pozostawiając decyzję stronom umowy. Faktura VAT może bowiem zawierać inne, niewymagane przepisami informacje i dane, na co wskazuje użyty przez ustawodawcę w § 9 w/cyt. rozporządzenia zwrot "co najmniej".

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w piśmie z dnia 02.02.2006 r. zgodnie z którym nie istnieje obowiązek podpisywania przez wystawcę faktur VAT dokumentujących świadczenie usług internetowych.
Słowa kluczowe: faktura, fakturowanie, podatek od towarów i usług, podpis, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 16/08/2011 05:02:28

Ustalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług orz możliwość o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Usługi księgowe Poznań - tylko po zawarciu umowy

Wielu przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z usług księgowych bez zawarcia umowy, co może skończyć się dotkliwymi i nieprzewidzianymi konsekwencjami. Dlatego najbezpieczniej dla samych przedsiębiorców jest zawieranie umów - usługi księgowe...

Kiedy powstaje przychód z tytułu zawartej umowy dzierżawy z której wierzytelność została p...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko., przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2007...

W jakim terminie powinny być wystawiane faktury dokumentujące wykonane usługi transportowe

Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów. Działalność ta wykonywana jest na terenie Unii Europejskiej na rzecz podmiotów duńskich zidentyfikowanych na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Z...

W którym momencie wartość rachunku inwestycyjnego staje się przychodem lub kosztem podatko...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
ZASADY ODLICZANIA PODATKU Z FAKTUR ZAKUPU PALIWA WYKORZYSTYWANEGO DO NAPĘDU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PO 22.08.2005RCzy skutki podatkowe przyznanych premii Wnioskujaca winna uwzglednić w miesiącu, w którym otrzyma fakturę na premie od dystrybutora?Wystawienie faktury korygujące do duplikatów brakujących fakturPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług polegających na intensyfikacji sprzedaży produktów SpółkiCzy można za okres od maja 2004 r. do marca 2005 r. wystawić zaległe faktury stwierdzające wysokość wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.