Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez firmę leasingową?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych przez leasingodawcę z tytułu podatku od środków transportu, którym Podatnik jest obciążony zgodnie z zawartą umową leasingu

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Podatnik, prowadzący produkcję rolną, w 2000 r. w ramach leasingu finansowego użytkuje ciągniki, przyczepy oraz inne maszyny rolnicze. Firma leasingowa wystawiła w 2001 r. fakturę VAT ze stawką 0%. Raz w roku firma leasingowa wystawiała noty określające wysokość czynszu odsetkowego i kapitałowego. Zgodnie z umową Wnioskodawca zwracał firmie leasingowej podatek od środków transportowych. W 2005 r. firma leasingowa wystawiła fakturę VAT ze stawką 22% za podatek od środków transportowych nazywając go opłatami administracyjnymi.

W umowie leasingowej określono warunki płatności opłat leasingowych oraz zawarto zastrzeżenie, iż leasingobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat, podatków, itp. które powstaną w bezpośrednim lub pośrednim związku z zawartą umową, chociażby obciążenia takie, w myśl odpowiednich przepisów, dotyczyły właściciela lub samoistnego posiadacza przedmiotu leasingu.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez firmę leasingową.

W ocenie Podatnika zwrot podatku od środków transportowych, nie jest w tym wypadku usługą leasingową i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska Podatnika, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, tut. Organ stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż jest on obowiązany, z tytułu zawartej umowy leasingu, do pokrycia wszelkich opłat, podatków itp., które powstaną w bezpośrednim lub pośrednim związku z zawartą umową, chociażby obciążenia takie, w myśl odpowiednich przepisów, dotyczyły właściciela lub samoistnego posiadacza przedmiotu leasingu.

Przez umowę leasingu, zgodnie z art. 7091 Kodeksu cywilnego, finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Z powyższego przepisu wynika, iż przez cały okres trwania umowy właścicielem przedmiotu umowy leasingu pozostaje finansujący (leasingodawca).

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zm.) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

A zatem zobowiązanym do zapłaty podatku od środków transportowych jest finansujący (leasingodawca).

Korzystający (leasingobiorca), na mocy zawartej przez strony umowy leasingu, może zostać obciążony ciężarem wydatku poniesionego przez finansującego (leasingodawcę). Wszystkie bowiem koszty ponoszone przez świadczącego usługę, w tym także daniny publiczne, mogą stanowić element kalkulacyjny ceny usługi. Natomiast wszelkie płatności, do których zobowiązany jest Podatnik, w związku ze świadczeniem na jego rzecz usługi leasingowej, stanowi zapłatę za tę usługę.

Obciążenie Podatnika kosztem zapłaconego przez finansującego (leasingodawcę) podatku od środków transportowych uznać należy za należność związaną ze świadczoną usługą leasingową, która to usługa podlega opodatkowaniu właściwą dla danej czynności stawką. Bez znaczenia jest przy tym sposób, w jaki odpłatność zostanie opisana na fakturze, ponieważ w tym przypadku jest to należność z tytułu świadczonej na rzecz Podatnika usługi leasingowej.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym elementem konstrukcji podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do zapisu ust. 2 art. 86 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:a) z tytułu nabycia towarów i usług,b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu-z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.Natomiast zgodnie z treścią przepisów art. 88 ust. 3a pkt 2 i ust. 3b ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.06.2005 r.) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury (oraz ich duplikaty) i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana.

Do dnia wejście w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 90, poz. 756), tj. 01.06.2005 r. podobne regulacje znajdowały się w § 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Stanowiły one bowiem, iż w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej faktycznej transakcji faktury te (oraz ich duplikaty) i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Powołane powyżej przepisy art. 88 ust. 3a pkt 2 i ust. 3b ustawy o VAT (w brzmieniu od 01.06.2005 r.) oraz § 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w/w rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.06.2005 r.), które wyłączają prawo do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, nie znajdują zastosowania w niniejszym stanie faktycznym, ponieważ przedmiotowa faktura dokumentuje transakcję podlegającą opodatkowaniu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż podatek naliczony, określony w fakturze wystawionej z tytułu usług leasingowych (w tym opłat administracyjnych), będzie podlegał odliczeniu przez Podatnika w zakresie, w jakim leasingowane maszyny rolnicze są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie będzie dotyczył przypadków, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.
Słowa kluczowe: leasing, obniżenie podatku należnego, podatek, środek transportowy
Data aktualizacji: 31/05/2011 17:23:40

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur zakupu usług hotelowych i gastronomi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym zasadne jest odliczenie podatku VAT od zakupionych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących raty leasingowe?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dn. 17.08.2004 r. - w sprawie możliwości odliczania podatku VAT od rat leasingowych dotyczących samochodu osobowego Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29...

Dotyczy stosowania stawki podatku od towarów i usług przy dostawie sprzętu komputerowego d...

Działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. - Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie Nr...

Obowiązek wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej w późniejszym terminiePierwszy Urząd Skarbowy Poznań 60-965 ul. Chłapowskiego 17/18Dotyczy umieszczania kodu PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż krajowąUrząd Skarbowy Działdowo 13-200 ul. Plac Mickiewicza 26Czy Wspólnota Mieszkaniowa od otrzymanych odsetek powinna odprowadzać podatek dochodowy ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.