Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Podatnik ma prawo do zwrotu podatku VAT od zakupu samochodu, który jest jego własnością

Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 28 czerwca 2006 roku, za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w lutym 2006 dokonał Pan zakupu samochodu ciężarowego marki Mercedes - Sprinter za kwotę 122.000 zł. Na dowód zakupu otrzymał Pan fakturę VAT z terminem płatności 60 dni. Samochód ten został ujęty w ewidencji środków trwałych, gdyż jest to samochód używany, kompletny oraz sprawny technicznie do użytkowania. W dniu 26 kwietnia 2006 roku przelał Pan na konto sprzedawcy 60.400 zł tytułem częściowej zapłaty za ten samochód, pozostałą kwotę zapłaci Pan w późniejszym terminie. W deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2006 roku wartość samochodu i podatek VAT zostały ujęte w rubrykach 44 i 45. Dotychczas nie przerejestrował Pan samochodu na własne nazwisko, gdyż brak Panu środków na pozostałą spłatę oraz przerejestrowanie.

Stoi Pan na stanowisku, iż ma prawo do zwrotu podatku VAT od zakupu samochodu, który jest Pana własnością.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm./ dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.W myśl § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów /Dz. U. Nr 133 poz. 1123 ze zm./ dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, Faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.Natomiast art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości dokonania odpisów amortyzacyjnych od faktu zarejestrowania pojazdu, ale od faktu bycia jego właścicielem. Właściciela pojazdu wskazuje umowa sprzedaży lub faktura VAT, który to dokument Pan posiada.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 86 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z ustępem 2 cytowanego artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przepisy wyżej cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług dają podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem towarów usług w zakresie, w jakim są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa może zostać przez podatnika zrealizowane w ściśle określonym terminie.

Stanowi o tym treść art. 86 ust. 10 ww. ustawy, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt. 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w wyżej określonym terminie, to zgodnie z ust. 11 art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

W świetle powyższych unormowań terminem do dokonania odliczenia jest okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał fakturę lub następny okres rozliczeniowy.

Na podstawie art. 87 ust. 1 w/w ustawy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika w myśl art. 87 ust. 2 następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika z zastrzeżeniem ust.3. Zgodnie z ust. 3 w/w artykułu, różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji powiększonej o 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 41 ust. 1 podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu nabycia towarów zaliczonych do środków trwałych przysługuje Panu z chwilą otrzymania faktury i towaru.

Ponadto wskazać należy iż, obowiązek zawiadomienia starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu nakładają na właściciela pojazdu przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm./.
Słowa kluczowe: faktura VAT, własność rzeczy, zwrot podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 22/01/2013 15:00:01

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował usługę instalacji systemu alarmowego w budynku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje możliwość zaliczenia poniesionego wydatku na zakup towaru w ciężar kosztów uz...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 listopada 2006 r. wniesionego przez .na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w...

Czy Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakiej dacie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek VAT zawarty w fakturze wystawionej przez Gminę należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego?Opodatkowania nadwyżki kwoty pieniężnej stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną od kontrahenta, a wartością należności wykazanych w fakturzeBiuro księgowe z Siedlec - obowiązkowe ubezpieczenie OC w PolsceCzy Dom Maklerski S.A. jest obowiązany do sporządzania informacji PIT-8C, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ?Urząd Skarbowy Lubań 59-800 ul. Stara 1
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.