Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2009 r. (data wpływu 07.09.2009 r.), uzupełnione wnioskiem aktualizacyjnym z dnia 23 września 2009 roku (data wpływu 28 września 2009 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji w podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 września 2009 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zgłosił w urzędzie działalność gospodarczą wskazując datę rozpoczęcia na dzień 01-06-2009, natomiast formularz rejestracyjny VAT-R złożył we właściwym urzędzie skarbowym w dniu 13-07-2009. W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia naruszeń Wnioskodawca wskazał, iż faktury zakupowe, których dotyczy wniosek otrzymał przed dniem rejestracji, jak to określa rezygnacji ze zwolnienia tj. przed 13 lipca. Dokonane zakupy dotyczyły wydatków na wyposażenie lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszą deklarację VAT Podatnik złożył za miesiąc lipiec 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż co prawda zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 5a obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się od nabywanych przez podatnika towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty lub rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT. Jednak kluczowe znaczenie dla tej sprawy ma art. 86 ust. 1 dający prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynność opodatkowanych oraz art. 88 ust. 4, który wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego w stosunku do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Status podatnika VAT czynnego jest konieczny do realizacji prawa odliczenia podatku VAT, a nie do nabycia tegoż prawa. Jako uzasadnienie dla swojego stanowiska Wnioskodawca podaje następujące interpretacje Izb Skarbowych: Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27.06.2008 r. Nr IBPP1/443-619/08/MS (KAN-4065/04/08) oraz Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17.04.2008 r. Nr ITPP2/443-41/08/AW) podkreślające neutralność podatku VAT. Biorąc powyższe pod uwagę zdaniem wnioskodawcy może on odliczyć VAT z faktur otrzymanych przed dniem Rejestracji. Ponieważ dokumentują one wydatki poniesione na wyposażenie lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i są bezspornie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy przedstawione w zaistniałym stanie faktycznym uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej ustawa o VAT) W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przepis ten stanowi, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego o ile nabyte towary i usługi są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jest to generalna zasada, której realizacja zależy od spełnienia określonych warunków.

Jeden z takich warunków określa art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, który mówi, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie to nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie). W związku z tym podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w momencie, gdy posiada status podatnika czynnego VAT. Powołany wyżej art. 88 ust. 4 ustawy o VAT nie wskazuje na to, w którym momencie podatnik musi uzyskać status podatnika czynnego VAT, by móc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Nie mówi również, o tym aby do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie dokonywania zakupów. Status podatnika czynnego VAT jest konieczny w momencie dokonania odliczenia.

Z treści wniosku wynika, iż podatnik poniósł wydatki związane z wyposażeniem lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i na podstawie otrzymanych z tego tytułu faktur, potwierdzających wydatki poniesione w czerwcu i lipcu 2009 r. (otrzymane przed 13 lipca 2009 r.), chce dokonać odliczenia podatku VAT. Odliczenia takiego podatnik może dokonać pod warunkiem, iż poniesione wydatki służyły do wykonywania czynności opodatkowanych lub będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego. Przy tym, trzeba rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18, a więc w miesiącu otrzymania faktury (w tym przypadku będzie to odpowiednio czerwiec oraz lipiec 2009 r.). Podatnik złożył swoją pierwszą deklarację VAT za miesiąc lipiec 2009 r. to stosownie do art. 86 ust. 11 może on obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Wynika z tego, że w stosunku do faktur otrzymanych w czerwcu podatnik powinien rozliczyć VAT w deklaracji za lipiec (art. 86 ust. 10 pkt 1), a jeśli tego nie zrobił może obniżyć podatek w deklaracji za sierpień i za wrzesień (art. 86 ust. 11). Natomiast w stosunku do faktur otrzymanych w lipcu powyżej wskazane terminy, na tych samych zasadach ulegną odpowiedniemu przesunięciu o jeden miesiąc.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, faktura, odliczenie podatku, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 26/10/2011 02:01:49

Opodatkowanie zaliczek na poczet świadczonych usług budowlanych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy usługi foliowania sianokiszonek można opodatkować 3% podatkiem VAT łącznie z folią i s...

Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2006r...

Czy opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodu w momencie dokonania zapłaty, czy też...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek zapłaty akcyzy z faktur zaliczkowych za energię elektryczną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korygowanie faktur dokumentujących usługi, które nie zostały wykonane na rzecz kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur korygujących przez następcę prawnego i zasady jej rozliczeniaCzy opisany w sprawie sposób ewidencjonowania sprzedaży i dokumentowania transakcji wystawioną fakturą VAT jest prawidłowy?Czy można odliczyć podatek od faktury zakupu lokalu oraz od faktur dokumentujących zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń?Czy Wnioskodawca może wystawić fakturę VAT, dotyczącą czynności niepodlegających podatkowi od towarów i usług?Czy w przypadku, gdy Spółka ma obowiązek wystawienia faktury, podatek należny wykazany w tej fakturze stanowi koszty uzyskania działalności Spółki?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.