Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnik może dokonać korekty faktur opierając sie na wyrokach sądu?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2005r. (data wpływu do Urzędu - 30.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości sporządzenia faktur korygujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek z dnia 30 listopada 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 29 grudnia 2005r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki te zostały uzupełnione pismem z dnia 3 stycznia 2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.01.2006r.)

Zgodnie z treścią przepisu art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika i inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. W myśl art. 14 § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Opis stanu faktycznego oraz własne stanowisko podatnika w sprawie:

Podatnik wystawił w 1998r. faktury VAT, które przez nabywcę zostały odebrane, zaksięgowane i częściowo zapłacone w 1998r. Podatnik rozliczył wynikający z nich podatek należny we właściwych deklaracjach VAT-7 w 1998r. Względem reszty nieuiszczonych należności z ww. faktur podatnik otrzymał sądowe nakazy zapłaty, jednak wskutek wniesionych przez nabywców zarzutów Sąd Okręgowy uchylił nakazy zapłaty i oddalił powództwo o zapłatę reszty ceny spornych faktur. Po uprawomocnieniu się orzeczenia Sądu podatnik wystawił (w dniu 15.11.2005r.) faktury korygujące nr 1/11/2005, 2/11/2005 i 3/11/2005 w odniesieniu do kwot, względem których Sąd oddalił powództwo o ich zapłatę. Faktury te zostały wystawione w oparciu o wydane przez nabywcę oświadczenie, upoważniające sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu nabywcy. Faktury korygujące zostały złożone nabywcy wraz z pismem z dnia 22.11.2005r. a nabywca potwierdził ich odbiór na zwrotnym potwierdzeniu przesyłki. Jak pisze podatnik w piśmie uzupełniającym z dnia 03.01.2006r., faktury korygujące wystawił jako sprzedawca wskutek uznania żądania nabywcy o zmniejszenie cen zawartych w spornych fakturach. Podatnik uznał zarzuty kontrahenta, iż faktury te zostały wystawione na kwoty nienależne bądź zawyżone. Taki wniosek, zdaniem wnioskodawcy, wypływa również z opisu prawomocnego wyroku Sądu, który orzekł o uchyleniu nakazów zapłaty i oddaleniu powództwa podatnika.

W świetle powyższego podatnik pyta :

1/. czy prawidłowo postąpił wystawiając przedmiotowe faktury korygujące w oparciu o orzeczenie Sądu, uchylające nakazy zapłaty i oddalające powództwo o zapłatę reszty ceny z faktur zaliczonych uprzednio w całości u sprzedawcy do sprzedaży opodatkowanej ?

2/. czy wystawione faktury korygujące w oparciu o pisemne upoważnienie nabywcy i odebrane przez tego nabywcę, upoważniają sprzedawcę do wykazania zmniejszenia ceny w ewidencji sprzedaży VAT i zmniejszenia ceny podatku należnego w deklaracji VAT-7 ?

Zdaniem wnioskodawcy zmniejszenie ceny wykazanej w fakturach sprzedawcy, zaliczonych w całości do sprzedaży opodatkowanej, prawomocnym orzeczeniem sądu, upoważnia sprzedawcę do wystawiania nabywcy faktur korygujących, oraz wykazania zmniejszenia ceny w ewidencji sprzedaży VAT i zmniejszenia podatku należnego w deklaracji VAT-7.

Jak opisano powyżej, w piśmie z dnia 03.01.2006r. uzupełniającym wniosek z dnia 30.11.2005r., podatnik informuje, że faktury korygujące wystawił wskutek uznania żądania nabywcy usług o zmniejszenie ceny wynikającej z faktur. Do przedmiotowego pisma dołączono pismo procesowe zawierające zarzuty, jakie nabywca (pozwany) wniósł do Sądu wraz z wnioskiem o oddalenie powództwa o zapłatę należności wynikających z faktur 3/98, 4/98 i 12/98 oraz wyjątek z uzasadnienia prawomocnego wyroku, w którym Sąd uchylił nakazy zapłaty oraz oddalił powództwo o zapłatę kwot wynikających ze ww. faktur. Z dokumentów tych wynika inny stan faktyczny niż opisany przez podatnika we wniosku i uzupełniającym go piśmie. Otóż pozwany nie kwestionuje zasadności wystawienia przedmiotowych faktur VAT nr 3/98, 4/98 i 12/98 a jedynie zasadność żądania za nie zapłaty, dowodząc, iż zapłata nastąpiła poprzez potrącenie z:uiszczonego przez pozwanego nienależnego świadczenia, wynikającego z faktury VAT nr 26/97 wystawionej przez powoda bezpodstawnie (nieobjętej fakturami korygującymi będącymi przedmiotem zapytania),wierzytelności z tytułu poniesionych kosztów wykonania robót poprawkowych podjętych w celu usunięcia wadliwości robót wykonywanych przez powoda. Na marginesie należy zaznaczyć, iż w piśmie z dnia 03.01.2005r. uzupełniającym wniosek o interpretację, podatnik nawiązuje m.in. do zapłaty za stal pozostawioną przez sprzedawcę na placu budowy. Stal ta była ujęta przez podatnika w fakturze VAT nr 3/98 (poz. 14) lecz nie została uwzględniona w fakturach korygujących VAT będących przedmiotem zapytania z dnia 30.11.2005r., gdzie skorygowano wyłącznie pozycje 1-13 faktury 3/98.

Ocena stanowiska pytającego z powołaniem przepisów prawa podatkowego :

Na podstawie przepisu § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w przypadku gdy po wystawienia faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie z treścią przepisu § 16 ust. 3 przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku :zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu. Ponadto stosownie do uregulowań przepisu § 17 ust. 1 cyt. rozporządzenia fakturę korygująca wystawia się również gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenie pomyłki w cenie , stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W piśmie z dnia 03.01.2006r. wnioskodawca stwierdził, iż "uznanie przez Sąd zarzutów do nakazów zapłaty faktury VAT nr 3,98, nr 4/98, nr 12/98 potwierdziło, iż wymienione faktury były wystawione błędnie - zawierały zawyżone wartości dotyczące kwot należnych z tytułu świadczonych usług (...)". Stwierdzenie powyższe nie jest prawdziwe. Z załączonego do pisma z dnia 03.01.2006r. fragmentu uzasadnienia wyroku z dnia 21 grudnia 2004r., odnoszącego się do przyczyn uchylenia nakazów zapłaty faktur 3/98, 4/98 i 12/98 wynika, iż zarzutem, który został w odniesieniu do w/w nakazów uznany, był zarzut potrącenia. Oznacza to, iż w istocie uznano istnienie i wysokość potrąconych wierzytelności, gdyby bowiem było inaczej do potrącenia nie mogłoby dojść, możliwe jest ono bowiem tylko wtedy, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. W przedmiotowym przypadku podatnik posiadał wierzytelności względem strony pozwanej właśnie w związku ze sprzedażą udokumentowaną fakturami VAT nr 3/98, 4/98 i 12/98, zaś strona pozwana posiadała względem podatnika wierzytelności z tytułów, o których mowa na stronie drugiej niniejszego postanowienia.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że w przypadku będącym przedmiotem zapytania, nie wystąpiła żadna z przesłanek uprawniających podatnika do wystawienia faktur korygujących, konsekwencją czego jest brak możliwości zmniejszenia w oparciu o nieprawnie wystawione faktury korygujące wartości sprzedaży i podatku należnego w ewidencji sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT-7.

W tym stanie rzeczy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione w tej sprawie we wniosku z dnia 30.11.2005r. jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca
Data aktualizacji: 09/10/2011 20:11:25

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu usług obcych...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 4 listopada 2005r.(wpływ do tut. Izby 17.11. 2005r.) na postanowienie Naczelnika...

Urząd Skarbowy Gorlice 38-300 ul. Bardiowska 9

Zasięg terytorialny miasta Gorlice gminy Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie powiaty gorlicki województwo małopolskie Konta bankowe CIT 80101012700044282221000000 VAT 30101012700044282222000000 PIT...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących leasing samo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia w miesiącu kwietniu 2010r. podatku VAT z faktur dokumentujących ponies...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W deklaracji za jaki okres rozliczeniowy ująć wystawione faktury korygujące?Czy poniesione koszty na remonty mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie otrzymania faktur stwierdzających powyższe wydatki?Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w sprawie terminu wystawienia faktury VATCzy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w zakresie naliczonego podatku VAT z 7% na 22%?Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług do realizacji projektu pn
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.