Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy podatnik może dokonać korekty faktur opierając sie na wyrokach sądu?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2005r. (data wpływu do Urzędu - 30.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości sporządzenia faktur korygujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek z dnia 30 listopada 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 29 grudnia 2005r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki te zostały uzupełnione pismem z dnia 3 stycznia 2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.01.2006r.)

Zgodnie z treścią przepisu art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika i inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. W myśl art. 14 § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Opis stanu faktycznego oraz własne stanowisko podatnika w sprawie:

Podatnik wystawił w 1998r. faktury VAT, które przez nabywcę zostały odebrane, zaksięgowane i częściowo zapłacone w 1998r. Podatnik rozliczył wynikający z nich podatek należny we właściwych deklaracjach VAT-7 w 1998r. Względem reszty nieuiszczonych należności z ww. faktur podatnik otrzymał sądowe nakazy zapłaty, jednak wskutek wniesionych przez nabywców zarzutów Sąd Okręgowy uchylił nakazy zapłaty i oddalił powództwo o zapłatę reszty ceny spornych faktur. Po uprawomocnieniu się orzeczenia Sądu podatnik wystawił (w dniu 15.11.2005r.) faktury korygujące nr 1/11/2005, 2/11/2005 i 3/11/2005 w odniesieniu do kwot, względem których Sąd oddalił powództwo o ich zapłatę. Faktury te zostały wystawione w oparciu o wydane przez nabywcę oświadczenie, upoważniające sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu nabywcy. Faktury korygujące zostały złożone nabywcy wraz z pismem z dnia 22.11.2005r. a nabywca potwierdził ich odbiór na zwrotnym potwierdzeniu przesyłki. Jak pisze podatnik w piśmie uzupełniającym z dnia 03.01.2006r., faktury korygujące wystawił jako sprzedawca wskutek uznania żądania nabywcy o zmniejszenie cen zawartych w spornych fakturach. Podatnik uznał zarzuty kontrahenta, iż faktury te zostały wystawione na kwoty nienależne bądź zawyżone. Taki wniosek, zdaniem wnioskodawcy, wypływa również z opisu prawomocnego wyroku Sądu, który orzekł o uchyleniu nakazów zapłaty i oddaleniu powództwa podatnika.

W świetle powyższego podatnik pyta :

1/. czy prawidłowo postąpił wystawiając przedmiotowe faktury korygujące w oparciu o orzeczenie Sądu, uchylające nakazy zapłaty i oddalające powództwo o zapłatę reszty ceny z faktur zaliczonych uprzednio w całości u sprzedawcy do sprzedaży opodatkowanej ?

2/. czy wystawione faktury korygujące w oparciu o pisemne upoważnienie nabywcy i odebrane przez tego nabywcę, upoważniają sprzedawcę do wykazania zmniejszenia ceny w ewidencji sprzedaży VAT i zmniejszenia ceny podatku należnego w deklaracji VAT-7 ?

Zdaniem wnioskodawcy zmniejszenie ceny wykazanej w fakturach sprzedawcy, zaliczonych w całości do sprzedaży opodatkowanej, prawomocnym orzeczeniem sądu, upoważnia sprzedawcę do wystawiania nabywcy faktur korygujących, oraz wykazania zmniejszenia ceny w ewidencji sprzedaży VAT i zmniejszenia podatku należnego w deklaracji VAT-7.

Jak opisano powyżej, w piśmie z dnia 03.01.2006r. uzupełniającym wniosek z dnia 30.11.2005r., podatnik informuje, że faktury korygujące wystawił wskutek uznania żądania nabywcy usług o zmniejszenie ceny wynikającej z faktur. Do przedmiotowego pisma dołączono pismo procesowe zawierające zarzuty, jakie nabywca (pozwany) wniósł do Sądu wraz z wnioskiem o oddalenie powództwa o zapłatę należności wynikających z faktur 3/98, 4/98 i 12/98 oraz wyjątek z uzasadnienia prawomocnego wyroku, w którym Sąd uchylił nakazy zapłaty oraz oddalił powództwo o zapłatę kwot wynikających ze ww. faktur. Z dokumentów tych wynika inny stan faktyczny niż opisany przez podatnika we wniosku i uzupełniającym go piśmie. Otóż pozwany nie kwestionuje zasadności wystawienia przedmiotowych faktur VAT nr 3/98, 4/98 i 12/98 a jedynie zasadność żądania za nie zapłaty, dowodząc, iż zapłata nastąpiła poprzez potrącenie z:uiszczonego przez pozwanego nienależnego świadczenia, wynikającego z faktury VAT nr 26/97 wystawionej przez powoda bezpodstawnie (nieobjętej fakturami korygującymi będącymi przedmiotem zapytania),wierzytelności z tytułu poniesionych kosztów wykonania robót poprawkowych podjętych w celu usunięcia wadliwości robót wykonywanych przez powoda. Na marginesie należy zaznaczyć, iż w piśmie z dnia 03.01.2005r. uzupełniającym wniosek o interpretację, podatnik nawiązuje m.in. do zapłaty za stal pozostawioną przez sprzedawcę na placu budowy. Stal ta była ujęta przez podatnika w fakturze VAT nr 3/98 (poz. 14) lecz nie została uwzględniona w fakturach korygujących VAT będących przedmiotem zapytania z dnia 30.11.2005r., gdzie skorygowano wyłącznie pozycje 1-13 faktury 3/98.

Ocena stanowiska pytającego z powołaniem przepisów prawa podatkowego :

Na podstawie przepisu § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w przypadku gdy po wystawienia faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie z treścią przepisu § 16 ust. 3 przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku :zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu. Ponadto stosownie do uregulowań przepisu § 17 ust. 1 cyt. rozporządzenia fakturę korygująca wystawia się również gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenie pomyłki w cenie , stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W piśmie z dnia 03.01.2006r. wnioskodawca stwierdził, iż "uznanie przez Sąd zarzutów do nakazów zapłaty faktury VAT nr 3,98, nr 4/98, nr 12/98 potwierdziło, iż wymienione faktury były wystawione błędnie - zawierały zawyżone wartości dotyczące kwot należnych z tytułu świadczonych usług (...)". Stwierdzenie powyższe nie jest prawdziwe. Z załączonego do pisma z dnia 03.01.2006r. fragmentu uzasadnienia wyroku z dnia 21 grudnia 2004r., odnoszącego się do przyczyn uchylenia nakazów zapłaty faktur 3/98, 4/98 i 12/98 wynika, iż zarzutem, który został w odniesieniu do w/w nakazów uznany, był zarzut potrącenia. Oznacza to, iż w istocie uznano istnienie i wysokość potrąconych wierzytelności, gdyby bowiem było inaczej do potrącenia nie mogłoby dojść, możliwe jest ono bowiem tylko wtedy, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. W przedmiotowym przypadku podatnik posiadał wierzytelności względem strony pozwanej właśnie w związku ze sprzedażą udokumentowaną fakturami VAT nr 3/98, 4/98 i 12/98, zaś strona pozwana posiadała względem podatnika wierzytelności z tytułów, o których mowa na stronie drugiej niniejszego postanowienia.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że w przypadku będącym przedmiotem zapytania, nie wystąpiła żadna z przesłanek uprawniających podatnika do wystawienia faktur korygujących, konsekwencją czego jest brak możliwości zmniejszenia w oparciu o nieprawnie wystawione faktury korygujące wartości sprzedaży i podatku należnego w ewidencji sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT-7.

W tym stanie rzeczy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione w tej sprawie we wniosku z dnia 30.11.2005r. jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca
Data aktualizacji: 09/10/2011 20:11:25

Występowanie dostawy u agenta oraz dokumentowania przez niego kosztów prowadzenia punktu h...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, w których wy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z...

Czy udzielenie premii pieniężnej (bonusu) za wyniki w sprzedaży, terminowe płatności nie p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ewidencji usług turystycznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Kępno 63-600 ul. Rynek 4

Zasięg terytorialny miasta gminy Baranów, Bralin, Kępno, Lęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica powiaty kępiński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 41101014690000712221000000 VAT 88101014690000712222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dane zawarte w fakturach elektronicznychBrak prawa do złożenia w 2009r. oraz w latach następnych wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT za okresy od maja do grudnia 2004rCzy podatnik powinien wystawić fakturę VAT czy też notę księgową na premię z tytułu zrealizowanego obrotu otrzymaną od swoich dostawców?Sposobu dokumentowania premii pieniężnychBrak prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur za transport lokalny wystawionych przez Sp. z o.o
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.