Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy Podatnik może odliczyć podatek naliczony z faktury VAT wystawionej przez Urząd Miasta na jego nazwisko i adres zamieszkania?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2007 r. złożonego w tut. Urzędzie 19.02.2007r. przez Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 16.02.2007 r. złożonym w tut. Urzędzie 19.02.2007 r. Podatnik wystąpił do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień odnośnie stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna nabył w dniu 09.03.2006 r. działki budowlane o numerach 405 i 403/10. Działki te zostały nabyte z zamiarem wprowadzenia ich do ewidencji prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z chwilą zamiany działki 403/10 na działkę Urzędu Miasta o numerze 404 położoną przy tej samej ulicy. Podatnik zamierza bowiem wybudować na połączonych działkach blok mieszkalny, a następnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedać mieszkania.

W dniu 18.01.2007c r. Podatnik dokonał zamiany działki 405 będącej własnością Urzędu Miasta na działkę 403/10. Różnicę wartości zamienionych działek Podatnik uregulował z konta firmy. Tego samego dnia tj. 18.01.2007 r. protokółem Podatnik wprowadził do ewidencji prowadzonej działalności działki o numerach 404 i 405. Urząd Miasta z tytułu zamiany działek wystawił Wnioskodawcy fakturę VAT wpisując jako kupującego tylko nazwisko podatnika, a nie nazwę firmy.

W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona wnosi o odpowiedź na pytanie: Czy Podatnik może odliczyć podatek naliczony z faktury VAT wystawionej przez Urząd Miasta na jego nazwisko i adres zamieszkania?

Zdaniem Wnioskodawcy może on odliczyć podatek VAT naliczony, ponieważ działka ta jako towar będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Podatnik uważa, że nie odliczenie podatku spowodowałoby, że przy sprzedaży działek liczony byłby podatek VAT należny od podatku naliczonego.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Podatnika Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz 124.

Ustęp 2 pkt 1 lit a tego artykułu stanowi natomiast, że kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1)suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług.Szczegółowe zasady wystawania faktur oraz elementy, które powinna zawierać faktura regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95 poz. 798 ze zm.).

W myśl postanowień § 9 tego rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.W przypadku stwierdzenia pomyłek w wystawionej fakturze takich np. jak (w Pana przypadku) brak podania numeru NIP czy też nie wymienienie nazwy firmy, nabywca towaru może wystawić notę korygującą.

Stosownie bowiem do postanowień § 18 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Nota korygująca zgodnie z przepisami ust. 2 tego paragrafu jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej wraz z kopią. Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej - ust. 4 w/w rozporządzenia.

Tak więc jeżeli towary - działki budowlane będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych Podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Urząd Miasta.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego podzielił stanowisko Wnioskodawcy i postanowił jak w sentencji.

Dodatkowo Naczelnik tut. Urzędu informuje, że Podatnik powinien wystąpić do wystawcy przedmiotowej faktury z notą korygującą.

Słowa kluczowe: nota korygująca, Numer Identyfikacji Podatkowej, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 31/01/2013 18:00:01

Brak prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur za transport lokalny wystawiony...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy współwłaściciele kamienicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT mogą wystawić jeden...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Powstanie obowiązku podatkowego przy usługach projektowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku stosowana przy dostawie towaru z Polski na Litwe celem jego póżniejszego ek...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przyjęta forma rozliczenia między Gospodarstwem Pomocniczym a Izbą Celną jest nieprawidłow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakim momencie spółka jest zobowiązana rozliczyć podatkowo poniesione koszty związane z prowadzoną działalnością developerską?Czy zapłacona wstępna opłata leasingowa, jest jednorazowym kosztem uzyskania przychodu?Jak należy udokumentować sprzedaż usług finansowanych z ZFŚS, w części pokrywanej przez pracownika?Jak powinny być wystawiane faktury VAT?Co powinna zawierać faktura dokumentująca zakup paliwa do samochodu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.