Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnik może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dn. 16.05.2005 r. (17.05.2005 r. data wpływu do tut. organu podatkowego) uzupełnionym pismem z dn. 17.06.2005 r. (20.06.2005 r. data wpływu do tut. organu podatkowego) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.05.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek z dn. 16.05.2005 r. Podatnika - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17.06.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 20.06.2005 r.). Jak stanowi art. 14a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a par. 4 cytowanej wyżej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w par. 1, następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

W dniu 04.12.2003 r. z Podmiotem "Y" Sp. z o.o. Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego na korzystanie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 48 miesięcy z samochodu osobowego marki Volkswagen Polo. Za używanie przedmiotu leasingu, co miesiąc jest wystawiana faktura VAT składająca się z czynszu i podatku VAT.

Własne stanowisko w sprawie:

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w zaistniałej sytuacji od 01.05.2004 r. mam prawo odliczyć 50% podatku VAT naliczonego co miesiąc przez firmę leasingową w fakturach za samochód osobowy, ale nie więcej niż 5.000 zł. za cały okres trwania umowy leasingu.

Ocena prawna:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.W myśl art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. - w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.08.2005 r.) w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5 (tj. m.in. samochody osobowe) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł.Ponadto zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w art. 154 ust. 1 ww. ustawy przepisu art. 86 ust. 7 nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed dniem 1.05.2004 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy.W przedmiotowej sprawie zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Podatnik użytkuje w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu zawartej w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8.01. 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.04.2004 r.), i otrzymuje w związku z zawartą umową leasingu fakturę, w której naliczony jest podatek VAT.Przepisy obowiązujące do 30.04.2004 r. ustawy o VAT nie zezwalały na odliczanie podatku naliczonego przy zakupie lub leasingu samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.Zatem ograniczenie - wynikające z przepisu art. 154 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w stosowaniu przepisu art. 86 ust. 7 w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania, wobec powyższego przy zachowaniu warunków określonych w ww. ustawie Podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% kwoty określonej w fakturze i nie więcej niż 5.000,00 zł. od czynszu (rat) wynikającego z zawartej umowy leasingowej samochodu osobowego.W ustawie o VAT nie zawarto żadnych przepisów przejściowych, które wyłączałyby stosowanie art. 86 ust. 7 w stosunku do umów zawartych po tym terminie. Wyżej cyt. art. 86 ust. 7 ustawy o VAT odnosi się do faktur otrzymanych po 1 maja, niezależnie od tego czy podstawą ich wystawienia są umowy leasingu zawarte przed 1 maja czy też po tej dacie.Tut. organ podatkowy zauważa, iż skoro Podatnik niesłusznie dokonał odliczenia 100% podatku naliczonego z f-ry w rozliczeniu podatku VAT za m-c: kwiecień 2005 r. (pismo Podatnika z dn. 16.05.2005 r.), winien złożyć korektę deklaracji VAT-7 również za m-c: kwiecień 2005 r. i dokonać korekty zgodnie z art. 86 ust. 13 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, a nie jak Strona wskazała, iż dokonana zostanie korekta za m-c: maj 2005 r. (pismo Podatnika z dn. 17.06.2005 r.).

Podatnicy użytkujący samochody osobowe na podstawie umowy leasingu zawartej przed 1 maja 2004 r. mają prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych po 1 maja, które dokumentują raty leasingowe. Ponieważ przed 1 maja tej grupie podatników nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, stąd też limit 5.000 zł. będzie odnosił się tylko do faktur otrzymanych po tej dacie.Zatem w świetle wyżej cyt. przepisów ustawy o VAT Podatnik może dokonać korekt deklaracji VAT-7 od m-ca: maja 2004 r. w celu wykazania podatku naliczonego z f-r dokumentujących raty leasingowe w wysokości 50% kwot podatku naliczonego z nich wynikających jednak nie więcej niż do wysokości limitu 5.000 zł w całym okresie jego użytkowania, pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany w działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych.W myśl bowiem art. 86 ust. 13 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Reasumując w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego tut. organ podatkowy podziela stanowisko Podatnika przedstawionego we wniosku, iż w przedmiotowej sprawie od 01.05.2004 r. istnieje prawo do odliczania 50% podatku VAT naliczanego co miesiąc przez firmę leasingową w fakturach za samochód osobowy, ale nie więcej niż 5000 zł. za cały okres trwania umowy leasingu - ponieważ powyższe stanowisko jest zgodne z wyżej przytoczonym art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.08.2005 r.).

Ponadto tut. organ podatkowy informuje, iż w myśl natomiast art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług - obowiązującego od dnia 22.08.2005 r. (ostatnia zmiana ogłoszona w Dz.U. Nr 90, poz. 756 z dn. 23.05.2005 r.) - w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000,00 zł.Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756) w przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu , dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, stanowi kwota podatku naliczonego jaka wynikałaby z przepisów art. 86 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia ustawy w życie. W związku z powyższym - Podatnik nie nabywa prawa do zwiększenia odliczenia tj. do 6000 zł.

Zgodnie z art. 14a par. 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W przypadku zmiany przepisów interpretacja stanie się nieaktualna.Zgodnie z art. 14b par. 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: leasing operacyjny, odliczenie podatku od towarów i usług, samochód osobowy
Data aktualizacji: 05/11/2012 16:01:40

Skutki podatkowe zwrotu najemcy poniesionych nakładów na obcy środek trwały

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Dotyczy usługi świadczonej przez bak pod nazwą System Zarządzania Środkami Pieniężnymi i K...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Dotyczy faktycznie zastosowanego kursu waluty do przeliczenia wartości otrzymanej na walut...

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14 b 5 pkt 2 i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, na jakiej podstawie Fundacja powinna dokonać zwr...

W dniu 05.08.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek z prośbą o interpretację przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, w niżej opisanym stanie faktycznym. Fundacja prowadzi działalność mikropożyczkową polegającą na...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wybór programu do fakturowaniaMożliwość wystawienia faktury VAT osobie fizycznej po upływie 3 miesięcy od zdarzeniaUrząd Skarbowy Warszawa-Targówek Warszawa 03-482 ul. Dąbrowszczaków 14Ranking biur księgowych w BędzinieWystawianie faktur uproszczonych online
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.