Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma możliwość korygowania błędnie ustalonej wartości początkowej środków trwałych?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach dokonując - na podstawie art. 14 a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) interpretacji art. 81 i 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.) Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) na podstawie stanu faktycznego zawartego we wniosku Spółki z o.o., w zakresie:Możliwości korygowania wartości początkowej składników majątkowych, która została błędnie ustalona za zgodne z prawem.Z przedstawionego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych stanu faktycznego i załączonej kserokopii do wniosku faktury VAT nr z dnia 08.05.2003 r. wynika, że spółka z o.o. w 2003 roku nabyła od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą środki trwałe- maszyny na łączną wartość brutto: 192 000, 00 zł. Zakupione środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych 01.07.2003 r i 01.08.2003 r. Według ewidencji środków trwałych ich wartość początkową przyjęto, w wysokości kwot netto wynikających wprost z faktury zakupu.

W dniu 4 marca 2004 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek ten został uwzględniony postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie nr z dnia 20.04.2004 r. Z załączonej kserokopii pozwu o ochronę wierzycieli w związku z niewypłacalnością dłużnika wynika, że przed ogłoszeniem upadłości firmy osoby fizycznej będąc jednocześnie prezesem zarządu spółki z o.o. a do 24 marca 2003 r. jej udziałowcem systematycznie uszczuplał swój majątek, darowując lub sprzedając jego składniki po zaniżonej wartości dla spółki z o.o. - łączna kwota sprzedaży 192 000, 00 zł, Podatniczka - łączna kwota przedmiotu sprzedaży: 105 900, 00 zł.

Zarządca tymczasowy masy upadłości dłużnika osoby fizycznej pozwał Sp. z o.o. do sądu, określając łączną wartość przedmiotu sporu w kwocie: 438 000, 00 zł. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie postępowanie sądowe w sprawie IC 560/05 zostało zawieszone na zgodny wniosek stron. W dniu 24 lipca 2006r. pomiędzy Syndykiem Masy Upadłości osoby fizycznej a Sp.z o.o, Podatniczką zawarto ugodę.

Zgodnie z jej treścią w celu zakończenia sporu sądowego Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach zobowiązała się do zapłaty na rzecz powoda: 300 000, 00 zł słownie ( trzysta tysięcy złotych ).

Według Podatnika o część tej kwoty wyrażonej w procentach, wyliczonej jako iloraz łącznej wartości zakupu środków trwałych : 192 000, 00 zł przez spółkę z o.o. do łącznej wartości przedmiotu sporu: 438 000, 00 zł, to jest:300 000, 00 zł x 43, 83% = 131 490, 00 zł należy skorygować wartość początkową zakupionych wcześniej środków trwałych, wskazując przy tym że, wprawdzie z aktualnego brzmienia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika obowiązek dokonywania korekty nieprawidłowo przyjętej wartości początkowej środków trwałych, to jednak wartość ta, która została błędnie ustalona winna być korygowana.Aktualnie obowiązek zmiany nieprawidłowo przyjętej wartości początkowej nie wynika bezpośrednio z przepisów powołanej ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zagadnienia korygowania deklaracji podatkowych normują przepisy art. 81 i 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ). Z powołanych przepisów wynika, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty. Uprawnienie do złożenia korekt ulegają jedynie zawieszeniu w trybie art. 81b § 1 pkt 1, na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą i przysługują nadal po zakończeniu kontroli podatkowej, postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach informuje, że interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organ kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: deklaracja podatkowa, faktura VAT, korekta, środek trwały, ugody, upadłość, wartość początkowa
Data aktualizacji: 28/12/2012 00:00:01

Kiedy dokonać obniżenia podatku należnego o podatek zawarty w fakturze RR?

Urząd Skarbowy w Limanowej w związku z pismem z dnia 04.07.2003 r w sprawie interpretacji przepisów podatkowych działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co...

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Numer identyfikacji podatkowej NIP otrzymują podatnicy na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu skarbowego. Posiadanie NIP przez podatnika jest...

Urząd Skarbowy Lipno 87-600 ul. Staszica 4

Zasięg terytorialny miasta Lipno gminy Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń n. Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo, Wielgie powiaty lipnowski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 21101010780024242221000000 VAT 68101010780024242222000000 PIT...

Opodatkowanie rabatów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Jaką stawkę VAT zastosować na fakturze?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Fabrykę X w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje świadczone usługi jako zwolnione od podatku?Od jakiej daty należy skorygować faktury sprzedaży?Wystawianie faktur VAT za sprzedaż biletów lotniczychOdliczenie podatku naliczonego na podstawie duplikatu fakturyCzy w opisanej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu na rachunek bankowy?W którym momencie powstanie przychód podatnika z tytułu najmu - czy wg daty wystawienia faktur, czy wg określonych w fakturach terminach zapłaty ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.