Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnik powinien wystawić fakturę VAT czy też notę księgową na premię z tytułu zrealizowanego obrotu otrzymaną od swoich dostawców?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymanej premii pieniężnej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 18 czerwca 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymanej premii pieniężnej.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.Spółka zawiera z niektórymi swoimi dostawcami umowy dotyczące przyznania Spółce premii pieniężnej w przypadku, gdy zakupy od dostawców osiągną określony poziom w określonym czasie. Na wartość ustalonej zgodnie z umową premii pieniężnej (premii za obrót) Spółka wystawia na dostawę fakturę z 22% stawką podatku.

W powyższych przypadkach przyznanej premii nie można połączyć z konkretnymi fakturami za dostawę towarów lub świadczenia usług, bo dotyczy ona całkowitego obrotu za określony okres czasu.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT, czy też notę księgową na premię otrzymaną od swoich dostawców z tytułu zrealizowanego obrotu.Zdaniem Wnioskodawcy premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za usługę świadczoną przez nabywcę towarów, który otrzymuje premię za dokonanie zakupów w określonej wysokości. Praktykę powyższą usankcjonował Minister Finansów w interpretacji ogólnej nr PP3-812-1222/2004/AP/4026, w której potwierdzi, że w przypadku premii pieniężnych niezwiązanych z konkretną dostawą (a więc nie będących rabatem) mamy do czynienia z zapłatą za usługę polegającą na konkretnym zachowaniu nabywcy tj. dokonywanie zakupów w określonej wysokości.

W związku z tym Wnioskodawca wystawia fakturę, a nie notę księgową swojemu dostawcy, od którego zakupił towary i/lub usługi określonej wartości w określonym czasie.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.Natomiast w myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości, czy ilości towarów w określonym czasie, czy też osiągnięcia określonych obrotów i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacone premie związane są z określonymi zachowaniami nabywcy, a wiec świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego takie premie, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że na podstawie zawartych umów ze swoimi dostawcami otrzymuje On premię. Warunkiem jej otrzymania jest zrealizowanie określonego poziomu zakupów w określonym czasie. Jak wskazuje Wnioskodawca otrzymywane premie nie są związane z żadną konkretną dostawą towarów.

W tym przypadku działania Spółki, polegające na realizacji określonego poziomu zakupów towarów od kontrahenta, mają bezpośredni wpływ na otrzymanie premii. Należy uznać, że w przypadku opisanym przez Wnioskodawcę dochodzi do świadczenia usług skoro występuje świadczenie wzajemne: osiągnięcie określonego poziomu zakupów towarów i otrzymanie odpowiedniego wynagrodzenia przez Wnioskodawcę. Wobec powyższego otrzymana gratyfikacja jest wynagrodzeniem za świadczenie usług stanowiących czynność podlegającą opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Otrzymanie premii pieniężnej za osiągnięcie w określonym czasie ustalonego poziomu zakupów powinno być, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez otrzymującego premię pieniężną, o ile jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wystawiona faktura powinna zawierać elementy określone w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Reasumując należy uznać, że ww. zachowanie Wnioskodawcy jest, w myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, świadczeniem usług i skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury VAT dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 12/01/2013 18:00:01

Rozliczenie podatku VAT dotyczącego sprzedaży leków

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak winny być rozliczane w świetle ustawy o podatku od towarów i usług dostawy mediów (cie...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając w trybie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie pisemnej informacji o...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury korygującej dotyczącej zakupu z 2006 r...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki kurs należy stosować do przeliczania kwot księgując fakturę korygującą?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Refaktura kosztów ubezpieczenia umowy leasingowej - stawka VAT zw

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań wynikających z wystawionych faktur korygujących przez dostawców towarówFaktury wysyłane drogą elektronicznąW zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacjiDo jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować otrzymane odsetki od lokat opisanych w stanie faktycznym?Sprzedaż lokalu osobie fizycznej z przeznaczeniem na cele mieszkalne jest zwolniona z VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.