Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy podatnik - przedsiębiorca, za datę poniesienia kosztu może przyjmować datę wystawienia faktury, rachunku dokumentującego wydatek ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia z 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana . złożonego w dniu 13.02.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 07.02.2007 r. złożonym w dniu 13.02.2007 r. Pan ., zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie określenia daty poniesienia kosztu od dnia 01.01.2007 r. Niniejsze postanowienie dotyczy stosowania przepisów prawa podatkowego - podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Pan . w 2006 roku wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów księgował w kolumnie 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 14, poz 176 ze zm.) tj. koszty były potrącane tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione tzn. zapłacone przelewem lub gotówką. O momencie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów decydował dzień zapłaty, czyli moment faktycznego poniesienia wydatku.

Podatnik pyta czy od 01.01.2007 roku, za datę poniesienia kosztu może przyjmować datę wystawienia faktury, rachunku dokumentującego wydatek.

Zdaniem Podatnika w 2007 roku księgując koszty zgodnie z zapisem zawartym w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. koszty są potrącane w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą, za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień zaciągnięcia zobowiązania a więc dzień wystawienia faktury lub rachunku. Zasada ta dotyczy wszystkich podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów, bez względu na metodę ujmowania kosztów, poza wydatkami ujętymi w art. 23 ust. 1 pkt 55, 55a i ust. 3d ustawy.

Podatnik oświadcza, że w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Rozpatrując wniosek Podatnika, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje.

Od 1 stycznia 2007 roku weszły w życie zmiany przepisów w zakresie kosztów uzyskania przychodów wprowadzone ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588). Zmiany te dotyczą m. in. rozliczania wydatków w czasie według zasad określonych w art. 22 ust. 5 - 5c ustawy, i polegają na podziale kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednio związane z przychodami podlegają potrąceniu w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody. Zasada ta dotyczy także kosztów poniesionych w latach poprzedzających rok podatkowy, w którym powstaną przychody. Natomiast możliwość ujęcia w rozliczeniu podatkowym kosztów bezpośrednio związanych z osiągniętymi w danym roku przychodami, które będą poniesione w latach następnych, została ograniczona czasowo. Koszty te podlegają potrąceniu w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody tylko wówczas, gdy zostaną poniesione do dnia:

- sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania - gdy podatnicy są obowiązani do sporządzenia takiego sprawozdania, albo

- złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania - jeżeli podatnicy zgodnie z odrębnymi przepisami nie są obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Koszty związane z przychodami danego roku podatkowego, jednak poniesione po upływie tak określonych terminów będą uwzględniane w roku podatkowym następującym po roku, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Natomiast koszty uzyskania przychodów niezwiązane bezpośrednio z konkretnymi przychodami są potrącane w dacie ich poniesienia. Ponadto koszty pośrednie będą rozliczane proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zasady te obowiązują podatników prowadzących księgi rachunkowe, jak również mogą być przyjęte przez prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Jednakże w odniesieniu do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów zasady te znajdą zastosowanie, jeżeli stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego (art. 22 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie od 01.01.2007 roku, specyzowała, co należy rozumieć przez datę poniesienia wydatku u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., jest to dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu będącego podstawą do zaksięgowania wydatku. Z przepisu tego wynika, że dotyczy on podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów, stosujących zasady potrącania wydatków w powiązaniu z odpowiadającymi im przychodami i stale w każdym roku podatkowym w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Ponieważ ustawodawca nie określił innej definicji dnia poniesienia kosztów uzyskania przychodów to nowy art. 22 ust. 6b ustawy ma zastosowanie do wszystkich podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W świetle powyższego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach postanawia jak sentencji.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodów, księgowanie kosztów
Data aktualizacji: 28/12/2012 03:00:01

Na podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy otrzymana lub wypłacona premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura VAT dla osobiy fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powinna zawi...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2006r. (data wpływu 20.03.2006r.)...

Dotyczy prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej usługę organizacji...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005r.) uzupełnionego w dniu 03.02.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego...

Faktur korygujących w formie papierowej i elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług opodatkowanychCzy usługi remontowe i konserwacyjne dotyczące Urzędu Gminy i zlecone przez Urząd Gminy powinny być fakturowane na Urząd Gminy czy na Gminę?Wątpliwości Podatnika dotyczą możliwości stosowania nowego sposobu wystawiania i dostarczania klientom oryginałów faktur VATCzy po otrzymaniu premii pieniężnej należy wystawić fakturę VAT i opodatkować podatkiem VAT?Obowiązek wystawiania faktur VAT obejmujących czynsz najmu w sytuacji zawieszenia działalności podatkowej prowadzonej przez Wnioskodawczynię
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.