Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w przedmiotowych fakturach korygujących?

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika l.dz. 7101/05 z dnia 24.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.10.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 19.01.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach korygujących cenę ciągników siodłowych wraz z naczepami siodłowymi, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT,

stwierdza, że :

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik zawarł w listopadzie 2002 r. umowy na zakup środków transportu z odroczonym terminem płatności. Przedmiotem umów kupna - sprzedaży były ciągniki siodłowe o masie powyżej 3, 5 tony oraz naczepy siodłowe, a zakup związany był ze sprzedażą opodatkowaną. Ceny sprzedaży w złotych, zawarte w fakturze, zostały ustalone na podstawie cen wyrażonych w EUR wg kursu z dnia wystawienia faktury. Poszczególne raty - ustalone także w EUR - spłacane były w złotych wg kursu z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym miała być dokonana płatność. W momencie zapłaty powstawały różnice w stosunku do wartości środka transportu wykazanej w fakturze pierwotnej.

W 2005 r. zakończono umowę i dokonano końcowego jej rozliczenia w taki sposób, że sprzedawca wystawił faktury korygujące sumujące dotychczasowe różnice zapłat w stosunku do wystawionej faktury sprzedaży, doliczając do tej różnicy podatek VAT. Jako podstawę korekty ceny pierwotnej sprzedawca podał różnice w zapłacie.

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w przedmiotowych fakturach korygujących.

Zdaniem Podatnika, faktura korygująca otrzymana w momencie zakończenia umowy stanowi podstawę do odliczenia naliczonego podatku VAT, gdyż dopiero po pobraniu ostatniej raty sprzedawca może ustalić należną mu cenę sprzedaży. Korekta, zdaniem Podatnika, powinna być udokumentowana fakturą korygującą podlegającą rozliczeniu w deklaracji za miesiąc pobrania ostatniej raty u sprzedawcy i w momencie otrzymania u nabywcy.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje :

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik dokonał w listopadzie 2002 r. zakupu środków transportu z odroczonym terminem płatności. Przedmiotem umów kupna - sprzedaży były ciągniki siodłowe wraz naczepami, a zakup związany był ze sprzedażą opodatkowaną. Ceny sprzedaży w złotych, zawarte w fakturze, zostały ustalone na podstawie cen wyrażonych w EUR wg kursu z dnia wystawienia faktury. Poszczególne raty - ustalone także w EUR - spłacane były w złotych wg kursu z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym miała być dokonana płatność. Różnice powstałe w momencie spłaty rat w stosunku do wartości środków transportu wykazanych w fakturze, sprzedawca rozliczył w 2005 r. w momencie zakończenia umów, wystawiając faktury korygujące - strony uzgodniły bowiem, iż będą one skutkowały zmianą ceny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Zgodnie z § 17 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury, zaś nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał.

Do przedmiotowych faktur korygujących stosuje się przepisy art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, zgodnie z którymi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3 - 7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6000 zł. (jednakże Podatnik oświadczył, iż masa przedmiotowych pojazdów przekracza 3, 5 tony).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach korygujących dokumentujących powyższe czynności - wymienionych we wniosku - w okresie rozliczeniowym, w którym przedmiotowe faktury otrzymał we wspomnianym wyżej zakresie.

Jednocześnie tut. Organ nadmienia, w związku z nabyciem przedmiotowych środków transportu w listopadzie 2002 r., iż w myśl art. 25 ust. 1 pkt 2, obowiązującej do dnia 30.04.2004 r., ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VATiA, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika.

A zatem należy stwierdzić, iż decydujący dla uzyskania prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w aspekcie cytowanego wyżej przepisu (oczywiście przy zachowaniu warunku wynikającego z art. 19 ust. 1 ustawy o VATiA, zgodnie z którym podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną) był rodzaj samochodu będącego przedmiotem nabycia udokumentowanego fakturą VAT.

Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27 poz. 268 ze zm.), obowiązującego do dnia 30.04.2004 r., podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku, o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych samochodów.

Zarówno w obowiązującym przed 1 maja 2004 r. stanie prawnym jak i począwszy od tego dnia ciągniki siodłowe były uważane za samochody bezspornie ciężarowe, do których nie stosuje się szczególnych ograniczeń w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu, o czym świadczy także masa całkowita przedmiotowych ciągników siodłowych powyżej 3, 5 tony (co w świetle znowelizowanego z dniem 22.08.2005 r. brzmienia art. 86 ust. 3 ustawy o VAT jest przesłanką wystarczającą do wyłączenia stosowania ograniczenia, o którym mowa w tym przepisie).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przepisy regulujące podatek od towarów i usług obowiązujące zarówno w momencie zakupu przedmiotowych środków transportu jak i obecnie nie ograniczały w sposób szczególny prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu ciągników siodłowych zaprojektowanych co do zasady do ciągnięcia naczepy połączonej z tymi pojazdami za pomocą siodła.

Realizacja tego prawa może zaś nastąpić - jak stwierdzono powyżej - w okresie rozliczeniowym, w którym Podatnik otrzymał przedmiotowe faktury korygujące.

Natomiast odnośnie stwierdzenia zawartego w stanowisku Podatnika, iż korekta udokumentowana fakturą korygującą podlega rozliczeniu u sprzedawcy w deklaracji za miesiąc pobrania ostatniej raty - należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 14a § 1. Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie - natomiast sprawa ta nie dotyczy Podatnika lecz sprzedawcy.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, obniżenie podatku należnego, podatek od towarów i usług, podstawa opodatkowania, podwyższenie ceny, samochód
Data aktualizacji: 27/01/2013 15:00:02

Stosowanie proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT do odliczenia podatku naliczonego wyni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku refakturowania kwoty podatku od nieruchomości w związku z wynajmem lokalu...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym...

Czy wstępną opłatę leasingową Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całoś...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie wkładu niepien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakim okresie sprzedawca dokonuje korekty deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktur...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych i prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnychCzy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu rehabilitacyjnego?Czy premia pieniężna jest wynagrodzeniem za usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?W jaki sposób należy dokumentować premie pieniężne?Usługi reklamy, badania rynku oraz doradcze - kwalifikacja z punktu widzenia ustawy o VAT, art. 27 ust. 4 ustawyJak należy opodatkować otrzymane środki finansowe z tytułu umieszczania reklam na prywatnych stronach internetowych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.