Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika - jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny wynikający z wniosku: Podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne (NIP-2) w dniu 13.06.2005 r., zaś zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (druk VAT-R) w dniu 11.08.2005 r. Jako datę rozpoczęcia działalności wskazano: 20.08.2005 r.Podatnik przed zarejestrowaniem się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług dokonywał zakupów.Deklaracja podatkowa VAT-7 za m-c lipiec 2005 r. złożona została 22.08.2005 r.

Zapytanie Podatnika:- czy w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2005 r. można uwzględnić podatek naliczony wynikający z faktur VAT otrzymanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego.

Stanowisko Podatnika: Podatnik uważa, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów w okresie przed złożeniem zgłoszenia VAT-R ponieważ w momencie składania pierwszej deklaracji posiada ?status? podatnika zarejestrowanego.

Ocena prawna stanowiska Podatnika:Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.W świetle powyższego odliczenie podatku naliczonego przysługuje podatnikowi ? co do zasady ? w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.W myśl art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.Art. 96 ust. 1 ustawy stanowi, że podmioty o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, zgodnie z którym podmioty zwolnione od podatku (m. in. na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9) mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.W myśl ust. 4 naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako ?podatnika VAT czynnego? lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako ?podatnika VAT zwolnionego?.Z powyższych przepisów wynika, że odliczenie podatku naliczonego jest prawem, którego nabycie jest uzależnione od dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, stanowiącego dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Orzecznictwo ETS wskazuje jako zasadę, że odliczenie podatku jest fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z zasady neutralności i każdy przypadek jego ograniczenia musi wynikać wprost z przepisów prawa, i to wyłącznie tych, które zostały wydane w zgodzie z Dyrektywą (M. Markiewicz, K. Sachs (red) VI Dyrektywa VA, op. Cit., s. 420).Podkreślić należy, że moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego określony został w art. 17 (1) Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1997 r. w sprawie: harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG) zgodnie z którym prawo do odliczenia podatku powstaje u nabywcy z chwilą, kiedy u dostawcy powstaje obowiązek podatkowy.W opisanym stanie sprawy Spółka dokonywała zakupów przed zarejestrowaniem się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (druk VAT-R złożono 11.08.2005 r.), jednak w dacie złożenia deklaracji zawierającej rozliczenie za m-c VII 2005 r. podatnik posiadał już status podatnika zarejestrowanego, a rozliczenie to złożone zostało w ustawowo przewidzianym terminie.Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny, zdaniem tutejszego organu, Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych w m-cu VI 2005 r. (jeśli zostały ujęte w deklaracji VAT-7 składanej za m-c lipiec 2005 r. zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o p.t.u.) i VII 2005 r. (wystawionych nie wcześniej niż w dniu powstania Spółki) przy spełnieniu pozostałych warunków podanych w dziale IX ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającym uregulowania dotyczące odliczeń i zwrotów podatku. Nadmienia się, że stanowisko tutejszego organu oparte zostało na rozstrzygnięciach sądów administracyjnych, w tym m. in.: - Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 07.07.2004 r., sygn. I SA/Kr2626/01, - Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25.01.2005 r., sygn. III ? w świetle, których w sytuacji dokonywania przez podatnika zakupów przed zarejestrowaniem się jako czynny podatnik VAT istotne jest - czy zgłoszenie rejestracyjne zostało dokonane przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym zaszły zdarzenia uprawniające podatnika do obniżenia podatku należnego.

Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, odliczenie podatku od towarów i usług, podmiot niezarejestrowany, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 27/12/2012 09:00:01

Prawo do odliczenia podatku VAT z wystawionej faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Art. 226 dyrektywy Rady 2006/112/WE nie nakazuje określenia w fakturze kwoty należności og...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu imp...

Z wniosku Strony wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą min. na produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych. Spółka jest w trakcie rozbudowy fabryki i będzie korzystała z usług firm międzynarodowych, co spowoduje wystąpienie obowiązku...

Czy Wnioskodawca może dokumentować sprzedaż usług montażu systemów osłonowych fakturą zawi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak należy fakturować usługi zlecone na podstawie umowy a wykonywane na rzecz osób trzecich?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2004 r. - w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a paragraf 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy powinna zostać wystawiona faktura korygująca sprzedaż i faktura sprzedaży na innego nabywcę?Czy możliwe jest wystawienie jednej faktury korygującej dla określonego klienta na rabat udzielony w danym okresie?Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT lub paragonu fiskalnego na czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy Wnioskodawca ma prawo do refakturowania usług poczty jako zwolnionych z podatku VATWystawienie faktury w swoim systemie sprzedażowym, a wydrukowanie na drukarce kontrahenta
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.