Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wieczystego użytkowania gruntu?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 07.07.2005 r., uzupełnionego w dniu 02.08.2005 r., oraz w dniu 09.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

W złożonym w tutejszym organie podatkowym piśmie z dnia 07.07.2005 r. podatnik przedstawił następujący stan faktyczny :

Przedsiębiorstwo . otrzymało fakturę VAT wystawioną przez Urząd Miasta . dokumentującą wniesienie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wystawca przedmiotowej faktury do wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej z użytkownikiem wieczystym doliczył podatek VAT w wysokości 22 %. Tym samym, zdaniem podatnika, nieprawidłowo obliczył należny podatek VAT, który winien się mieścić w kwocie dotychczas ustalonej opłaty, gdyż podatek VAT z tytułu wieczystego użytkowania wieczystego gruntu powinien obciążać gminy, a nie użytkownika wieczystego. Przedsiębiorstwo . należność z przedmiotowej faktury zapłaciło w całości.

W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem: Czy uwzględniając istniejący stan faktyczny odliczeniu podlega podatek od towarów i usług wynikający z przedmiotowej faktury .

Zdaniem wnioskodawcy faktura VAT dokumentująca wniesienie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z niej wynikający.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje :

Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu stanowi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm, ) usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Świadczący usługę obowiązany jest zatem wystawić fakturę VAT zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ).

Zasady odliczania podatku naliczonego określają m.in. przepisy art. 86 i art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług ( art. 86 ust 2 pkt 1 lit a ) ww. ustawy ). Nie każda jednak faktura umożliwia nabywcy dokonanie odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z obowiązującymi od dnia 01.06.2005 r. przepisami art. 88 ust 3a pkt 1 - 6 ww. ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana;wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego.zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego nie wynika, iż opłata z tytułu użytkowania wieczystego związana jest z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto kwota podatku wynikająca z przedmiotowej faktury została wpłacona na rzecz Urzędu Miasta .

Zatem faktura dokumentująca faktycznie wykonane czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z niej wynikającego.

Niniejszą odpowiedź udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień wydania interpretacji.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku od towarów i usług, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 09/01/2013 18:00:01

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odliczając w całości podatek od towarów i usług wyni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawienie faktur VAT przez Wspólnotę Mieszkaniową na rzecz członków

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i udokumentowanie ubezpieczenia Cargo przewożonego ładunku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do stosowania w stosunku do marży stawki podatku od towarów i usług obowiązując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zaliczki nieudokumentowane fakturami korygującymi

Określenie właściwego terminu skorygowania podatku naliczonego w przypadku otrzymania zwrotów zaliczek nieudokumentowanych fakturami korygującymi. Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zastosowanie § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznejCzy zapłacony czynsz zerowy i opłata manipulacyjna są kosztem uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT za uzyskane premie pieniężneCzy faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mogą nie zawierać NIP nabywcy ?Określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług budowlanych, za które otrzymano częściową zapłatę
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.