Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podawanie na fakturze zakupowej adresu zamieszkania zamiast adresu firmy powoduje utratę prawa do odliczenia?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008r. (data wpływu 21 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości podawania na fakturze adresu zamieszkania zamiast adresu firmy i utraty prawa do odliczenia podatku VAT z tak wystawionej faktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości podawania na fakturze adresu zamieszkania zamiast adresu firmy i utraty prawa do odliczenia podatku VAT z tak wystawionej faktury.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jestem również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca do faktur zakupowych podawał od zawsze" jako nabywcę pełną nazwę działalności (obecnie VVV), a jako adres nabywcy - adres zamieszkania, zgodny z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszeniem NIP-1 oraz zgłoszeniem VAT - R, a ponieważ jednym z miejsc wykonywania działalności (lub też jedynym - w zależności od okresu) było miejsce zamieszkania, nie miał wątpliwości jaki adres powinien podawać do faktur.

Wnioskodawca od grudnia 2007r. przeniósł miejsce wykonywania działalności do wynajętego lokalu biurowego, wykreślając jednocześnie miejsce zamieszkania z listy miejsc w których wykonuje działalność (zmiany te zostały zgłoszone do ewidencji działalności gospodarczej, WUS oraz do US na druku NIP -1; VAT - R pozostał bez zmian jako że miejsce zamieszkania się nie zmieniło a druk ten nie zawiera pola do podania miejsca prowadzenia działalności).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wykonywaniem działalności pod innym adresem niż adres zamieszkania podawanie na fakturach zakupowych jako dane nabywcy firmy wraz z adresem zamieszkania jest prawidłowe i czy nie powoduje to utraty możliwości odliczenia podatku naliczonego z takich faktur.

Zdaniem Wnioskodawcy podawanie na fakturach zakupowych jako dane nabywcy firmy wraz z adresem zamieszkania jest prawidłowe i nie powoduje to utraty możliwości odliczenia podatku naliczonego z takich faktur (oczywiście przy założeniu że taka możliwość istnieje jeśli dane te są prawidłowe).

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na fakturze ma znaleźć się, w przypadku osoby fizycznej, imię i nazwisko oraz adres nabywcy. Ponieważ nabywcą jest Wnioskodawca jako osoba - przedsiębiorca i podatnik VAT, w związku z tym na fakturze powinno zaleźć się jego imię i nazwisko. Jednocześnie podanie firmy, która składa się z imienia, nazwiska oraz dopisku (obecnie VVV) nie jest błędem, gdyż dane podatnika - osoby fizycznej (imię i nazwisko) są zawarte, a dodatkowo jest to informacja o gospodarczym celu zakupu (działalności z którą związany jest zakup).

Podobnie, adres zamieszkania jest prawidłowym adresem nabywcy, mimo wykonywania działalności w innym miejscu, jako że nabywcą jest konkretna osoba, podatnik/przedsiębiorca, a adresem czy to podatnika czy to przedsiębiorcy jest jego adres zamieszkania (de facto odpowiednik siedziby osób prawnych).

Ponadto, na druku VAT - R, VAT - R/UE podaje się adres zamieszkania, co powoduje, że kontrahenci sprawdzający czy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT otrzymają jako adres jego adres zamieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwaną również ustawą VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 88 ust 3a ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii; transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana; wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż; wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, b) odają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, c) otwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności; faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego.Jak wynika z wyżej przytoczonego przepisu, wpisanie adresu miejsca zamieszkania nabywcy na fakturze zamiast adresu prowadzenia działalności, nie jest przesłanką pozbawiającą podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tego dokumentu.

Zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Zacytowany przepis nie zawęża podawanych na fakturze adresów wyłącznie do adresów siedziby czy tez prowadzenia działalności nabywcy, a zatem adresem podawanym na fakturze może być adres, który został przez Podatnika w odpowiedni sposób zgłoszony na złożonym we właściwym dla Podatnika urzędzie skarbowym, formularzu NIP-1, VAT - R.

A zatem otrzymane przez Wnioskodawcę faktury dokumentujące zakup towarów/usług, na których jako jego adres podano adres zamieszkania stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zasadą jest, aby na wystawionych fakturach VAT podatnicy umieszczali adresy podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług VAT -R.

Rozporządzeniem z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1471 ze zm.) Minister Finansów określił wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT - R. Podatnicy będący osobą fizyczną określają w tym zgłoszeniu jedynie adres zamieszkania, natomiast podatnicy niebędący osobami fizycznymi adres siedziby.

Powołany powyżej § 9 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. określa jednak minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura i nie nakłada ograniczeń w sprawie umieszczania dodatkowych danych identyfikujących dostawców, nabywców czy też towarów.

Dokonane odliczenia muszą jednakże uwzględniać uregulowanie zawarte w art. 86 ust. 1 zgodnie z którym podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Spełniony musi być również warunek wynikający z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły by być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Przepis ten nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów - stosownie do art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy. Jak również nie mogą wystąpić inne ograniczenia wynikające z przepisów prawa podatkowego.

Reasumując, należy stwierdzić, iż faktury dokumentujące zakup towarów oraz usług, na których jako adres nabywcy umieszczono adres zamieszkania stanowią podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jaki z nich wynika, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej oraz prawo do odliczenia nie będzie wyłączone na podstawie innych przepisów prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § l ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 19/10/2013 03:00:01

Prawo do wystawiania faktur VAT dokumentujących sprzedaż produktów przedsiębiorstwa po jeg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Poprawność wystawianych faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy wystawiania faktur korygujących do faktur wewnętrznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy podpisać faktury VAT za usługi telekomunikacyjne przez wystawcę i odbiorcę?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 kwietnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co...

Czy wykonawca miał prawo wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2006 r. (data wpływu do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie otrzymanej premii produkcyjnejPrawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup opakowań zwrotnychCzy otrzymana faktura VAT za zastępstwo procesowe daje Pani prawo odliczenia zawartego w niej podatku od towarów i usługOdliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłatę premii pieniężnychZasady wystawiania faktur za pomocą programu komputerowego, na podstawie obowiązujących przepisów podatku od towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.