Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podlega odliczeniu 70 % podatku VAT wynikającego z faktur za energie elektryczną zużytą na prowadzoną działalność gospodarczą?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur za energię elektryczną

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

W złożonym w tutejszym organie podatkowym piśmie z dnia 25.01.2006 r. podatnik przedstawił następujący stan faktyczny :

Podatnik prowadzi wraz małżonką gospodarstwo rolne na terenie gminy . Na rzecz podatku VAT zarejestrowany jest tylko jako osoba fizyczna Pan . Na terenie prowadzenia działalności gospodarczej tj. . podatnik zamieszkuje sporadycznie podczas prac sezonowych, gdyż nie prowadzi żadnej hodowli zwierząt, a miejscem stałego zamieszkania jest . ul. . Ponadto podatnik informuje, iż w związku z tym, że nie ma zainstalowanych osobnych liczników poboru energii elektrycznej, na gospodarstwo rolne i na gospodarstwo domowe znajdujące się na terenie prowadzenia działalności gospodarczej, faktury VAT wystawiane przez Zakład energetyczny określają pobór prądu ogółem.

Załączona faktura wystawiona jest na Pana ., adres (prowadzenia działalności).

Według szacunku podatnika 70 % zużytej energii elektrycznej przeznaczone jest do prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą opodatkowaną tj. rozładunek, czyszczenie, suszenie, załadunek zbóż i rzepaku oraz wszelkich innych prac wynikających z prowadzenia działalności opodatkowanej. Natomiast maksymalnie 30 % zużytej energii elektrycznej dotyczy prowadzenia gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy podlega odliczeniu 70 % podatku VAT wynikającego z faktur za energie elektryczną zużytą na prowadzoną działalność gospodarczą.

Zdaniem podatnika odliczeniu podlega szacunkowo ustalone 70 % podatku VAT wynikającego z faktury za zużycie energii elektrycznej .

Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje :

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm, ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust 2 pkt 1 lit a ww. ustawy wskazuje, ponadto że kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust 4.

Natomiast w myśl art. 88 ust 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z powyższych przepisów wynika, że uprawnienie odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom którzy są zarejestrowani na rzecz podatku VAT, a ww. podatek wynika z faktur VAT wystawionych na ich nazwisko. Ponadto faktury muszą dokumentować wydatki związane z wykonaniem czynności opodatkowanych i które stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, iż poniesione wydatki za zużycie energii elektrycznej zostały udokumentowane jedną fakturą VAT wystawioną na osobę zarejestrowaną na potrzeby podatku od towarów i usług i dotyczą w części prowadzonej przez podatnika opodatkowanej podatkiem VAT działalności gospodarczej i w tej części mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a w części służyły jego prywatnym celom.

Jednocześnie podatnik wskazuje, iż udział zużycia energii elektrycznej na cele prowadzonej działalności gospodarczej w zużyciu ogółem kształtuje się w wysokości 70 %, a cała prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust 1 ww. ustawy, podatnikowi przysługuje odliczenie podatku naliczonego, w takiej części jaka jest związana z czynnościami opodatkowanymi, tj. w przedmiotowej sprawie 70 % wartości faktury pod warunkiem, iż wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, lub gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Tak więc w ewidencji zakupów i w deklaracji należy ująć tylko tą część podatku naliczonego, która dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej i tylko ta część może pomniejszyć podatek należny.

Dodatkowo informuje się, że w przypadku zmiany stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie tj. zmiany wskaźnika procentowego służącego określeniu udziału zużycia energii elektrycznej na cele prowadzonej działalności gospodarczej w zużyciu energii elektrycznej ogółem, odliczenie podatku naliczonego nie przysługuje w tej części, w jakiej zużycie energii elektrycznej służy celom osobistym podatnika.
Słowa kluczowe: działalność opodatkowana, energia elektryczna, gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne, obniżenie podatku należnego
Data aktualizacji: 14/01/2013 15:00:01

Możliwości wystawiania faktur w okresach dwutygodniowych, w sytuacji, gdy tankowanie samol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Nowy Targ 34-400 ul. Parkowa 13

Zasięg terytorialny miasta Nowy Targ, Szczawnica gminy Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko n. Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary powiaty nowotarski...

Możliwość anulowania wystawionych faktur VAT, oraz o ich korygowanie

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia15.04 2005...

Dokumentowanie świadczonych usług turystyki fakturą VAT marża

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zakup wierzytelności na własny rachunek w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących dzierżawęProces wymiany i archiwizowania e-faktur spełnia wymogi o których mowa w § 4 pkt 2 w związku z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie e-fakturOdliczenie i zwrot podatku naliczonego zawartego w zbiorczej fakturze wystawionej w miejsce faktur zaliczkowychJak powinno wyglądać rozliczenie pomiędzy uczestnikami konsorcjum przy realizacji zadania inwestycyjnego?Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając korekty do refaktur i skorygował in minus VAT należny w trakcie realizacji projektu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.