Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług dostępu do internetu i usług telefonii ?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2009r. (data wpływu 24 marca 2009r.), uzupełnione pismami z dnia 30 kwietnia 2009r. (data wpływu 5 maja 2009r.) oraz z dnia 19 maja 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług dostępu do internetu i usług telefonii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek z dnia 20 marca 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług dostępu do internetu i usług telefonii .

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 kwietnia 2009r. (data wpływu 5 maja 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-293/09/AL z dnia 16 kwietnia 2009r. oraz pismem z dnia 19 maja 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Wnioskodawca wskazał, iż obecnie sprzedając towary i usługi wystawia paragony dla osób fizycznych i faktury dla firm. W przypadku sprzedaży usług telekomunikacyjnych tj. internet i telefonia, obecnie wystawia klientom faktury, gdyż każdy je potrzebuje oraz do tych faktur wystawia paragony na urządzeniu fiskalnym. Jest to bardzo dużo podwójnej pracy. Biorąc pod uwagę, że chodzi tutaj o ilość od kilkuset do ponad tysiąca paragonów w ciągu jednego miesiąca. Co miesiąc Wnioskodawca wstawia identyczne faktury i identyczne do nich paragony. Wystawianie faktur i paragonów powoduje podwójną pracę.

Wnioskodawca uznaje, iż oczywiste jest, że wystawiona faktura fiskalna jest dokumentem sprzedaży, więc czy potrzebne jest dodatkowe wystawienie paragonów. Klienci, którym Wnioskodawca świadczy usługę dostępu do internetu i telefonii muszą mieć fakturę a nie paragon. Przez to Wnioskodawca ma więcej pracy związanej z wystawieniem tej samej ilości faktur co miesiąc (kilkaset faktur), wystawieniem kilkuset paragonów do faktur, podpięciem paragonów. Drukując raport sprzedaży za dany miesiąc na wydruku jest sprzedaż wg faktur i wg paragonów co się pokrywa. Według przepisów obecnie obowiązujących, usługi te podlegają zwolnieniu z ewidencjonowania na urządzeniach fiskalnych.

W uzupełnieniu z dnia 30 kwietnia 2009r. do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczy usługę dostępu do internetu oraz usługę telefonii dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Sprzedaż usługi dostępu do internetu i usługi telefonii dla osób fizycznych ewidencjonowana jest z wykorzystaniem kasy rejestrującej oraz faktur VAT. Natomiast dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za pomocą faktur VAT. Towary oraz pozostałe usługi (usługi serwisowe) ewidencjonowane są przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej dokonywane jest od 23 grudnia 2004r. Udział obrotów z tytułu sprzedaży w 2008r. usługi dostępu do internetu i usługi telefonii w obrotach ogółem z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosił 70%.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż pytanie cyt.: Oczywiste jest, że wystawiona faktura fiskalna jest dokumentem sprzedaży, więc czy jest potrzebne dodatkowe wystawienie paragonów. zostało umieszczone w poz. 54 wniosku ORD-IN omyłkowo i Wnioskodawca nie chce uzyskać interpretacji indywidualnej w tym zakresie. Wnioskodawca anuluje treść ww. pytania. Wnioskodawca wyjaśnił, iż pojęcie faktura fiskalna jest tożsame z pojęciem faktura VAT.

Natomiast w uzupełnieniu z dnia 19 maja 2009r. Wnioskodawca wskazał, iż prawidłowy symbol PKWiU, według klasyfikacji z 1997r., obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług, dla świadczonych przez niego usług telekomunikacyjnych, to:64.20 - dla usługi dostępu do internetu, 64.20 - dla usługi telefonii .W związku z opisanym stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) zadano następujące pytanie (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 30 kwietnia 2009r. do wniosku):

Czy jako podatnik świadczący usługę dostępu do internetu oraz usługę telefonii, który na mocy obowiązujących przepisów ma zainstalowaną kasę fiskalną od 2004r., mógłby korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży ww. usług dostępu do internetu i telefonii osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, proponuje on usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia) nie ewidencjonować na urządzeniach fiskalnych, tylko wystawiać faktury sprzedaży. Pozostałe usługi i towary będą w tradycyjny sposób wg obecnie obowiązujących przepisów ewidencjonowanie na urządzeniach fiskalnych.

Ewidencjonowanie sprzedaży usługi dostępu do internetu oraz usługi telefonii dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest dla Wnioskodawcy czasochłonne i kosztowne. W chwili obecnej Wnioskodawca świadczy ww. usługi dla około 1000 klientów, z tego ponad 900 to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, którym co miesiąc wystawia faktury VAT oraz paragony. Jedna usługa jest ewidencjonowana podwójnie.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usługi dostępu do internetu oraz usługi telefonii przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie dla Wnioskodawcy dużym ułatwieniem oraz znacznym obniżeniem kosztów. Sprzedaż pozostałych usług i towarów będzie ewidencjonowana według obowiązujących przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 7 pkt 3 ww. ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w ww. przepisie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228 poz. 1510), zwanego dalej rozporządzeniem, zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej ewidencjonowaniem.(§ 1 ww. rozporządzenia).

W myśl § 2 ust. 2 cyt. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Pod poz. 13 ww. załącznika do cyt. rozporządzenia jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania zostały wymienione usługi telekomunikacyjne - PKWiU 64.2.

Należy zauważyć, że ustawodawca objął zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej określone czynności, niezależnie od zwolnienia (lub nie) z tego obowiązku podatnika dokonującego tych czynności. Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczy usługę dostępu do internetu (PKWiU 64.20) oraz usługę telefonii (PKWiU 64.20) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Sprzedaż usługi dostępu do internetu i usługi telefonii dla osób fizycznych Wnioskodawca ewidencjonuje z wykorzystaniem kasy rejestrującej oraz faktur VAT. Natomiast dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za pomocą faktur VAT.

W przypadku sprzedaży usług telekomunikacyjnych tj. internet i telefonia, wystawia klientom faktury oraz do tych faktur wystawia paragony z kasy rejestrującej (jest to ilość od kilkuset do ponad tysiąca paragonów w ciągu jednego miesiąca). Co miesiąc Wnioskodawca wstawia identyczne faktury i identyczne do nich paragony. Klienci, którym Wnioskodawca świadczy usługę dostępu do internetu i telefonii muszą mieć fakturę a nie paragon. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż towary oraz pozostałe usługi (usługi serwisowe) ewidencjonowane są przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Udział obrotów z tytułu sprzedaży w 2008r. usługi dostępu do internetu i usługi telefonii w obrotach ogółem z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosił 70%.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Na podstawie § 3 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009r. stosuje się Polska Klasyfikację Wyrobów i usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). Zgodnie z ww. klasyfikacją, stosowaną dla celów podatku od towarów i usług, pod symbolem PKWiU 64.20 sklasyfikowane są usługi telekomunikacyjne.

W świetle powyższych uregulowań, świadczone przez Wnioskodawcę, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, usługi dostępu do internetu (PKWiU 64.20) i usługi telefonii (PKWiU 64.20) są zwolnione, na mocy cyt. § 2 ust. 2 cyt. rozporządzenia, z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej w terminie do dnia 31 grudnia 2009r.

Ponadto nadmienia się, iż zgodnie z art. 106 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Wnioskodawca może dokumentować świadczenie ww. usług dostępu do internetu i usług telefonii poprzez wystawienie faktur VAT na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na ich żądanie.

Zgodnie bowiem z art. 106 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast w myśl art. 106 ust. 4 ww. ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Jednocześnie tut. organ pragnie zauważyć, iż jeśli Wnioskodawca ewidencjonuje już obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, to jest i będzie zobowiązany w dalszym ciągu do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pozostałych towarów i usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej, o ile dostawa tych towarów i usług nie korzysta z jakiegokolwiek zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510). W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie nadmienia się, iż niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o dokonaną przez Wnioskodawcę klasyfikację świadczonych usług do właściwego grupowania PKWiU. Należy bowiem zauważyć, iż tutejszy organ nie jest organem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych wyrobów i usług.

Zgodnie bowiem z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. U. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11) - zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

W przypadkach trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: ewidencjonowanie, internet, kasa rejestrująca, usługi telekomunikacyjne
Data aktualizacji: 15/10/2013 15:00:01

Stawka 7% przy refakturowaniu usług przewozu osób, i 0% przy refakturowaniu na rzecz przew...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kwota 3.506.560 zł stanowi równowartość 800.000 EURO sumy przychodów netto, powodujące...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29-08-1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25-11-2005 r...

Księgowa Chełm radzi czy warto korzystać z gotowych wzorów faktur

Przedsiębiorcy z nie każdą fakturą do wystawienia muszą zgłaszać się do swojej księgowej. Większość przedsiębiorców we własnym zakresie wystawia tego typu dokumenty i do biura rachunkowego zgłasza się w celu rozliczenia. Księgowa Chełm wszystkim...

Czy Podatnik ma prawo odliczyć podatek z duplikatu faktury dokumentującej zaliczkę?

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.10.2005 r. (data wpływu 02.11.2005 r.) o udzielenie pisemnej...

Przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej, w sytuacji gdy oryginał wystawian...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy jest możliwe i poprawne zastosowanie prezentowanego wyżej umownego podziału procentowego wykonywanych prac przy ustalaniu podstawy opodatkowania?Korekta podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usługCzy do faktur wystawionych w miesiącu kwietniu a zapłaconych w miesiacu maju 2004 r. należy wystawić korekty i obliczyć podatek VAT wg stawki 22%?Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawieniem faktur stwierdzających wykonanie usług transportowych i spedycyjnychCzy opłaty wnoszone przez użytkowników lokali mieszkalnych za internet stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.