Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podmiot niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązany jest wystawiać faktury z tytułu przyjmowanych składek czonkowskich?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 16.03.2005r. L. Dz. PM-252/2005 (wpływ do tut. Urzędu 23.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

postanawia

- uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 16.03.2005r. za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona nie będąca podatnikiem "zbiera dobrowolne składki od rodziców (jak każda placówka oświatowa) które pokrywają wydatki statutowe placówki. Dowodem wpłaty datku jest kwit KP (kasa przyjmie). Jeden z rodziców poprosił o wystawienie faktury."

Zdaniem Strony jest to dobrowolna wpłata a nie zakup usługi i nie może wystawić takiej faktury.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Podatnicy, o których mowa wyżej nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Stosownie natomiast do § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 z późn. zm.) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Jak wynika z powyższego osobami uprawnionymi do wystawiania faktur VAT są wyłącznie podatnicy o których mowa w art. 15 ustawy, zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zgodnie z art. 15 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż jak wynika ze stanu faktycznego Strona nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, należy stwierdzić, że Strona nie ma uprawnień do wystawienia faktur VAT. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: faktura VAT, składki
Data aktualizacji: 03/01/2013 21:00:01

Gmina prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu stworzenie pub...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy developer powinien dokonać korekty faktur wystawionych w związku z zakupem przez Wnios...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących raty leasingowe?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dn. 17.08.2004 r. - w sprawie możliwości odliczania podatku VAT od rat leasingowych dotyczących samochodu osobowego Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29...

Czy duplikaty faktur z 2007 r., wystawione w październiku 2008 r., Spółka może ująć w kosz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy czynność polegająca na umownym przekazaniu praw do domeny internetowej winna być opoda...

Stan faktyczny:Pan M. K. w 2003r. nabył prawo do domeny internetowej www.pl. Corocznie przedłużał jej ważność. Ostatni raz przedłużył jej ważność dnia 31 stycznia 2006r. za kwotę 97, 60 zł. W dniu 12 września 2006r. złożył wniosek o zmianę abonenta...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Z jaką stawką podatku VAT należy wystawiać faktury w związku ze świadczeniem usług wypożyczania sprzętu turystycznego (rekreacyjnego)?Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup towarów i usługWyodrębnienie w poszczególnych fakturach VAT poszczególnych elementów (etapów) realizacji budowyJakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji personelu?Czy firma poprawnie, po wydaniu towarów wystawia dokumenty rozliczające fakturę zaliczkową VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.