Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podmiotowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego ?

Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20.11.2006r. wpłynął wniosek Stowarzyszenia . o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik zamierza kupić towary i usługi związane z prowadzoną inwestycją i otrzymać faktury VAT. Zgłoszenie rejestracyjne zostanie złożone w przyszłości i dopiero w następnym okresie podatnik będzie dokonywał czynności opodatkowanych i wystawiał faktury VAT.

Postawiono pytanie:

czy podmiotowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego ?

i zajęto następujące stanowisko:

Zdaniem Stowarzyszenia taka forma jest możliwa.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 z późn. zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, następująco:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535 ze zmianami) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art, 119 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 10 prawo do tego obniżenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Jednakże jeśli podatnik nie dokona obniżenia podatku należnego w tym terminie może obniżyć kwotę podatku należnego w następnym okresie rozliczeniowym (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT). W ustępie 2 art. 86 zapisano, że kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika m.in. z tytułu nabycia towarów i usług. Stosownie zaś do zapisu art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (nabycie nowego środka transportu).

Wg regulacji art. 96 ust. 1 podmioty, o których mowa w art.15, są obowiązane przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast zgodnie z treścią art. 96 ust. 5 ww ustawy o VAT - jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3 (czyli podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3) rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:1) przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;2) przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust.1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;3) przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;4) przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

Przepisy dotyczące rejestracji nie przewidują sankcji w postaci pozbawienia podatnika prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Pozbawienie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynika z art. 88 ust. 4 ustawy, jednak pozbawienie tego prawa nie jest związane ze statusem podatnika - zarejestrowany jako podatnik VAT czynny czy nie - w dniu dokonania pierwszej czynności podlegających opodatkowaniu. Status zarejestrowanego podatnika jako podatnika VAT czynnego jest istotny z uwagi na jego wpływ na realizację podstawowego uprawnienia, tj. prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Prawo to podatnik realizuje w dniu złożenia rozliczenia (deklaracji) dla podatku VAT w obowiązującym terminie do jej złożenia, ponieważ dopiero w dniu złożenia deklaracji, podatnik może zrealizować to prawo. Należy podkreślić, iż to od woli podatnika zależy, czy zechce z prawa do odliczenia skorzystać.

Reasumując, podatnik może zrealizować prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli najpóźniej w terminie do złożenia deklaracji VAT-7 (za okres rozliczeniowy, w którym zajdą zdarzenia uprawniające podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony) złoży zgłoszenie rejestracyjne dla podatku od towarów i usług.

Zatem na podstawie wyżej cytowanych przepisów oraz przedstawionego we wniosku stanu faktycznego przyjąć należy, iż Stowarzyszenie dokonując zakupów towarów i usług przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb podatku VAT będzie mogło skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek, tj. prawo do odliczenia może być realizowane w określonym czasie, nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Stowarzyszenie w chwili składania deklaracji za okres, w którym dokonało zakupów będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Pouczenie

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, rozpoczęcie działalności gospodarczej, zgłoszenie rejestracyjne
Data aktualizacji: 03/01/2013 18:00:01

Opodatkowanie oraz udokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustalenie dnia poniesienia kosztów w walucie obcej w świetle art. 15 ust. 14e ustawy z dni...

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy -...

Wnioskodawca, nie będęcy podatnikiem VAT, nie może na drodze wystawienia noty korygującej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań wynikających z wysta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - to n...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka, aby dokonać obniżenia podstawy opodatkowania, musi posiadać potwierdzenie, iż nabywca towarów lub usług odebrał fakturę korygującą?Opodatkowanie czynności wniesienia aportu do Spółki osobowej prawa handlowego w postaci znaku towarowegoCzy koszty reprezentacji powinna obciążać kwota netto z faktur za usługi gastronomiczne, a podatek VAT stanowić koszt uzyskania przychodu?Czy powstanie domniemany przychód z tytułu korzystania z programu księgowego dla biur rachunkowych załączonego do prenumerowanego dziennika "R"?Jaki adres należy podawać na fakturach, jeżeli spółka ma dwa miejsca prowadzenia działalności?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.