Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy prawidłowe będzie dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za luty 2007 r. w której wykaże anulowanie transakcji z faktury 000/M/2007/?

Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 25 maja 2007 r. / data wpływu do US 30 maja 2007 r./ za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka w dniu 20.02.2007r. wysłała za pośrednictwem firmy kurierskiej XXX Sp. z o.o. zamówiony przez nabywcę towar. Wraz z towarem wysłany został oryginał faktury nr 000/M/2007 z dnia 20.02.2007 r. Faktura ta została przez spółkę ujęta w rejestrze dostaw oraz deklaracji VAT-7 za luty 2007r. Jednakże przesyłka nie dotarła do nabywcy. W dniu 20.04.2007 r. Spółka otrzymała odszkodowanie za utracony towar od ubezpieczyciela firmy kurierskiej w wysokości 80% wartości netto z w/w faktury, w związku z powyższym Spółka wystąpiła z pytaniem:

#61548; Czy prawidłowe będzie dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za luty 2007 r. w której wykaże anulowanie transakcji z faktury 000/M/2007/?

Spółka stoi na stanowisku, iż złożenie korekty deklaracji będzie prawidłowe, gdyż w/w faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego (nie posiada jej nabywca) pomimo, że oryginału faktury nie posiada również spółka.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przepis art.106 ust.1 ww ustawy stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art.15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 w/w ustawy w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Obowiązku zapłaty podatku nie rodzi faktura, która została sporządzona dla podmiotu zamawiającego, jednak do realizacji zamówienia nie doszło, gdyż zamawiający nie odebrał z różnych przyczyn towaru wraz z oryginałem faktury, a w związku z tym nie doszło do wprowadzenia jej do obrotu prawnego

Zgodnie z § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 25 poz. 798 ze zm.) fakturę korygującą wystawia się w przypadku:

#61692; udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej, #61692; zwrotu sprzedawcy towarów, #61692; zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, #61692; zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.#61692; podwyższenie ceny po wystawieniu faktury pierwotnej, #61692; stwierdzeniu pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Jeżeli podatnik odprowadził podatek należy z wystawionej faktury, która nigdy nie dotarła wraz z towarem do nabywcy, to w świetle obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, nie ma możliwości skorygowania tego podatku za pomocą faktury korygującej, gdyż brak jest podstaw do jej wystawienia. Przepisy dotyczące zasad korygowania wystawionych dokumentów, nie przewidują możliwości wystawienia faktury korygującej w sytuacji, gdy wystawiono fakturę, lecz do transakcji nie doszło, gdyż towar wraz z dokumentami został skradziony bądź uległ zniszczeniu.

Zatem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przypadku gdy z dokumentów będących w posiadaniu Spółki jednoznacznie będzie wynikać, iż transakcja udokumentowana fakturą VAT nr 46/M/2007/ nie została zrealizowana, nabywca wymieniony w fakturze nie otrzymał towaru, nie doszło do odpłatnego przekazania towarów, a w związku z powyższym nie została wykonana czynność podlegająca opodatkowaniu, - istnieje podstawa do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2007 r

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: anulowanie faktury, deklaracja korygująca, odszkodowania, utrata dokumentów, utrata towarów
Data aktualizacji: 11/01/2013 21:00:01

Refakturowanie paliwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy lokatę terminową założoną z rachunku bieżącego należy zgłosić do Urzędu Skarbowego na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wys...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jest konieczne odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 22.06.2006 r. - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela...

Rozstrzygnięcie czy opisane we wniosku czynności stanowią dostawę w rozumieniu art. 7 ust...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznanie biletu jednorazowego za fakturęPrawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie mieszkania wykorzystywanego do działalności gospodarczejMoment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług ciągłychCzy Gmina, realizując inwestycję, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach?Czy prawidłowo została wystawiona faktura VAT (jak należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu wniesienia aportu)?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.