Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy prawidłowe będzie wystawienie faktury VAT na Ochotniczą Straż Pożarną i wskazanie jako płatnika Gminę?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 22.11.2005r. - data stempla pocztowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia czy wystawienie faktury VAT na Ochotniczą Straż Pożarną oraz wskazanie jako płatnika Gminę ... jest prawidłowe.

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U Z A S A D N I E N I E

W złożonym w tut. organie podatkowym piśmie z dnia 22.11.2005r. podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 81 z późn. zm./ gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

Jednostki ochotniczej straży pożarnej w gminie są zarejestrowane jako stowarzyszenia, posiadają osobowość prawną i prowadzą swoją księgowość.

Gmina ... zakupuje paliwo i wyposażenie jednostek OSP z zastosowaniem stawki podatku VAT 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie faktur VAT wystawionych na gminę .... Jednakże w załączniku nr 3 do ustawy znajduje się katalog dostaw dla jednostek OSP przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla których stosuje się stawkę 7%.

W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem: Czy prawidłowym będzie wystawienie faktury VAT na Ochotnicze Straże Pożarne i wskazanie płatnika Gminę ... ?

Gmina ... stoi na stanowisku, iż nabywcą usług i towarów związanych z pokryciem kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych jest gmina, a nie Ochotnicza Straż Pożarna i stosowana stawka podatku VAT powinna wynosić 22% a faktury wystawiane winny być na gminę ....

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje :

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 95, poz. 798 / faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy orazich adresy numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy z zastrzeżeniem ust.10 i 11 dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym nazwę towaru lub usługi jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku / cenę jednostkową netto/ wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż bez kwoty podatku /wartość sprzedaży netto/ stawki podatku sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów /usług/, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku /wartość sprzedaży brutto/ z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażoną cyframi i słownie. Wobec powyższego faktura winna zawierać prawidłowe dane nabywcy towarów lub usług, których dotyczy przedmiotowa faktura.

Jednocześnie określenie na fakturze płatnika może stanowić element dodatkowy faktury, który nie powoduje jej wadliwości.

Z przedmiotowego pisma wynika, iż nabywcą towarów i usług jest Gmina ..., a nie Ochotnicza Straż Pożarna.

Wobec powyższego w przypadku, gdy Gmina ... zakupuje określone towary i usługi wówczas faktury powinny być wystawione na Gminę, a na fakturach w polu "nabywca" winna być umieszczona jej nazwa, adres i nr NIP.

Natomiast tut. Organ podatkowy nie posiada kompetencji do rozstrzygnięcia kto jest nabywcą zakupionych towarów i usług, gdyż kwestię tę regulują przepisy prawa cywilnego tj. umowa między stronami danej transakcji gospodarczej, która określa kto jest między innymi nabywcą danego towaru lub usługi.
Słowa kluczowe: faktura vat, nabywca, płatnik
Data aktualizacji: 20/02/2012 23:49:08

Otrzymywana przez Stronę premia pieniężna traktowana jest jako wynagrodzenie za świadczoną...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wysyłanie faktur drogą elektroniczną

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r. (I FSK 1444 2009): 1. Prawodawca krajowy - expressis verbis - nie wypowiada się w art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług co do ewentualnej konieczności...

Wystawianie rachunków online

Rachunek to dokument, który potwierdza dokonanie sprzedaży usługi lub towaru. Transakcje w oparciu o rachunek mogą rozliczać przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku wystawiania faktur VAT. Co powinien zawierać taki rachunek i jak go poprawnie...

Czy opłata serwisowa stanowi import usług i wymaga odrębnego udokumentowania fakturą wewnę...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy od faktury za najem samochodu można odliczyć cały VAT, czy tylko 60% i nie więcej niż...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez PXXXXX XXXXXX NIP XXXXXX w dniu 20 stycznia 2006 roku wnioskiem o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Termin obniżenie podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującejCzy prawidłowo wystawiane były faktury VAT dla żony, a wartość netto odnoszona była do przychodu?Czy Wnioskodawca ma prawo do refakturowania usług poczty jako zwolnionych z podatku VATPrawidłowe zakwalifikowanie udzielonego bonusu dla potrzeb podatku od towarów i usługTermin wystawienia faktury VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.