Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy prawidłowo określamy moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedaży, gdy w umowie najmu został określony termin płatności ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2006r. wpłynął wniosek Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. dnia 22 listopada 2006r. otrzymała fakturę VAT wystawiona przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 16.11.2006r. za gaz, abonament oraz opłatę dystrybucyjną stałą i zmienną za okres od 10.05.2006r. do 06.11.2006r. Na fakturze umieszczono termin płatności 30.11.2006r.

W księgach rachunkowych zaewidencjonowano fakturę kosztową w miesiącu listopadzie, zaliczając ją do kosztów uzyskania przychodów jak również odliczając podatek naliczony.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 podatnik ma prawo pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z tej faktury w rozliczeniu za miesiąc listopad 2006r., w tym bowiem miesiącu przypada termin płatności określony na fakturze. I tak też zostało odliczone.

Na całość kosztów za gaz wynikających z wyżej przedstawionej faktury Sp. z o.o. wystawiła w dniu 28.11.2006r. z datą sprzedaży 28.11.2006r. refaktury na właścicieli mieszkań. Na fakturze ustalono swój termin płatności, inny niż wynikający z faktury pierwotnej - tj. przypadając na miesiąc grudzień 2006r. Refaktura została ujęta w księgach rachunkowych do przychodów podatkowych w miesiącu listopadzie 2006r. Postawiono pytanie:

Czy prawidłowo określamy moment powstania obowiązku podatkowego od tej sprzedaży, gdy w umowie najmu został określony termin płatności ?

i zajęto następujące stanowisko:

Według nas obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu sprzedaży tj. w miesiącu listopadzie 2006r. i w tym miesiącu w deklaracji VAT-7 została ujęta refaktura.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Sposób rozliczania opłat za media pomiędzy wynajmującym a najemcą może być różny w zależności od tego czy w kwocie ustalonego za najem czynszu zawarte są zryczałtowane opłaty z tytułu energii, gazu i inne, czy też z umowy najmu wynika odrębny obowiązek najemcy do ponoszenia kosztów z tyułu ww. usług.

W art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) określono, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego. Zgodnie z powyższym w przypadku refakturowania usług medialnych obowiązek podatkowy, w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu tych usług.

Natomiast, gdy w umowach o najem lokalu zawarto zapis dotyczący obciążania najemcy za czynsz oraz media, a umowy te nie określają terminu płatności to wówczas refakturowanie usług za media nie jest objęte szczególnym momentem podatkowym, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy w tym przypadku - zgodnie z art. 19 ust. 1 i 3 ww. ustawy powstaje z chwilą wydania usługi, a jeżeli ta powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wstawnienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wykonania usługi.

W oparciu o powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony przez stronę stan faktyczny, stwierdza się, że w przypadku gdy we właściwej umowie o najem lokalu określony jest termin płatności za dostawę gazu i energii, to obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z ustalonym terminem płatności. W niniejszym przypadku od sprzedaży gazu udokumentowanej wystawioną refakturą z dnia 28.11.2006r i określonym na niej terminie płatności na miesiąc grudzień 2006 r., obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu grudniu 2006 r.

POUCZENIE

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: media, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie
Data aktualizacji: 30/01/2013 00:00:01

Termin wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż promocyjną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i w jakich m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumento...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8 , poz.60 z póżn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2005r. dotyczącego udzielenia pisemnej...

Określenie momentu powstania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawidłowości określenia nabywców w fakturze VAT wystawionej przez Urząd Miejski w...

Działając na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29 stycznia 2007r. na postanowienie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób należy rozliczać z krajowym kontrahentem opłaty za przejazdy płatnymi autostradami na terenie Niemiec?Premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VATJaki jest termin na wystawienie faktury VAT od daty sprzedaży towaru?Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - to nie ona będzie nabywcą towarów i usługCzy dopuszczalne jest wyodrębnienie w poszczególnych fakturach VAT poszczególnych elementów (etapów) realizacji budowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.