Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy prawidłowo stosowana jest stawka 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy niemieckiego?

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 18.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.04.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w sprawie stosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów- informuję, że stanowisko Spółki wyrażone w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.04.2006 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi produkcję i sprzedaż przetworów owocowych. Część swoich produktów sprzedaje do krajów Unii Europejskiej. Do jednego z kontrahentów niemieckich dostawa towarów odbywa się w niżej opisany sposób: Spółka transportuje swoje towary na terytorium Niemiec do magazynu firmy spedycyjnej, a następnie firma ta, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez nabywcę, dostarcza mu towary. Firma spedycyjna informuje Spółkę o dokonanych dostawach niezwłocznie po ich dokonaniu. Xyz na tej postawie wystawia fakturę dla nabywcy niemieckiego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Z punktu widzenia Spółki istotne jest, że ten sposób dostawy dotyczy tylko jednego konkretnego kontrahenta niemieckiego. Warunki dostawy zostały przez niego zaproponowane na powyższych zasadach, gdyż posiada on umowę o współpracy z firmą spedycyjną, dzięki czemu, Spółka korzysta z preferencyjnych stawek za jej usługi. Towary transportowane i następnie przechowywane przez maksymalny okres 14 dni, trafiają tylko do tego jednego odbiorcy. W momencie załadowania ich w Polsce wiadome jest ich przeznaczenie- dostawa do tego nabywcy. Dla zilustrowania powyższego Spółka podała dwa przykłady: 1. towary wywożone są dnia 29 listopada z Polski, 2 grudnia trafiają do spedytora w Niemczech, a do nabywcy niemieckiego trafiają 5 grudnia. W dniu dokonania dostawy spedytor przekazuje Xyz informacje o dokonanej dostawie i z tym dniem (5 grudnia) Spółka wystawia fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; 2. towary wywożone są dnia 29 listopada z Polski, 5 grudnia trafiają do spedytora w Niemczech, a do nabywcy niemieckiego trafiają 16 grudnia. W dniu dokonania dostawy spedytor przekazuje Xyz informacje o dokonanej dostawie i z tym dniem (16 grudnia) Spółka wystawia fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę.

Wnioskujący pyta, czy w przedstawionym stanie faktycznym i w oparciu o podane przykłady prawidłowo postępuje stosując stawkę 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy niemieckiego?

Podatnik stoi na stanowisku, że sposób prowadzenia dokumentacji WDT do kontrahenta niemieckiego jest prawidłowy. Zarówno w pierwszej jak i drugiej sytuacji dostawa towarów na rzecz kontrahenta niemieckiego spełnia normę art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy w przykładzie pierwszym (dostawa ma miejsce w grudniu ale przed terminem określonym w art. 20 ust. 1 ww. ustawy) powstaje z chwilą wystawienia faktury. W rozliczeniu za grudzień Spółka wykazuje tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową z zastosowaniem stawki 0%. Obowiązek podatkowy w przykładzie drugim (towary wywiezione w listopadzie, dostawa ma miejsce w grudniu) zgodnie z ustawą powstaje 15 stycznia, lecz podobnie jak w przykładzie pierwszym faktura zostaje wystawiona przed tym terminem, w związku z czym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej wystawienia. W obu sytuacjach, zdaniem Spółki, przysługuje jej prawo do zastosowania stawki 0%, ponieważ spełnione są warunki określone w art. 42 ust. 1 pkt 1- 2 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskującego w przedmiotowym piśmie stan faktyczny zdaniem Organu takie stanowisko jest prawidłowe.

Ogólną zasadę odnoszącą się do momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów określa art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów z zastrzeżeniem ust. 2- 4. Zgodnie z ust. 2 cyt. art. 20 w przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jak wynika z treści art. 106 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.). W myśl art. 42 ust. 1 cyt. ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów; 2) podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Jeżeli warunek o którym w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres, to zgodnie z brzmieniem ust. 12 cyt. art. 42, podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, jako dostawę na terytorium kraju. W myśl ust. 13 art. 42 cyt. ustawy otrzymanie przez podatnika dowodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie późniejszym niż określony w ust. 12 upoważnia podatnika do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1, w której wykazał dostawę towarów.

Z treści art. 109 ust. 3 powołanej powyżej ustawy wynika, że podatnicy (.) są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138- dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Reasumując należy stwierdzić, że faktury, które rodzą obowiązek podatkowy z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowych należy uwzględniać w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT-7 w miesiącach powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli warunek udokumentowania dostawy, jako dostawy wewnątrzwspólnotowej nie zostanie spełniony do dnia złożenia deklaracji za miesiąc, w którym wystąpił obowiązek podatkowy (także w przypadku otrzymania zaliczki na poczet dostaw wewnątrzwspólnotowych), podatnik zobowiązany jest do wykazania tej dostawy jako dostawy krajowej. Zgromadzenie stosownej dokumentacji w okresie późniejszym uprawniającej do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% uprawnia podatnika do dokonania korekty deklaracji i informacji podsumowującej za okres, w którym ta sprzedaż krajowa (zaliczka) została uprzednio wykazana.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy w przedstawionym przez Wnioskującego stanie faktycznym stanowisko Spółki w zakresie stosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w momencie wystawienia faktury dla kontrahenta niemieckiego należy uznać za prawidłowe. Bowiem już w momencie wystawiania faktury, dostawa towarów lub świadczenie usług winny być opodatkowane właściwą dla nich stawką podatku VAT tzn. taką stawką, jaka jest dla nich przewidziana w cyt. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (cyt. art. 106 ust. 1). To dopiero prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dostaw wewnątrzwspólnotowych zostało uzależnione od spełnienia określonych warunków.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy- do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie od postanowienia organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.222 i art. 239 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: dostawa wewnątrzwspólnotowa, podatek od towarów i usług, stawki podatku
Data aktualizacji: 24/12/2012 21:00:01

Rozliczenie zaliczki wypłacanej dla rolnika ryczałtowego na poczet przyszłej dostawy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Do obniżenia kwoty podatku należnego wymagane jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasady opodatkowania usług w zakresie obsługi naziemnej lotów świadczonych na rzecz przewo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wykazanie w deklaracji VAT+7 otrzymania faktury od kontrahenta portugalskiego dotyczącej u...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu motocyklaW jakim momencie spółka jest zobowiązana rozliczyć podatkowo poniesione koszty związane z prowadzoną działalnością developerską?Czy Podatnik jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT od opłat za przesyłki pocztowe towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego ?Czy Spółka postępuje prawidłowo, dokumentując otrzymywane od producentów i dystrybutorów premie fakturami VAT?Urząd Skarbowy Pajęczno 98-330 ul. 1 Maja 9
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.