Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy prawidłowo wystawia faktury sprzedaży ze stawką 7% (PKOB 112) nie wyodrębniając wartości gruntu?

Stan faktyczny i stanowisko Podatnika:

We wniosku przedstawiono następujące okoliczności faktyczne i tezy:Podatnik prowadzi działalność developerską. Od swojego ojca otrzymał umową darowizny zawartą w formie aktu notarialnego nieruchomość gruntową obejmującą dwie działki, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod budowę.

W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową domków wielorodzinnych przeznaczonych do późniejszej odsprzedaży, ww. działki wprowadzono do działalności gospodarczej oświadczeniem. Zgodnie z planami inwestycyjnymi na przedmiotowej nieruchomości gruntowej będzie wybudowany budynek mieszkalny czterolokalowy. W ramach umowy przeniesienia własności przedmiot zakupu stanowi lokal mieszkalny wraz z udziałem we własności nieruchomości gruntowej. Na otrzymane zaliczki Podatnik wystawia faktury w dacie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy ze stawką 7% właściwą dla sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, nie wyodrębniając gruntów. Przeniesienie własności lokalu w formie aktu notarialnego i wystawienie faktury końcowej określono na czerwiec 2008 roku. Przedmiotem wniosku jest problematyka stosowania stawki podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży lokali mieszalnych z gruntem.

W ocenie Podatnika jeżeli sprzedaż (dostawa) dotyczy obiektu budownictwa mieszkaniowego, (objęta stawką 7% na podstawie art.146 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy o podatku od towarów i usług) oraz gruntu związanego z tym obiektem, nie podlegającego wyłączeniu z podstawy opodatkowania to całość transakcji dostawy obiektu mieszkalnego wraz z gruntem podlega opodatkowaniu wg stawki 7%.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej, w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie złożenia zapytania, po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stanu faktycznego stwierdza co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik dokonuje sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z gruntem, na którym budynek jest wybudowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wątpliwości Podatnika budzi wysokość stawki podatku od towarów i usług należnej z tytułu w/w sprzedaży.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in.: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ww. ustawy w okresie do dnia 31 grudnia 2007 roku stosuje się stawkę podatku w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 12 ww. ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się m.in. budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe.Zatem budynek zaliczony do PKOB 112 - jest uznawany dla celów podatkowych za obiekt budownictwa mieszkaniowego, i stąd jego dostawa w okresie do dnia 31.12.2007 r. co do zasady objęta jest opodatkowaniem według stawki podatku określonej w art. 146 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.Podkreślić należy, iż z cytowanych wyżej przepisów wynika, że stawka 7% nie dotyczy lokali użytkowych, będących częścią obiektów budownictwa mieszkaniowego. Rodzi to konieczność wyodrębniania ich wartości, w razie gdyby dostawa obejmowała takie lokale razem z obiektem budownictwa mieszkaniowego.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego nie wskazuje także, iż w stosunku do przedmiotowego budynku miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przewidujące zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych. Zaznaczyć przy tym należy, iż sposób opodatkowania przedmiotowych czynności (stawka podatku) uzależniony jest od prawidłowego sklasyfikowania danego obiektu budowlanego według klasyfikacji PKOB, która to czynność podlega właściwości rzeczowej organów statystyki publicznej. Prezes GUS komunikatem z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz.87) postanowił, iż od 1.01.2003 r. do ich wydawania właściwy jest Urząd Statystyczny w Łodzi, 93-176 Łódź, ul. Suwalska 29 - Ośrodek Interpretacji Standardów i Klasyfikacji.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem, gdy przedmiotem dostawy jest nieruchomość stanowiąca teren zabudowany, a z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się gruntu - grunt stanowi element podstawy opodatkowania tych nieruchomości według stawki podatku od towarów i usług właściwej dla budynku lub budowli albo części takich budynków lub budowli. Dostawa obiektu budownictwa mieszkaniowego oraz gruntu związanego z tym obiektem opodatkowana będzie stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% (do dnia 31.12.2007 roku ).W świetle powyższego przedstawione przez Podatnika stanowisko należy więc uznać za prawidłowe w stanie faktycznym podanym we wniosku

P O U C Z E N I E

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę oraz obowiązujące w dniu złożenia wniosku przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej.Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art.14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla podatnika, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art.14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 oraz art. 239 Ordynacji podatkowej - na niniejsze postanowienie służy Podatnikowi zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, faktura VAT, podstawa opodatkowania, sprzedaż budynków, sprzedaż gruntów, stawki podatku
Data aktualizacji: 25/12/2012 00:00:02

Czy czynności refakturowania w miesiącach sierpień 2005 i styczeń 2006 podlegają opodatkow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie dochodu z tytułu wypłat z rachunku związanego z ubezpieczeniowym funduszem k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Powstanie obowiązku podatkowego od nabycia towarów wraz z instalacją lub montażem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Stawki ZUS w 2013 roku

Wysokość składek ZUS w 2013 roku dla prowadzących działalność gospodarczą. Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli...

Interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie przeliczenia kwot wyrażonych w...

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 18 marca 2009r. (data wpływu 20 marca 2009r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 27 lutego 2009r. znak IPPP2 443-1821 08-3 ASi...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób rozliczenia powstałej niedopłaty do faktury, wystawionej przez Wnioskodawcę w związku z budową oczyszczalni ściekówCzy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazywany na fakturach wystawianych przez konsultantów?Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakup produktów spożywczych służących do prezentacji urządzenia TOpodatkowanie oraz dokumentowanie fakturą udzielanych premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotuWnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.