Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy prawidłowym jest dokumentowanie notą księgową otrzymywanych: bonusu od obrotu i bonusu za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008r. (data wpływu 26 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 sierpnia 2008r. (data wpływu 13 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania notą księgową otrzymywanych: bonusu od obrotu i bonusu za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania notą księgową otrzymywanych: bonusu od obrotu i bonusu za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 sierpnia 2008r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-800/08/AL z dnia 25 lipca 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu. Chcąc zacieśnić wzajemne więzy współpracy Wnioskodawca zawarł z dostawcami towarów oferowanych w placówkach handlowych Wnioskodawcy umowy, które regulują wzajemne działania i sposób ustalania wynagrodzenia. Premia pieniężna (bonus) ustalony procentowo od obrotów ma charakter motywacyjny do dalszej współpracy.

Wnioskodawca zawarł m.in. umowę przewidującą, iż otrzymuje stały procentowy bonus od obrotu - z tytułu sprzedaży towarów nabytych u kontrahenta sprzedawanych w sklepach Wnioskodawcy (wypłacany w okresach miesięcznych) lub bonus za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów bez świadczenia jakichkolwiek innych usług ze strony Wnioskodawcy.

Otrzymywane premie nie są powiązane z konkretnymi dostawami.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy prawidłowym jest działanie polegające na dokumentowaniu premii od obrotu w formie noty księgowej otrzymywanej z tytułu umowy przewidującej otrzymywanie procentowego bonusu od obrotu lub bonusu za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów bez świadczenia jakichkolwiek innych usług ze strony Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy fakt otrzymania premii pieniężnych bez świadczenia jakichkolwiek innych usług, zgodnie z umowami przewidującymi otrzymywanie procentowego bonusu od obrotu lub bonusu za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów bez świadczenia jakichkolwiek innych usług ze strony Wnioskodawcy może być udokumentowany notami księgowymi.

Za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacana przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczenie usługi oraz należy uznać ją za obojętną z punktu widzenia przepisów podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do sposobu dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych, należy wskazać, iż zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy o których mowa w art. 15 są obowiązani wystawić fakturę. Powyższa regulacja nakłada na podatników obowiązek wystawienia faktury VAT w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej. Jeżeli podatnik dokonuje czynności niepodlegające pod zakres przedmiotowy ustawy, winien je udokumentować innymi dokumentami księgowymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU jako klasyfikacji, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych są uzależnione od wielu czynników, m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie.

W przypadkach gdy wypłacona premia pieniężna związana jest z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy - obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Taka premia pieniężna ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości dostawy.

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Kwestia dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów nie została uregulowana przepisami prawa podatkowego, a więc również przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (Słownik Języka Polskiego PWN pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1992):rabat - to zniżka, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie; skonto - to zniżka ceny towaru objętego sprzedażą kredytową albo ratalną, udzielona nabywcy płacącemu gotówką; opust - to zniżka ceny kupna, przyznawana nabywcy przez sprzedawcę (zwykle przy zakupach hurtowych); bonifikata - to zniżka od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę.Firma prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu. Chcąc zacieśnić wzajemne więzy współpracy Wnioskodawca zawarł z dostawcami towarów oferowanych w placówkach handlowych Wnioskodawcy umowy, które regulują wzajemne działania i sposób ustalania wynagrodzenia. Premia pieniężna (bonus) ustalony procentowo od obrotów ma charakter motywacyjny do dalszej współpracy.

Wnioskodawca zawarł m.in. umowę przewidującą, iż otrzymuje stały procentowy bonus od obrotu - z tytułu sprzedaży towarów nabytych u kontrahenta, sprzedawanych w sklepach Wnioskodawcy (wypłacany w okresach miesięcznych) lub bonus za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów, bez świadczenia jakichkolwiek innych usług ze strony Wnioskodawcy.

Otrzymywane premie nie są powiązane z konkretnymi dostawami.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, w którym Wnioskodawca otrzymuje stały procentowy bonus od obrotu z tytułu sprzedaży towarów nabytych u kontrahenta, sprzedawanych w sklepach Wnioskodawcy należy stwierdzić, iż mamy do czynienia z rabatem, który jest określony w stałym procencie od sprzedaży towarów do sklepów Wnioskodawcy.

Udzielony przez kontrahenta dla Wnioskodawcy rabat ma zatem bezpośredni wpływ na wartość dostawy i prowadzi do obniżenia ceny. Łatwo jest zatem, z uwagi na stałe ustalenia (stały procent rabatu od obrotu), ustalić dokładnie o ile nastąpiło obniżenie ceny każdej jednostkowej transakcji udokumentowanej fakturą VAT, nawet jeżeli jest ich więcej niż jedna w okresie rozliczeniowym. Tym samym przyznany rabat można przyporządkować do konkretnej dostawy.

W związku z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym oraz mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy wskazać, iż rabaty przyznawane dla Wnioskodawcy winny być traktowane jako udokumentowane, prawnie dopuszczalne i obowiązkowe rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, mimo, iż nie są związane z konkretną dostawą ale jednak mają bezpośredni i znany w momencie sprzedaży wpływ na jej wartość.

Kontrahent, przyznający rabaty Wnioskodawcy, ma zatem prawo do zmniejszenia o ich wysokość obrotu a tym samym do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie wystawionej faktury korygującej zgodnie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95 poz. 798). Otrzymanie przez kontrahenta potwierdzenia odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał to potwierdzenie (§ 16 ust 4 rozporządzenia).

Wnioskodawca winien otrzymać od kontrahenta, który przyznał mu rabat (premię) fakturę korygującą i zmniejszyć podatek naliczony w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał (§ 16 ust. 5 rozporządzenia).

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia również z sytuacją, gdzie Wnioskodawca otrzymuje od kontrahenta (dostawcy) bonus za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów bez świadczenia jakichkolwiek innych usług ze strony Wnioskodawcy.

Premia ta nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kupującego - Wnioskodawcy. Usługobiorcą jest dostawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której np. kupujący decyduje się na zakup u niego, a nie u innego dostawcy.

Zatem zachowanie Wnioskodawcy polegające na osiągnięciu określonego w umowie pułapu zakupów u kontrahenta - dostawcy uznać należy za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i opodatkować podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT.

W myśl bowiem art. 41 ust. 13 ww. ustawy o podatku od towarów i usług towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zatem w przedmiotowej sytuacji zachowanie Wnioskodawcy (polegające na osiągnięciu określonego w umowie pułapu zakupów) stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem w postaci premii pieniężnej, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura VAT, podatek od towarów i usług, podstawa opodatkowania, premia, premia pieniężna, rabaty, świadczenie usług
Data aktualizacji: 18/10/2013 12:00:02

Druk wpłaty i polecenie przelewu online

Niezastąpionym narzędziem każdego przedsiębiorcy są aplikacje o szerokich możliwościach, które ułatwiają prowadzenie firmy od strony formalnej. Jednym z najlepszych programów jest Efaktury.org, który swoją funkcjonalnością może zastąpić nawet kilka...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka, aby dokonać obniżenia podstawy opodatkowania, musi posiadać potwierdzenie, iż...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy momentu powstania obowiazku podatkowego z tytułu dostawy towarów dokonywanej w skł...

Działając na podstawie art. 14a 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 21 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących premię pieniężną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto Poznań 61-055 ul. Warszawska 183/185Korekta faktury za energie elektrycznąOpodatkowanie zwolnioną stawką podatku VAT opłaty pocztowej, przy sprzedaży towarów za pośrednictwem internetuNa podstawie jakiego dowodu abonenci mogą dokonywać odliczeń wydatków od dochodu z tytułu używania sieci internet?Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.