Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy przed fizycznym otrzymaniem zaliczki istnieje obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.);po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego w imieniu Spółki przez Pełnomocnika pismem z dnia 16 maja 2005r., sprostowanego pismem z dnia 10 czerwca 2005r, na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak PV/443-72//IV/2005/JW z dnia 09 maja 2005r. zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług na podstawie faktury zaliczkowej przed fizycznym otrzymaniem zaliczki oraz przed wykonaniem usługi na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2005r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535),

odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 03 lutego 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2005r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług na podstawie faktury zaliczkowej przed fizycznym otrzymaniem zaliczki oraz przed wykonaniem usługi na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2005r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535),

W złożonym wniosku Podatnik wskazał następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podmiotem zajmującym się budową hal. Umowy między Spółką a jej klientami przewidują częściową zapłatę należnej kwoty za inwestycje w postaci zaliczek wpłacanych jeszcze przed rozpoczęciem prac. W większości wypadków przed otrzymaniem zaliczki Spółka wystawia faktury pro-forma, natomiast faktura VAT jest wystawiana po otrzymaniu zaliczki. Zdarzają się jednak klienci, którzy pokrywają zaliczki z kredytu udzielonego im przez bank. Jednocześnie procedury banku, który udzielił tym klientom kredytu, przewidują wypłacanie kolejnych transz kredytu na realizację inwestycji dopiero po przedstawieniu bankowi faktury VAT na zaliczkę. Mając na względzie powyższe, kontrahenci Spółki nie są w stanie dokonać fizycznej zapłaty zaliczki przed otrzymaniem od niej faktury VAT. Tym samym Spółka jest zmuszona wystawić fakturę VAT przed fizycznym otrzymaniem zaliczki, aby odpowiednia transza kredytu bankowego mogła zostać uruchomiona, dzięki czemu kontrahenci są w stanie wpłacić umówioną zaliczkę i należycie wykonywać umowę wiążącą ich ze Spółką.

Podatnik ma wątpliwości czy ma obowiązek uiścić podatek od towarów i usług na podstawie wystawionej faktury VAT na zaliczkę przed fizycznym jej otrzymaniem, mimo że obowiązek podatkowy nie powstaje przed otrzymaniem zaliczki.

Podatnik zakładając, że dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT przed faktycznym otrzymaniem zaliczki uważa, iż w momencie jej wystawienia nie ma takiego obowiązku, gdyż powstanie on dopiero w momencie otrzymania zaliczki. Podatnik przywołując treść art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), wskazuje, że nie może być on stosowany do wszystkich tych sytuacji, w których moment powstania obowiązku podatkowego jest unormowany w sposób szczególny. W ocenie Podatnika, z taką sytuacją mamy do czynienia w art. 19 ust. 11 ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym w przypadku otrzymania przez podatnika zaliczki przed wykonaniem usługi, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Zdaniem Podatnika, faktura VAT może być wystawiona jeszcze przed otrzymaniem zaliczki, aż do siódmego dnia po jej uiszczeniu przez kontrahenta. Gdyby przyjąć, że art. 108 ma zastosowanie do wszystkich sytuacji i zawsze z momentem wystawienia faktury powstaje obowiązek zapłaty wykazanego podatku, przepisy ustanawiające moment powstania obowiązku podatkowego w czasie nie pokrywającym się z momentem wystawienia faktury, musiałyby w ocenie Podatnika uznane zostać za zbędne.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku postanowieniem znak PV/443-72/IV/2005/JW z dnia 09 maja 2005r. stwierdził, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku powołując art. 19 ust.11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług stwierdził, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W przypadku wystawienia faktury, która dokumentuje czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, rodzącą obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe w tym podatku, podatnik ma obowiązek ujęcia tego podatku w rozliczeniu za dany (odpowiedni, zgodny z momentem powstania obowiązku podatkowego) okres rozliczeniowy w deklaracji. Przepis art. 108 ust. 1 znajduje zastosowanie wtedy, gdy nastąpiło wystawienie faktury z wykazanym podatkiem, który nie może być elementem rozliczenia podatku na podstawie art. 99 i 103 ustawy o VAT, ze względu na fakt, iż czynność, którą wykazano w takiej fakturze nie była zrealizowana (np. zaliczka, której jeszcze nie otrzymano w momencie wystawienia faktury) lub nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo była zwolniona od podatku, co nakłada na wystawcę takiej faktury obowiązek zapłaty wykazanego w niej podatku.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z fakturą zaliczkową wystawioną przed fizycznym otrzymaniem zaliczki, zatem stosownie do art. 108 ust. 1 ustawy o podatku VAT Podatnik ma obowiązek zapłaty wykazanego w niej podatku VAT.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, Spółka pismem z dnia 16 maja 2005r. i sprostowanym dnia 10 czerwca 2005r. złożyła zażalenie wnosząc o jego uchylenie w całości i orzeczenie w zakresie objętym postanowieniem co do istoty sprawy.

Podatnik kwestionuje dokonaną przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie dotyczącym analizy przepisu art. 108 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

Spółka zarzuca Organowi, iż w przedmiotowej sprawie kierował się błędnym założeniem, wynikającym z interpretacji dokonanej postanowieniem z dnia 9 maja 2005r. (sygn. PV/443-71/IV/2005/JW.) w zakresie braku dopuszczalności wystawienia faktury zaliczkowej przed fizycznym otrzymaniem zaliczki i przed wykonaniem usługi. Podatnik wskazuje, iż Organ podatkowy popełnił w powyższym postanowieniu podstawowy błąd polegający na przyjęciu, iż w przypadku zaliczek na usługi budowlane zasady wystawiania faktur zostały określone wyłącznie w § 14 ust. 1 (przed zmianą § 17 ust. 1) zmienionego rozporządzenia. W ocenie Podatnika do faktur dokumentujących zaliczki na usługi budowlane ma zastosowanie § 15 ust. 1 i 2 (przed zmianą § 18 ust. 1 i ust. 2) zmienionego rozporządzenia. Zdaniem Spółki, skoro wystawienie przez Podatnika faktur zaliczkowych przed fizycznym otrzymaniem zaliczki jest zgodne z wyżej przywołanymi przepisami w zw. z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym nie może znaleźć zastosowania przepis art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza co następuje:

Zgodnie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Przepis art. 108 ust. 1 przewiduje, iż jeżeli jedna z osób w nim wymienionych wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku VAT, jest obowiązana do zapłaty tego podatku. Z punku widzenia powyższej regulacji nie jest istotny status podatkowy osoby wystawiającej fakturę (podatnik, podatnik zwolniony, osoba nie będąca podatnikiem), ale sam fakt wystawienia faktury z wykazanym w niej podatkiem VAT. Powyższy przepis znajdzie zastosowanie w każdym przypadku, gdy zostanie wystawiona faktura, a mianowicie obejmuje nie tylko przypadki, gdy doszło do sprzedaży, ale sprzedaż ta była zwolniona lub nieopodatkowana jak również przypadki, gdy faktura nie dokumentuje żadnej czynności, jest więc fakturą pustą. Przepis art. 108 ust. 1 w/w ustawy stanowi zabezpieczenie interesów fiskalnych Skarbu Państwa, szczególnie po to by uchronić budżet przed sytuacją, gdy ta strona transakcji, dla której taką fakturę wystawiono, odliczyła sobie ten podatek.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na budowie hal, a kontrahenci przed wykonaniem usług budowlano - montażowych wpłacają zaliczki na poczet przyszłych należności. W niektórych przypadkach Spółka wystawia faktury zaliczkowe przed ich faktycznym otrzymaniem tj. przed powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki tj. części należności przed wykonaniem usługi (w tym również w zakresie usług budowlanych) uregulowany został w art. 19 ust. 11 w/w ustawy. W myśl przywołanego przepisu, jeżeli otrzymano część należności przed wykonaniem usługi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W obecnym stanie prawnym każda tego rodzaju płatność przed wykonaniem usługi rodzi obowiązek podatkowy w części uiszczonej.

W przedmiotowej sprawie, Spółka jest podatnikiem podatku od towaru i usług, dokonuje czynności przyjmowania zaliczek, a więc czynności objętej unormowaniem art. 19 ust. 11 w/w ustawy. Fakturę zaliczkową zaś Podatnik wystawia przed jej fizycznym otrzymaniem, czyli przed powstaniem obowiązku podatkowego. Mając na uwadze literalne brzmienie art. 108 ust. 1 w/w ustawy uznać należy, iż co do zasady osoba, która wystawiła fakturę VAT z wykazanym w niej podatkiem VAT, a nie może dokonać rozliczenia powyższego podatku na podstawie art. 99 i 103 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż czynność ta nie została zrealizowana, jest obowiązana do jego zapłaty.

Bezsprzecznie zatem w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie ma art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku stwierdza, iż wystawienie faktury zaliczkowej przed fizycznym otrzymaniem zaliczki skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty wykazanego w niej podatku VAT stosownie do przepisu art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług tj. w momencie wystawienia takiej faktury.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał prawidłowej oceny stanowiska Wnioskującego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd zgodnie z przepisem art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy uznając, iż zażalenie Podatnika nie zasługuje na uwzględnienie postanowił jak w sentencji decyzji.
Słowa kluczowe: faktura, obowiązek podatkowy, usługi, zaliczka
Data aktualizacji: 21/01/2013 15:00:01

Moment wystawienia faktury i otrzymania faktury w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowania zwolnienia podmiotowego dla osób prowadzących usługi rachunkowe

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta deklaracji podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekty faktur w 2014 roku

Zmiany w sposobie fakturowania, jakie wejdą w życie z początkiem 2014 roku to nie tylko zamieszanie w fakturach jako takich, ale także procedurach dotyczących między innymi korygowania faktur. Prezentujemy to, co w 2014 roku w sprawie korygowania...

Czy zapłacony wystawcy rachunku podatek od wartości dodanej jest dla Niej kosztem uzyskani...

W dniu 24.07.2006 r. wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie był uzupełniany w dniach 22.09.2006r. i 27.09.2006r. Z przedstawionego w złożonym wniosku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak prawidłowo wystawić fakturę wewnętrzną przy WNT /korekta zaliczek/?Kto ma obowiązek rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w 2004 r.?Czy płacąc rachunki zagraniczne za paliwo kartą płatniczą wystąpią różnice kursowe ?Jaka jest możliwość rozliczenia poniesionych kosztów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok?Ile mozna odliczyć podatku VAT od faktury wykupu samochodu po zakończeniu okresu leasingowego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.