Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przedstawiony przez podatnika wzór faktury uwzględniający trzy podmioty biorące udział w transakcji jest prawidłowy ?

(dot. interpretacji RO/443-64/06)

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki znak: RO/197/5810/2006 z dnia 18.12.2006 r. (data wpływu do Urzędu 27.12.2006 r.), uzupełnionego pismem znak: RO/46/1129/2007 z dnia 19.02.2007 r. (data wpływu do Urzędu 20.02.2007 r.) oraz pismem znak: RO/52/1487/2007 z dnia 05.03.2007 r. (data wpływu do Urzędu 06.03.2007 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę we wniosku z dnia 27.09.2006 r., będącego podstawą do wydania interpretacji znak: RO/443-64/06, wynika, że rząd USA zobowiązał się w ramach umowy na dostawę samolotów F-16 do dostarczenia rządowi RP amunicji 20 mm. Amunicję taką produkuje Spółka, więc rząd USA zamówił ją w Spółce. Zgodnie z zamówieniem, amunicję z magazynów Spółki odbierze MON i przewiezie ją do bazy MON. Amunicja ta nie zostanie wywieziona poza granice kraju.

Odnosząc się do powyższego, w interpretacji z dnia 11.12.2006 r. znak: RO/443-64/06 Naczelnik tut. Urzędu stwierdził, iż dostawa, o której mowa we wniosku nie jest eksportem towarów w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i należy ją potraktować jako dostawę krajową. W celu udokumentowania sprzedaży amunicji dla rządu USA, Spółka może wystawić fakturę VAT z podaniem trzech podmiotów biorących udział w tej transakcji, wyszczególniając jako sprzedawcę: wnioskodawcę, jako nabywcę: rząd USA, jako odbiorcę: Bazę MON.

W związku z interpretacją RO/443-64/06, Spółka obecnie zwraca się z pytaniem: czy załączony do wniosku wzór faktury dokumentującej sprzedaż amunicji, uwzględniający trzy podmioty biorące udział w transakcji (sprzedającego - Spółka, nabywcę - Rząd Stanów Zjednoczonych, odbiorcę - Ministerstwo Obrony Narodowej - Baza) jest prawidłowy. Spółka w uzupełnieniu do wniosku doprecyzowała, iż nabywcą jest Departament Sił Powietrznych USA, a płatnikiem - DFAS Columbus Center. Dodatkowo w piśmie z dnia 05.03.2007 r. znak: RO/52/1487/2007 Spółka podał numer identyfikacyjny nabywcy.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania podatnika Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

W myśl przepisu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Art. 106 ust. 8 w/w ustawy stanowi natomiast delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad wystawiania faktur, danych które powinny one zawierać oraz sposobu i okresu ich przechowywania. Wykonaniem tej delegacji jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Z § 9 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia wynika, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi jednostkę miary i ilości sprzedawanych towarów lub rodzaj wykonywanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); wartość towarów lub wykonywanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Załączony do wniosku wzór faktury nie zawiera wszystkich elementów o których mowa w w/w przepisie, tj. adresu i numeru identyfikacji podatkowej nabywcy (w przypadku kontrahenta zagranicznego powinien to być numer identyfikacyjny nadawany podmiotom w ich państwie, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami). Brak tych elementów nie pozwala uznać załączonej do wniosku faktury za prawidłową.

Odnosząc się natomiast do uzupełnień wniosku z dnia 19.02.2007 r. i 05.03.2007 r., w których Spółka wskazała brakujące dane (tj. adres i NIP nabywcy), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż uwzględnienie tych danych w fakturze wypełni warunek wynikający § 9 ust. 1 pkt 1 przytoczonego wyżej rozporządzenia.

Naczelnik tut. Urzędu podkreśla ponadto, iż zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej jest obowiązany do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a nie do weryfikowania prawidłowości sporządzanych przez podatnika dokumentów.
Słowa kluczowe: faktura VAT, Numer Identyfikacji Podatkowej
Data aktualizacji: 22/01/2013 18:00:01

Czy dla usług o charakterze ciągłym, jaką jest dostęp do internetu można wystawić fakturę...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku znak...

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym podatek VAT zawarty w fakturach nabycia urządze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura VAT RR online

Jeśli jesteś przedsiębiorcą (czyli czynnym podatnikiem VAT) i kupujesz produkty rolne od rolnika ryczałtowego (gdzie rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego...

Fakturowanie a świadczenie usługi transportowej

Pismem z dnia 02 stycznia 2006r. Pan X zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej fakturowania i wykazywania w deklaracji VAT-7 opłat za przestój w świadczeniu usługi transportowej. Wnioskodawca wskazał, że jest...

Czy wykazana w PIT-36L nadpłata podatku winna być zwrócona na rachunek bankowy wskazany w...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w miesiącu marcu 2006 r. złozyła Pani zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu za 2005 r. PIT-36L. W zeznaniu tym wykazała Pani nadpłatę w wysokości 2.937, 50 zł. Jednocześnie z treści...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można dokonywać, zgodnie z art. 120 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaży palet używanych na fakturę VAT marża?Kurs waluty stosowany do przeliczania wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia dla potrzeb podatku od towarów i usługStawka podatku VAT na usługi pogrzebowe oraz sposób dokumentowania usług pogrzebowychUrząd Skarbowy Grójec 05-600 ul. Piotra Skargi 35Czy Wnioskodawca może obciążać firmy fakturą za odbiór i transport odpadów w kwocie netto +7% VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.