Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przedstawiony przez podatnika wzór faktury uwzględniający trzy podmioty biorące udział w transakcji jest prawidłowy ?

(dot. interpretacji RO/443-64/06)

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki znak: RO/197/5810/2006 z dnia 18.12.2006 r. (data wpływu do Urzędu 27.12.2006 r.), uzupełnionego pismem znak: RO/46/1129/2007 z dnia 19.02.2007 r. (data wpływu do Urzędu 20.02.2007 r.) oraz pismem znak: RO/52/1487/2007 z dnia 05.03.2007 r. (data wpływu do Urzędu 06.03.2007 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę we wniosku z dnia 27.09.2006 r., będącego podstawą do wydania interpretacji znak: RO/443-64/06, wynika, że rząd USA zobowiązał się w ramach umowy na dostawę samolotów F-16 do dostarczenia rządowi RP amunicji 20 mm. Amunicję taką produkuje Spółka, więc rząd USA zamówił ją w Spółce. Zgodnie z zamówieniem, amunicję z magazynów Spółki odbierze MON i przewiezie ją do bazy MON. Amunicja ta nie zostanie wywieziona poza granice kraju.

Odnosząc się do powyższego, w interpretacji z dnia 11.12.2006 r. znak: RO/443-64/06 Naczelnik tut. Urzędu stwierdził, iż dostawa, o której mowa we wniosku nie jest eksportem towarów w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i należy ją potraktować jako dostawę krajową. W celu udokumentowania sprzedaży amunicji dla rządu USA, Spółka może wystawić fakturę VAT z podaniem trzech podmiotów biorących udział w tej transakcji, wyszczególniając jako sprzedawcę: wnioskodawcę, jako nabywcę: rząd USA, jako odbiorcę: Bazę MON.

W związku z interpretacją RO/443-64/06, Spółka obecnie zwraca się z pytaniem: czy załączony do wniosku wzór faktury dokumentującej sprzedaż amunicji, uwzględniający trzy podmioty biorące udział w transakcji (sprzedającego - Spółka, nabywcę - Rząd Stanów Zjednoczonych, odbiorcę - Ministerstwo Obrony Narodowej - Baza) jest prawidłowy. Spółka w uzupełnieniu do wniosku doprecyzowała, iż nabywcą jest Departament Sił Powietrznych USA, a płatnikiem - DFAS Columbus Center. Dodatkowo w piśmie z dnia 05.03.2007 r. znak: RO/52/1487/2007 Spółka podał numer identyfikacyjny nabywcy.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania podatnika Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

W myśl przepisu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Art. 106 ust. 8 w/w ustawy stanowi natomiast delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad wystawiania faktur, danych które powinny one zawierać oraz sposobu i okresu ich przechowywania. Wykonaniem tej delegacji jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Z § 9 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia wynika, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi jednostkę miary i ilości sprzedawanych towarów lub rodzaj wykonywanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); wartość towarów lub wykonywanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Załączony do wniosku wzór faktury nie zawiera wszystkich elementów o których mowa w w/w przepisie, tj. adresu i numeru identyfikacji podatkowej nabywcy (w przypadku kontrahenta zagranicznego powinien to być numer identyfikacyjny nadawany podmiotom w ich państwie, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami). Brak tych elementów nie pozwala uznać załączonej do wniosku faktury za prawidłową.

Odnosząc się natomiast do uzupełnień wniosku z dnia 19.02.2007 r. i 05.03.2007 r., w których Spółka wskazała brakujące dane (tj. adres i NIP nabywcy), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż uwzględnienie tych danych w fakturze wypełni warunek wynikający § 9 ust. 1 pkt 1 przytoczonego wyżej rozporządzenia.

Naczelnik tut. Urzędu podkreśla ponadto, iż zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej jest obowiązany do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a nie do weryfikowania prawidłowości sporządzanych przez podatnika dokumentów.
Słowa kluczowe: faktura VAT, Numer Identyfikacji Podatkowej
Data aktualizacji: 22/01/2013 18:00:01

Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie za premię pieniężną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w ramach ulgi remontowej, można odliczyć wydatki na materiały budowlane na podstawie f...

Ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym zapytaniu wynika, że w grudniu 2005 r. dokonał Pan 100% przedpłaty gotówkowej na materiały budowlane związane z remontem domu. Pyta Pan czy może ona stanowić podstawę do skorzystania z ulgi remontowej...

Prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT z faktur zakupowych finansowanych z ZFŚS

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dot. czynszu stanowią koszty firmy?

Z treści złożonego wniosku wynika, iż w lutym 2005r. otrzymała Pani z firmy faktury dot. czynszu za lokal użytkowy za lata 1999-2003 z adnotacją anulowane . Jednocześnie za w w okres wpłynęły faktury za najem lokalu wystawione przez Urząd Miasta...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można odliczyć podatek VAT na podstawie noty korygującej wystawionej do faktury VAT marża?Refakturowania usługMożliwość umieszczania w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług przez jednostkę nadrzędną nazwy jednostki podległejPrawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturze VAT, dokumentującej usługę przeglądu gwarancyjnegoCzy biegły skarbowy za wydanie opinii ma obowiązek wystawić rachunek czy fakturę VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.