Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie wykonania usługi i wystawienia faktury w 2007r. ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2006 r (uzupełnionym 19.01.2007r) wg którego przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie wykonania usługi i wystawienia faktury w 2007r. - za prawidłowe.

Przepis art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14 a § 4 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Wnioskiem z dnia 20.11.2006r. (uzupełnionym 19.01.2007r.) wystąpił Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny.

We wniosku podał Pan, iż w miesiącu wrześniu 2006r. zawarł z klientem umowę na wykonanie kompleksowego opracowania projektowego, prowadzonej przez niego inwestycji. Określił Pan również, iż sam zajmuje się jedynie projektowaniem technologii produkcji, pozostałe części opracowania zlecił Pan podwykonawcom.

Według Pana wyjaśnień zgodnie z umową klient w m-cu październiku 2006r. wpłacił na Pana rachunek bankowy zaliczkę na poczet opracowania projektowego. Na otrzymaną zaliczkę wystawił Pan fakturę VAT. Równocześnie w m-cu październiku 2006r. przekazał Pan swoim podwykonawcom zaliczki w umówionych kwotach i i otrzymał Pan od nich z tego tytułu faktury VAT.

W związku z powyższym skierował Pan następujące zapytania:

1) czy zaliczka otrzymana od kontrahenta w m-cu październiku, na poczet należności za usługę, której wykonanie zostanie zakończone w 2007r. winna wchodzić w skład przychodów w m-cu październiku 2006r., czy powinna zostać uznana za przychód w 2007r., w miesiącu wykonania usługi.

2) czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w m-cu październiku 2006r. czy dopiero w 2007r. kiedy usługa zostanie ostatecznie zakończona.

Niniejszym postanowieniem tut. organ rozpatruje wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zapytania czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w m-cu październiku 2006r. czy dopiero w 2007r. kiedy usługa zostanie ostatecznie zakończona.

W pozostałym zakresie tut. organ zajmie stanowisko odrębnym postanowieniem.

Zdaniem Pana zapłacone zaliczki powinny stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie wykonania usługi i wystawienia jednej ostatecznej faktury w 2007r.

Stanowisko tut. organu jest następujące.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr 14 poz. 176 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Od 01.01.2007r art. 22 ust. 1w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmi: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z ustawowej definicji kosztu podatkowego wynika, iż muszą być spełnione równocześnie następujące warunki, a mianowicie:

- poniesienie wydatku musi nastąpić w celu uzyskania przychodu,

- nie może to być koszt wymieniony w katalogu wydatków wyszczególnionych w art. 23 ustawy,

- ich poniesienie zostało prawidłowo udokumentowane.

Kwota uiszczonych zaliczek na rzecz podwykonawców nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu w 2006 roku, gdyż wydatki te nie wiążą się z uzyskaniem przychodu w 2006r. Związek pomiędzy poczynionymi wydatkami, a przychodem powstanie dopiero po zrealizowaniu usługi, tj. w 2007r. i wówczas dopiero wartość poniesionego wydatku stanie się kosztem uzyskania przychodów.

Stanowisko Pana przedstawione we wniosku wg którego przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w chwili wykonania usługi i wystawienia faktury, tj. w 2007r. - tut. organ uznaje za prawidłowe.

W myśl art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Jednocześnie tut. organ informuje, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, podwykonawstwo, wykonanie usługi, wystawienie faktury, zaliczka
Data aktualizacji: 06/01/2013 00:00:01

Czy można za okres od maja 2004 r. do marca 2005 r. wystawić zaległe faktury stwierdzające...

Na podstawie art. 14a - 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika, udziela interpretacji co do...

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta Kraków 31-621 ul. os. Bohaterów Września 80

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Bieńczyce, Grębałów, Mistrzejowice, Nowa Huta gminy powiaty województwo małopolskie Konta bankowe CIT 32101012700004332221000000 VAT 79101012700004332222000000 PIT...

Obciążanie mediami najemców lokali położonych w Gminnych budynkach mieszkalnych i wspólnot...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Audyt

Audyt to forma nadzoru i kontroli zarządczej jako zespół czynności sprawdzających, diagnostycznych i doradczych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych pojęcie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych obejmuje ogół działań...

Możliwość dokonania korekty rachunków uproszczonych i wystawienia w ich miejsce faktur VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy świadczone usługi medyczne mogą być dokumentowane za pomocą kwitariusza?Czy na fakturach sprzedaży usług gastronomicznych zastosowano prawidłową stawkę podatku?W zakresie momentu ewidencjonowania faktur w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez biuro rachunkoweWystępowanie dostawy u agenta oraz dokumentowania przez niego kosztów prowadzenia punktu handlowegoCzy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury dokumentującej aport na zasadach ogólnych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.