Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie wykonania usługi i wystawienia faktury w 2007r. ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2006 r (uzupełnionym 19.01.2007r) wg którego przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie wykonania usługi i wystawienia faktury w 2007r. - za prawidłowe.

Przepis art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14 a § 4 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Wnioskiem z dnia 20.11.2006r. (uzupełnionym 19.01.2007r.) wystąpił Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny.

We wniosku podał Pan, iż w miesiącu wrześniu 2006r. zawarł z klientem umowę na wykonanie kompleksowego opracowania projektowego, prowadzonej przez niego inwestycji. Określił Pan również, iż sam zajmuje się jedynie projektowaniem technologii produkcji, pozostałe części opracowania zlecił Pan podwykonawcom.

Według Pana wyjaśnień zgodnie z umową klient w m-cu październiku 2006r. wpłacił na Pana rachunek bankowy zaliczkę na poczet opracowania projektowego. Na otrzymaną zaliczkę wystawił Pan fakturę VAT. Równocześnie w m-cu październiku 2006r. przekazał Pan swoim podwykonawcom zaliczki w umówionych kwotach i i otrzymał Pan od nich z tego tytułu faktury VAT.

W związku z powyższym skierował Pan następujące zapytania:

1) czy zaliczka otrzymana od kontrahenta w m-cu październiku, na poczet należności za usługę, której wykonanie zostanie zakończone w 2007r. winna wchodzić w skład przychodów w m-cu październiku 2006r., czy powinna zostać uznana za przychód w 2007r., w miesiącu wykonania usługi.

2) czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w m-cu październiku 2006r. czy dopiero w 2007r. kiedy usługa zostanie ostatecznie zakończona.

Niniejszym postanowieniem tut. organ rozpatruje wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zapytania czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w m-cu październiku 2006r. czy dopiero w 2007r. kiedy usługa zostanie ostatecznie zakończona.

W pozostałym zakresie tut. organ zajmie stanowisko odrębnym postanowieniem.

Zdaniem Pana zapłacone zaliczki powinny stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie wykonania usługi i wystawienia jednej ostatecznej faktury w 2007r.

Stanowisko tut. organu jest następujące.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr 14 poz. 176 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Od 01.01.2007r art. 22 ust. 1w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmi: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z ustawowej definicji kosztu podatkowego wynika, iż muszą być spełnione równocześnie następujące warunki, a mianowicie:

- poniesienie wydatku musi nastąpić w celu uzyskania przychodu,

- nie może to być koszt wymieniony w katalogu wydatków wyszczególnionych w art. 23 ustawy,

- ich poniesienie zostało prawidłowo udokumentowane.

Kwota uiszczonych zaliczek na rzecz podwykonawców nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu w 2006 roku, gdyż wydatki te nie wiążą się z uzyskaniem przychodu w 2006r. Związek pomiędzy poczynionymi wydatkami, a przychodem powstanie dopiero po zrealizowaniu usługi, tj. w 2007r. i wówczas dopiero wartość poniesionego wydatku stanie się kosztem uzyskania przychodów.

Stanowisko Pana przedstawione we wniosku wg którego przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w chwili wykonania usługi i wystawienia faktury, tj. w 2007r. - tut. organ uznaje za prawidłowe.

W myśl art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Jednocześnie tut. organ informuje, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, podwykonawstwo, wykonanie usługi, wystawienie faktury, zaliczka
Data aktualizacji: 06/01/2013 00:00:01

Odpowiedź Sage na zliberalizowane przepisy w obrocie e-fakturami

Od początku roku obowiązują w Polsce zliberalizowane przepisy, które ułatwiają przedsiębiorcom korzystanie z faktur elektronicznych. Sage podpowiada, jak z nich korzystać z pomocą nowej Symfonii 2012. Od początku tego roku obowiązuje nowe prawo...

Czy przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikają...

Na podstawie art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:- Uznaje przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 24.01.2005r. jako...

Jakie są zasady zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stwierdzono, że w przypadkach określonych w...

Strona wnosi o udzielenie odpowiedzi czy może " dokonać obniżenia podatku należnego o poda...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z...

Urząd Skarbowy Nowa Ruda 57-400 ul. Kolejowa 23

Zasięg terytorialny miasta Nowa Ruda gminy Nowa Ruda, Radków powiaty część kłodzkiego województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 89101016740024112221000000 VAT 39101016740024112222000000 PIT 86101016740024112223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowość przeliczania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wystaiwonych w walucie obcejSpółka pyta, jaką podstawę do opodatkowania należy przyjąć wystawiając fakturę wewnętrzną dokumentującą import usług ?CIT - w zakresie braku powstania przychodu podlegającego opodatkowaniuCzy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej naprawę leasingowego samochodu?Czy firma dokonała prawidłowo wyceny towarów do magazynu, a co za tym idzie czy prawidłowo ustaliła koszt własny sprzedanych towarów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.