Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przekazany majątek dla Ch nie będzie stanowił przychodu podatkowego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ch, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie uzyskania przychodu w związku z przekazaniem majątku Ch(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie uzyskania przychodu w związku z przekazaniem majątku Ch.

Wniosek nie spełniła wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 25 września 2009 r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia przedmiotowego wniosku dokonano w dniu 1 października 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zjazd powziął uchwałę wprowadzającą zmiany do statutu polegające na umożliwieniu nabywania przez poszczególne Ch osobowości prawnej. Nabycie osobowości prawnej przez Ch powoduje konieczność ich majątkowego i finansowego wydzielenia z dotychczasowej struktury Związku, w której funkcjonowały jako jednostki samobilansujące (bez osobowości prawnej).

Na mocy postanowień § 3 ust. 1 przedmiotowej uchwały - Główna Kwatera została zobowiązana do protokolarnego przekazania dla Ch - po jej zarejestrowaniu jako osoby prawnej - wszystkich składników majątku będących, w dniu przekazania, we władaniu ekonomicznym tej Ch, w tym należących do niej h i innych jednostek organizacyjnych oraz związanych z tymi aktywami - pasywów.

Ch uzyskała osobowość prawną na mocy postanowień art. 17 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) z chwilą jej wpisania do KRS, co nastąpiło w dniu 02 stycznia 2008 r. W związku z powyższym powstała konieczność przeprowadzenia wydzielenia Ch z dotychczasowej struktury.

Przepisy prawa na podstawie, których dokonywany jest podział to:ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity. Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), statut, uchwała Zjazdu wprowadzająca zmiany do statutu.Przed uzyskaniem osobowości prawnej Ch stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Oznacza to, że Ch, przed uzyskaniem osobowości prawnej, stanowiła organizacyjnie i finansowo wyodrębniony, w istniejącym Związku, zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań statutowych i gospodarczych, i mogłaby, przed wydzieleniem, stanowić niezależną jednostkę (przedsiębiorstwo) samodzielnie realizującą swoje zadania.

Przed uzyskaniem osobowości prawnej Ch samodzielnie sporządzała jednostkowe sprawozdanie finansowe na podstawie wyodrębnionych, własnych ksiąg rachunkowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przekazany majątek dla Ch nie będzie stanowił przychodu podatkowego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3).

Zdaniem Komendy Ch, na mocy postanowień § 3 ust. 1 uchwały Zjazdu - Główna Kwatera zobowiązana została do protokolarnego przekazania danej Ch - po jej zarejestrowaniu - wszystkich składników majątku będących w dniu przekazania we władaniu ekonomicznym Ch, w tym h i innych jednostek organizacyjnych oraz związanych z tymi aktywami - pasywów. Zdaniem Ch majątek dla niej przekazany pomniejszony o przekazane zobowiązania, który pozostawał w faktycznym posiadaniu Ch, nie będzie stanowił przychodu podatkowego, ponieważ znajdzie w tym przypadku zastosowanie art. 12 ust. 4, pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że nie zalicza się do przychodów podatkowych przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Majątek przekazany dla Ch, który był w jej faktycznym władaniu do dnia uzyskania osobowości prawnej i był odzwierciedlony w funduszu podstawowym jednostki samobilansującej, będzie stanowił dla Ch fundusz założycielski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

W myśl § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.), przepisy rozporządzenia stosuje się do niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, a w szczególności do stowarzyszeń. Natomiast - stosownie do § 1 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia, ilekroć jest w nim mowa o funduszu statutowym rozumie się przez to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej. Fakt ten potwierdza załącznik nr 1 do powyższego rozporządzenia, zgodnie z którym fundusze własne stowarzyszenia tworzy m. in. fundusz statutowy.

Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w sprawie oświadczył, iż majątek mu przekazany, który był w jego faktycznym władaniu do dnia uzyskania osobowości prawnej będzie stanowił dla niego fundusz założycielski. Zatem w przedmiotowej sprawie fundusz statutowy stanowić będzie jednocześnie fundusz założycielki Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, skoro majątek przekazany Wnioskodawcy stanowić będzie jego fundusz założycielski, to zdarzenie to - w myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - będzie neutralne podatkowo.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że odnośnie spraw będących przedmiotem oznaczonego we wniosku pytania 1 i 2 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: fundusz, fundusz założycielski, księgi rachunkowe, następstwo prawne, osobowość prawna, przychód, stowarzyszenia, sukcesja prawna
Data aktualizacji: 01/01/2013 06:00:01

W zakresie świadczenia usług factoringowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Skutki podatkowe zwrotu najemcy poniesionych nakładów na obcy środek trwały

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Czy za otrzymane premie pieniężne Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT czy notę księ...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas r...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy adwokaci mają obowiązek wystawiać na rzecz Sądu fakturę VAT z tytułu świadczenia pomoc...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika znak: Prez. 102...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach wystawionych na członków konsorcjum, dokumentujących podział marży zyskuPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące samochodu ciężarowego bez homologacjiWyłączenia z opodatkowania czynności, za które wypłacona jest premia pieniężna oraz sposób ich dokumentowaniaCzy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otrzymania duplikatu faktury?Wykonanie prac remontowo-budowlanych na rzecz własnej nieruchomości i ich zafakturowanie
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.