Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uwzględnia się skonto, które zostało wykazane na fakturze?

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 07 grudnia 2005 r. dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 07 grudnia 2005 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 13 grudnia 2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2006 r. (wpływ do tut. urzędu dnia 28 lutego 2006 r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka realizuje wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Dostawcy Spółki udzielają skonta za terminową zapłatę. Skonto jest wykazywane na fakturach dokumentujących realizację dostawy przez kontrahenta i jest należne Spółce w przypadku realizacji płatności w wyznaczonym przez Spółkę terminie.

Spółka zadała pytanie czy prawidłowo ustala podstawę opodatkowania ww. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W opinii Podatnika w przypadku, gdy pewnym jest, iż zapłata nastąpi w terminie uprawniającym do otrzymania skonta Spółka winna uwzględnić to skonto w fakturze wewnętrznej dokumentującej realizację wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

W opinii tut. organu podatkowego w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ? zwanej dalej ?ustawą?), który stanowi, iż obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Zgodnie natomiast z art. 31 ust. 3 ustawy, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Zatem w przypadku, gdy na fakturze dokumentującej realizację dostawy przez kontrahenta Spółki uwidocznione zostaje należne skonto i jednocześnie Spółka przed złożeniem deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu spełniła warunki uprawniające Spółkę do otrzymania tego skonta (zapłata w wyznaczonym terminie) Spółka winna zmniejszyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju o kwotę należnego skonta

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany lub uchylenie przez organ odwoławczy, lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatek od towarów i usług, podstawa opodatkowania, skonto
Data aktualizacji: 19/10/2013 09:00:01

Dot. stawki podatku przy wystawaniu faktur za wykonywane usługi budowlane polegające na wy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przyjęcie daty wystawienia faktury jako datę powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie momentu odliczenia podatku naliczonego do zakupu okularów korygujących w sytuac...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawienie faktury wewętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz obowiązku ic...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 20 ust. 5-7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik...

Rozliczenia zapłaty za opinie sporządzone przez biegłego sądowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak zaksięgować koszty najmu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pomimo braku faktur VAT?Czy wystawienie faktury za usługi konsultingowe dla przyszłego pracodawcy wyłącza z opodatkowania podatkiem liniowym?Czy Podatnik może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej transakcji sprzedaży usług telekomunikacyjnych?Jak powinno wglądać odliczenie naliczanego podatku VAT w fakturach za miesięczne raty czynszu na podstawie umowy leasingu?Czy wartość dostawy na fakturze wystawionej dla kontrahenta zagranicznego jest wartością brutto, zawierającą podatek od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.