Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uwzględnia się skonto, które zostało wykazane na fakturze?

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 07 grudnia 2005 r. dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 07 grudnia 2005 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 13 grudnia 2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2006 r. (wpływ do tut. urzędu dnia 28 lutego 2006 r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka realizuje wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Dostawcy Spółki udzielają skonta za terminową zapłatę. Skonto jest wykazywane na fakturach dokumentujących realizację dostawy przez kontrahenta i jest należne Spółce w przypadku realizacji płatności w wyznaczonym przez Spółkę terminie.

Spółka zadała pytanie czy prawidłowo ustala podstawę opodatkowania ww. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W opinii Podatnika w przypadku, gdy pewnym jest, iż zapłata nastąpi w terminie uprawniającym do otrzymania skonta Spółka winna uwzględnić to skonto w fakturze wewnętrznej dokumentującej realizację wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

W opinii tut. organu podatkowego w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ? zwanej dalej ?ustawą?), który stanowi, iż obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Zgodnie natomiast z art. 31 ust. 3 ustawy, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Zatem w przypadku, gdy na fakturze dokumentującej realizację dostawy przez kontrahenta Spółki uwidocznione zostaje należne skonto i jednocześnie Spółka przed złożeniem deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu spełniła warunki uprawniające Spółkę do otrzymania tego skonta (zapłata w wyznaczonym terminie) Spółka winna zmniejszyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju o kwotę należnego skonta

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany lub uchylenie przez organ odwoławczy, lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatek od towarów i usług, podstawa opodatkowania, skonto
Data aktualizacji: 19/10/2013 09:00:01

Możliwość obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach zw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Gliwice 44-100 ul. Młodego Hutnika 2

Zasięg terytorialny miasta Knurów, Pyskowice, część miasta na prawach powiatu - Gliwice część północna miasta gminy Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś powiaty gliwicki województwo śląskie Konta bankowe CIT...

Jaki dzień uznaje się za datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług transport zaw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Rozliczenia podatku z tytułu importu usług nieudokumentowanych fakturąOpodatkowanie odsprzedaży usług ubezpieczeniowych w związku z zawartą umową leasinguCzy na fakturze należy wykazać usługę i zastosować jednolitą stawkę VAT 7%, czy wykazać odrębnie usługę ze stawką 7% i odrębnie towar ze stawką 22Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta?Czy kursy walut przez Spółkę przyjęte do wyceny wpłaconych należności i zapłaconych zobowiązań są prawidłowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.