Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uwzględnia się skonto, które zostało wykazane na fakturze?

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 07 grudnia 2005 r. dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 07 grudnia 2005 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 13 grudnia 2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2006 r. (wpływ do tut. urzędu dnia 28 lutego 2006 r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka realizuje wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Dostawcy Spółki udzielają skonta za terminową zapłatę. Skonto jest wykazywane na fakturach dokumentujących realizację dostawy przez kontrahenta i jest należne Spółce w przypadku realizacji płatności w wyznaczonym przez Spółkę terminie.

Spółka zadała pytanie czy prawidłowo ustala podstawę opodatkowania ww. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W opinii Podatnika w przypadku, gdy pewnym jest, iż zapłata nastąpi w terminie uprawniającym do otrzymania skonta Spółka winna uwzględnić to skonto w fakturze wewnętrznej dokumentującej realizację wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

W opinii tut. organu podatkowego w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ? zwanej dalej ?ustawą?), który stanowi, iż obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Zgodnie natomiast z art. 31 ust. 3 ustawy, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Zatem w przypadku, gdy na fakturze dokumentującej realizację dostawy przez kontrahenta Spółki uwidocznione zostaje należne skonto i jednocześnie Spółka przed złożeniem deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu spełniła warunki uprawniające Spółkę do otrzymania tego skonta (zapłata w wyznaczonym terminie) Spółka winna zmniejszyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju o kwotę należnego skonta

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany lub uchylenie przez organ odwoławczy, lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatek od towarów i usług, podstawa opodatkowania, skonto
Data aktualizacji: 19/10/2013 09:00:01

W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy gmina P. jako jednostka samorządu terytorialnego oraz Urząd Gminy P. mogą posiadać wsp...

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zmianami po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 stycznia 2006 roku data wpływu 16.01.2006r Wójta Gminy P. Naczelnik...

Rozliczenie faktur korygujących sprzedaż wody

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 29 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i...

Jaką stawką podatku VAT, Spółka ma opodatkować obrót uzyskany z tytułu świadczenia usług d...

Działając na podstawie art. 14a 1, 3, 4 i 5 w związku z art. 169 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) art. 5 ust. 1, art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia...

Czy w świetle przepisów o VAT obowiązek podatkowy przy odsprzedaży pracownikom usług telek...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Korygowanie faktur VATUrząd Skarbowy Dzierżoniów 58-200 ul. Pocztowa 14Czy Wnioskodawczyni może wliczyć w koszty wydatek poniesiony za usługę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości udokumentowany fakturą VAT?Czy można wystawić fakturę VAT po wykonaniu usług drukowania a przed powstaniem obowiązku podatkowego?Za jaki okres rozliczeniowy podatnik ma prawo pomniejszyć VAT należny z tytułu wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość sprzedaży?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.