Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy przy ustaleniu limitu przychodu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych należy uwzględnić przychód ze sprzedaży środka trwałego?

Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. przychodów, które należy uwzględnić przy ustaleniu limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych - za nieprawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik dokonał sprzedaży majątku trwałego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Zdaniem podatnika przychody ze sprzedaży majątku trwałego nie uwzględnia się przy ustaleniu limitu przychodów netto zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro. Z kolei art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Z art. 24a ust. 6 wynika, że wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a) środkami trwałymi,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c) wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b) (.).

Z powyższego wynika, że przychód ze sprzedaży środka trwałego ma wpływ na ustalenie przychodu decydującego o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem w przypadku, gdy podatnik w roku 2005 osiągnie przychód, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący co najmniej równowartość 800.000 euro będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2006r.

Średni kurs euro na dzień 30 września 2005r. ogłoszony został przez NBP w wysokości 3, 9166, zgodnie z tabelą kursów średnich NBP Nr 190/A/NBP/2005. Stąd też przychód uzyskany w 2005r. zobowiązujący do prowadzenia od 1 stycznia 2006r. ksiąg rachunkowych wynosi 3.133.280 zł.

Interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny wynikający z zapytania oraz o stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.
Słowa kluczowe: księgi rachunkowe, przychód, sprzedaż środków trwałych
Data aktualizacji: 13/01/2013 15:00:01

Moment wystawienia faktury i otrzymania faktury w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług przy umowie najmu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach, działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 października 2004 r. w sprawie momentu...

Sposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur VAT

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 14 stycznia 2005r. Nr 8,poz. 60 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Jawnej XXXXXXXXXXXXXXXXXXX w XXXXXXXXXXXXXXXXz dnia...

Ranking biur księgowych w Będzinie

W Będzinie jest kilkanaście firm, które działają jako biura rachunkowe śląskie. Oferują one zazwyczaj podobny zakres usług, jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencję czasu pracy, wynagrodzenia, sprawy związane z urzędami, rejestry kasowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy umieszczania w fakturach sprzedaży bądź zakupu niezbędnych danych identyfikujących podatnika, będącego osobą fizycznąPierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty Łódź 91-066Pytanie dotyczy prawidłowości przeliczania kwot na fakturze podanych w walucie obcejOpodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnejUrząd Skarbowy Człuchów 77-300 ul. Jerzego z Dąbrowy 5 E
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.