Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przychody z tytułu sprzedaży mebli należy ujawnić w dacie wydania towarów z magazynu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 11 stycznia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 07 lutego 2008 o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu.Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 22 stycznia 2008 r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. Biura 07 lutego 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m. in. następujący stan faktyczny:

Spółka jest firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej mebli. Oferuje klientom do sprzedaży zarówno towary będące na składzie i eksponowane w sklepach jak też meble zamawiane i dostarczane na indywidualne zamówienia klientów. Co do zasady klient zobowiązany jest w chwili złożenia zamówienia wpłacić zaliczkę na zakup mebli, a przed wydaniem towarów uzupełnić ją do wysokości 100% wartości zamówienia. Formy zapłaty mogą być różne. Zarówno gotówką, kartą jak i kredytem. W celu zwiększenia dostępności oferty towarowej klientom Spółka zawarła z operatorem kredytowym umowę o świadczenie usług pośrednictwa finansowego. Spółka przyjmuje zaliczki na poczet sprzedaży w różnej wysokości. Klienci bardzo często wpłacają zaliczki w 100% wartości zamówienia. Zamówione towary wydawane są klientom w odległości od kilku dni do kilku tygodni od wpłacenia zaliczki. Spółka wykazuje przychód z tytułu sprzedaży w dniu wydania towarów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychody z tytułu sprzedaży mebli należy ujawnić w dacie wydania towarów z magazynu.

Zdaniem Spółki w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wyłączył z przychodów pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 3a przychód w podatku dochodowym powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania - choćby częściowo - usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury, uregulowania należności. Przepis art. 12 ust. 3a to przepis ogólny wprowadzający ogólną zasadę terminu powstania przychodu. Przepis art. 12 ust. 4 jest przepisem szczegółowy wykluczającym - niezależnie od wysokości - zaliczki z przychodu. Jeżeli zatem zaliczka - choćby 100% - przychodem nie jest, to nie można dywagować na temat terminu powstania przychodu, a zatem nie można zastosować przepisu art. 12 ust 3a. Zdaniem Spółki w przypadku dostawy towarów lub wykonywania usługi wcześniejsze otrzymanie zapłaty, także w wysokości 100% nigdy nie będzie stanowiło przychodu, będzie to bowiem zaliczka na poczet dostaw towarów i usług. Przychód powstanie dopiero w dacie wydania towarów lub wykonania usługi. Także wystawienie faktury przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi nie będzie stanowiło przychodu, będzie jedynie dokumentowało otrzymanie zaliczki, a ta na mocy art. 12 ust. 4 jest z przychodów wyłączona. Spółka stoi zatem na stanowisku, że w przypadku przyjęcia zaliczki na zamówione przez klientów towary przychód w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych należy wykazać w dacie wydania towarów.

Na tle przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na podstawie art. 12 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:wystawienia faktury albo uregulowania należności.W myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 tej ustawy do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Jak wynika z treści powołanych przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepis art. 12 ust. 3a nie ma zastosowania do otrzymanych zaliczek lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w późniejszych okresach sprawozdawczych, bowiem takie zaliczki lub zarachowane należności stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W omawianej sprawie przychód powstanie zatem w momencie wydania rzeczy, na które otrzymano zaliczki, ale nie później niż wystawienie faktury. Jeżeli zatem faktura końcowa dokumentująca sprzedaż towaru a nie pobranie zaliczki zostanie wystawiona przed wydaniem towaru, momentem uzyskania przychodu będzie dzień, w którym wystawiono tę fakturę końcową. Stanowisko podatnika jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, moment powstania przychodów, przychód, zaliczka
Data aktualizacji: 16/10/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Siemianowice Śląskie 41-100 ul. Świerczewskiego 84

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Siemianowice Śląskie gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 75101012123116272221000000 VAT 25101012123116272222000000 PIT 72101012123116272223000000 budżetowe pozostałe...

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Spółkę sposobu korekty rozliczania zaliczek w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura VAT z tytułu najmu, w skład której wchodzą opłaty za media

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy wydatkach związanych...

Na podstawie art. 54 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w zw. z art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z...

Czy przychody finansowe uzyskane z odsetek z rachunku i lokat bankowych stanowią przychody...

Na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2007r. (data wpływu 02.03.2007r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Stowarzyszenie jako podmiot korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu?W zakresie opodatkowania rabatów/bonusówMożliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług z realizacją projektu stypendialnegoCzy wystawienie jednej faktury za cały miesiąc z tytułu sprzedaży ciągłej jest zgodne z przepisami o podatku od towarów i usług ?Co powinna zawierać faktura dokumentująca zakup paliwa do samochodu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.