Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przychody z tytułu sprzedaży mebli należy ujawnić w dacie wydania towarów z magazynu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 11 stycznia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 07 lutego 2008 o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu.Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 22 stycznia 2008 r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. Biura 07 lutego 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m. in. następujący stan faktyczny:

Spółka jest firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej mebli. Oferuje klientom do sprzedaży zarówno towary będące na składzie i eksponowane w sklepach jak też meble zamawiane i dostarczane na indywidualne zamówienia klientów. Co do zasady klient zobowiązany jest w chwili złożenia zamówienia wpłacić zaliczkę na zakup mebli, a przed wydaniem towarów uzupełnić ją do wysokości 100% wartości zamówienia. Formy zapłaty mogą być różne. Zarówno gotówką, kartą jak i kredytem. W celu zwiększenia dostępności oferty towarowej klientom Spółka zawarła z operatorem kredytowym umowę o świadczenie usług pośrednictwa finansowego. Spółka przyjmuje zaliczki na poczet sprzedaży w różnej wysokości. Klienci bardzo często wpłacają zaliczki w 100% wartości zamówienia. Zamówione towary wydawane są klientom w odległości od kilku dni do kilku tygodni od wpłacenia zaliczki. Spółka wykazuje przychód z tytułu sprzedaży w dniu wydania towarów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychody z tytułu sprzedaży mebli należy ujawnić w dacie wydania towarów z magazynu.

Zdaniem Spółki w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wyłączył z przychodów pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 3a przychód w podatku dochodowym powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania - choćby częściowo - usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury, uregulowania należności. Przepis art. 12 ust. 3a to przepis ogólny wprowadzający ogólną zasadę terminu powstania przychodu. Przepis art. 12 ust. 4 jest przepisem szczegółowy wykluczającym - niezależnie od wysokości - zaliczki z przychodu. Jeżeli zatem zaliczka - choćby 100% - przychodem nie jest, to nie można dywagować na temat terminu powstania przychodu, a zatem nie można zastosować przepisu art. 12 ust 3a. Zdaniem Spółki w przypadku dostawy towarów lub wykonywania usługi wcześniejsze otrzymanie zapłaty, także w wysokości 100% nigdy nie będzie stanowiło przychodu, będzie to bowiem zaliczka na poczet dostaw towarów i usług. Przychód powstanie dopiero w dacie wydania towarów lub wykonania usługi. Także wystawienie faktury przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi nie będzie stanowiło przychodu, będzie jedynie dokumentowało otrzymanie zaliczki, a ta na mocy art. 12 ust. 4 jest z przychodów wyłączona. Spółka stoi zatem na stanowisku, że w przypadku przyjęcia zaliczki na zamówione przez klientów towary przychód w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych należy wykazać w dacie wydania towarów.

Na tle przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na podstawie art. 12 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:wystawienia faktury albo uregulowania należności.W myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 tej ustawy do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Jak wynika z treści powołanych przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepis art. 12 ust. 3a nie ma zastosowania do otrzymanych zaliczek lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w późniejszych okresach sprawozdawczych, bowiem takie zaliczki lub zarachowane należności stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W omawianej sprawie przychód powstanie zatem w momencie wydania rzeczy, na które otrzymano zaliczki, ale nie później niż wystawienie faktury. Jeżeli zatem faktura końcowa dokumentująca sprzedaż towaru a nie pobranie zaliczki zostanie wystawiona przed wydaniem towaru, momentem uzyskania przychodu będzie dzień, w którym wystawiono tę fakturę końcową. Stanowisko podatnika jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, moment powstania przychodów, przychód, zaliczka
Data aktualizacji: 16/10/2013 00:00:01

Czy rachunkiem bankowym dla działalności gospodarczej może być rachunek oszczędnościowo-ro...

Na podstawie art. 165a 1 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), w związku z wnioskiem z dnia 21.02.2005 r. i uzupełnionym w dniu 02.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej...

W jaki sposób zafakturować usługę turystyczną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w...

Do którego roku podatkowego zaliczyć należy przychody z faktury wystawionej w 2008r. za us...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie usługi zorganizowania spo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Lębork 84-300 ul. Słupska 23

Zasięg terytorialny miasta Lębork, Łeba gminy Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko powiaty lęborski województwo pomorskie Konta bankowe CIT 17101011400078782221000000 VAT 64101011400078782222000000 PIT 14101011400078782223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Oznaczenie faktur elektronicznych jako oryginał i kopiaUrząd Skarbowy Jawor 59-400 ul. Gagarina 5Czy od otrzymanej faktury od kontrahneta zagranicznego Spółka ma obowiązek naliczyć podatek VAT a następnie go odliczyć?Czy potracone skonto wywołuje obowiązek dokonania korekty faktury wewnętrznej i skorygowania deklaracji VAT-7 ?Czy można wystawić jedną notę korygującą do kilku faktur korygujących?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.