Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku wykazaną w fakturze korygującej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 5 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w kwocie wynikającej z wystawionej faktury korygującej - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 5 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 2 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w kwocie wynikającej z wystawionej faktury korygującej.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Prowadzi Pani działalność handlową. W miesiącu sierpniu 2007 r. telefonicznie zawarła umowę z kontrahentem na dostawę zboża. Ogółem wartość transakcji miała wynieść 200.850, 00 zł (kwota netto 195.000, 00 zł, podatek od towarów i usług 5.850, 00 zł). Transakcja ta nie została w całości zrealizowana. Kontrahentowi wydano tylko część wcześniej zaoferowanego towaru. Wystawiła Pani fakturę na całą transakcję na kwotę 200.850, 00 zł i fakturę korygującą na wartość niewydanego towaru na kwotę -100.063, 47 zł (kwota netto - 97.149, 00 zł i podatek od towarów i usług w kwocie -2.914, 47 zł). Odbiorca - firma M otrzymała fakturę, jednak mimo monitów nie odesłała Pani potwierdzonej kopii. Ponadto kontrahent pozwał Panią do sądu o odszkodowanie w związku z niedotrzymaniem umowy. Sprawa toczy się w Sądzie. Tak więc jest sprawą bezsporną, że choć transakcja została zrealizowana w części, to podatek od towarów i usług został wpłacony w całości. W piśmie z dnia 2 października 2008 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazała Pani, iż kontrahent otrzymał fakturę korygującą, co wynika z posiadanej korespondencji, tj. dnia 15 września 2007 r. wysłano listem poleconym fakturę korygującą, w dniu 26 września 2007 r. otrzymała Pani negatywną pisemną odpowiedź i zwrot niepodpisanej faktury, w dniu 27 listopada 2007 r. faktura korygująca została ponownie wysłana listem poleconym do kontrahenta, natomiast w dniu 14 grudnia 2007 r. otrzymała Pani negatywną pisemną odpowiedź i zwrot nie podpisanej faktury korygującej.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy ma Pani prawo obniżyć wartość podatku należnego o kwotę podatku wykazaną w ww. fakturze korygującej.Zdaniem Wnioskodawcy pomimo nieotrzymania potwierdzonej kopii faktury korygującej, ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku, wynikającą z faktury korygującej w miesiącu jej wystawienia - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 97 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Stosownie zaś do § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Powołany wyżej przepis art. 29 ust. 4 ustawy stanowi, iż kwoty, o które zmniejsza się obrót muszą zostać udokumentowane. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie spełnia powyższej przesłanki i nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego - dopiero potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia.

Należy podkreślić, iż potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług, opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowanie zawarte w § 16 ust. 4 cytowanego rozporządzenia ma na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie obrotu i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Przepisy o podatku od towarów i usług nie określają formy, w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Z tych też względów uznać należy, iż potwierdzenie to może być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca otrzymał fakturę korygującą. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc (kwartał), w którym podatnik takie potwierdzenie otrzymał.

Z tego punktu widzenia, potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów w formie - tak jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie - pisemnego potwierdzenia faktu otrzymania tej faktury i odesłania Pani niepodpisanej kopii, należy uznać za niebudzące wątpliwości, iż faktura korygująca dotarła do nabywcy.

Uwzględniając powyższe stwierdzić zatem należy, iż - jak słusznie podniesiono we wniosku - przysługuje Pani prawo do obniżenia podatku należnego w kwocie wynikającej z wystawionej faktury korygującej.

Zaznaczyć jednakże należy, iż obniżenie podatku należnego z faktury korygującej winno nastąpić, zgodnie z § 16 ust. 4 powołanego rozporządzenia, wyłącznie w miesiącu, w którym Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę, nie zaś w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej. Zatem w tym zakresie stanowisko wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej -powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, obniżenie podatku należnego, potwierdzenie odbioru
Data aktualizacji: 30/12/2012 00:00:01

Sposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur uproszczonych online

Od początku 2013 roku w Polsce nowym dokumentem jest faktura uproszczona, która nie musi zawierać wszystkich danych w przeciwieństwie do standardowej faktury. Jak zatem poprawnie i szybko wystawić taką fakturę? Faktura uproszczona - nowy rodzaj...

Drugi Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. al. Solidarności 5-9B

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Tarnów obejmująca część południowo-zachodnią miasta gminy Lisia Góra, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wietrzychowice, Żabno powiaty część powiatu...

Wystawianie faktur wewnętrznych online

Faktura wewnętrzna to dokument, który wystawiany jest na własne potrzeby firmy. Od stycznia 2013 roku został zniesiony obowiązek ich wystawiania, ale przedsiębiorcy nadal mogą je generować. Faktura wewnętrzna - co się zmieniło od stycznia 2013...

Czy czynność podziału majątku dorobkowego rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od...

Jak wynika ze złożonego wniosku prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą jako podatnik VAT. W trakcie tej działalności wybudował Pan na gruncie stanowiącym współwłasność majątkową małżeńską halę produkcyjną korzystając z odliczenia podatku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy możliwe jest udokumentowanie zbiorczą fakturą wewnętrzną nieodpłatnego przekazania i odprzedaży na rzecz pracowników usług kolonii i wczasów?Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacania oraz otrzymywania premii pieniężnejCzy wypisanie noty księgowej dotyczącej premii pienieżnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?Czy za otrzymane pieniądze Klub może wystawić temu przedsiębiorcy rachunek uproszczony?Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku przy refakturowaniu usług pocztowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.