Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 roku (data wpływu 12 lutego 2008 roku), uzupełnionym pismami z dnia 4, 15 i 18 kwietnia 2008 roku oraz z dnia 20 maja 2008 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 12 lutego 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Spółka zamierza kupić od osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą będącą z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług prawo użytkowania wieczystego gruntów przylegających do terenów, co do których Wnioskodawca posiada prawo wieczystego użytkowania i które użytkuje w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Osoba fizyczna nabyła w 1997 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów, na które składało się kilkanaście działek od podmiotu, będącego osobą prawną, prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. W akcie notarialnym zawarto postanowienie, że grunty te wejdą w skład prowadzonego przez kupującego przedsiębiorstwa (działalność przemysłowa). Grunty te znajdują się w obszarze strefy portowej, obecnie wykorzystywanej na place składowe i działalność przemysłową. Część tych gruntów zabudowana była budynkami i budowlami o charakterze przemysłowym. Większa część tych gruntów, wraz ze wszystkimi zabudowaniami została wniesiona w postaci aportu prawa wieczystego użytkowania do Spółki T w dniu 11 marca 2002 roku. Na terenach tych Wnioskodawca prowadzi zakład produkcyjny.

Pozostałe działki, co do których prawo wieczystego użytkowania do dziś przysługuje tej samej osobie fizycznej i które są przedmiotem niniejszego zapytania, są niezabudowane, środkiem działek biegnie wybudowana na nich droga publiczna, a południową granicę działek stanowi wybetonowany potok. W księgach wieczystych przedmiotowych działek nie są ujawnione żadne budynki ani budowle. W omawianej strefie aktualny miejscowy plan zagospodarowania przewiduje działalność produkcyjną, składową i magazynową. W rejestrze gruntów prowadzonym przez Wydział Geodezji, grunty te opisane są jako rowy i łąki trwałe i jako takie nie nadają się do zabudowy.

Ponadto osoba fizyczna, od której Spółka zamierza kupić działki jest również właścicielem prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w innym miejscu i przeznaczonych pod zabudowę obiektami sportowymi. Obecnie żadna z tych działek nie jest zaewidencjonowana w księgach rachunkowo-podatkowych osoby fizycznej i grunty te stanowią jej majątek własny (osobisty).

W pismach z dnia 4, 15 i 18 kwietnia 2008 roku uzupełniających wniosek Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotem nabycia mają być trzy wyodrębnione geodezyjnie działki, na których jest ustanowione prawo wieczystego użytkowania, betonowy potok i droga biegną przez każdą z trzech działek, droga asfaltowa jest drogą publiczną (jest to niewielki odcinek ulicy K.), a osoba fizyczna nie pobiera żadnych opłat od użytkowników tej drogi, droga ta jak i potok nie widnieją w księdze wieczystej, nie były również przedmiotem kupna w 1997 roku, kiedy to osoba fizyczna nabywała notarialnie nieruchomość - mimo że już wówczas istniały; nie zostały też nabyte przez tę osobę fizyczną w inny sposób, osoba fizyczna nie dokonała żadnych nakładów inwestycyjnych na omawiany potok i drogę, jak również nie była zobowiązana i nie dokonywała w tym zakresie żadnych remontów i konserwacji, przedmiotem umowy cywilnoprawnej pomiędzy podatnikiem i osobą fizyczną będzie wyłącznie nabycie prawa wieczystego użytkowania omawianych trzech działek. Wskazano ponadto, iż Spółka zamierza kupić przedmiotowe grunty na cele związane z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Następnie w piśmie z dnia 20 maja 2008 roku (data wpływu 23 maja 2008 roku) Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowe grunty leżą w strefie, dla której uchwałą nr IV/46/07 rada Miasta w dniu 24 stycznia 2007 roku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu. Sposób zagospodarowania terenu, na którym znajdują się przedmiotowe działki, ujęty został jako realizacja elementów układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę ulicy K. z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową - działki te nie są więc przeznaczone na cele rolnicze. W notarialnej umowie sprzedaży z dnia 10 czerwca 1997 roku stanowiącej udokumentowanie nabycia prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych działek przez dotychczasowego właściciela (osobę fizyczną), znajduje się oświadczenie, że kupujący małżonkowie są na zasadach wspólności ustawowej właścicielami przedsiębiorstwa, działającego na podstawie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a także że kupujący dokonają nabycia do obowiązującej w ich małżeństwie wspólności ustawowej, a zakupione prawa wejdą w skład tego przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca poinformował ponadto, że w akcie notarialnym sprzedający oświadczyli, że przedmiotowe działki są niezabudowane, a także że na tych działkach znajduje się droga o twardej asfaltowej nawierzchni, która użytkowana jest publicznie przez wszelkiego rodzaju środki transportu, w tym jako dojazd do Elektrociepłowni. Ponadto oświadczyli, że opisane prawo wieczystego użytkowania nie jest obciążone innymi długami, prawami lub roszczeniami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu nim.

W dalszej kolejności Wnioskodawca wskazał, iż w dniu 10 września 2003 roku w piśmie Urząd Miasta, na terenie którego położone są przedmiotowe działki oświadczył, że ulica K. nie jest drogą publiczną lecz wewnętrzną. Ulica K. tylko na niewielkim środkowym odcinku przebiega przez przedmiotowe działki i jest ona jedyną drogą dojazdową do zakładu produkcyjnego Podatnika. Drogą tą odbywa się transport zaopatrzeniowy i dostawa produktów Podatnika, dokonywane środkami transportu ciężarowego, a także transport osobowy.

Cała transakcja zakupu nieruchomości w 1997 roku, kiedy to osoba fizyczna dokonała zakupu, nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług, natomiast od transakcji zapłacono opłatę skarbową. Przedmiotowe działki są obecnie zabudowane w taki sposób jak w dacie zakupu, a obecny właściciel nie poniósł i nie ponosi nakładów na remont, modernizację lub utrzymanie betonowego potoku i asfaltowej drogi.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług ujętego na fakturze VAT dokumentującej (wraz z aktem notarialnym) sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów w przedstawionych okolicznościach.Pierwotnie Wnioskodawca stał na stanowisku, iż sprzedaż prawa wieczystego użytkowania przedmiotowych działek w przedstawionych okolicznościach jest sprzedażą wykonywaną w związku z działalnością gospodarczą - o czym świadczą chociażby następujące fakty: zakup tych działek w strefie portowej oraz wniesienie ich w części do Spółki, a także posiadanie innej działki przeznaczonej pod zabudowę sportową. A zatem sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co z kolei oznacza, że Wnioskodawcy przysługuje prawo jego odliczenia jako podatku naliczonego. Fakt, że przedmiotowe działki stanowią rowy i łąki trwałe nie przesądza ich przeznaczenia jako grunty rolne, gdyż podstawowe znaczenie ma charakter wykorzystania gruntów sąsiednich, a wykorzystanie nastąpi na cele przemysłowe, co zgodne jest z planem zagospodarowania przestrzennego. Podobnie fakt istnienia na tych działkach drogi publicznej i wybetonowanego potoku nie oznacza, że grunty te są zabudowane. W przedstawionych okolicznościach Wnioskodawca uważał, że transakcja przeniesienia prawa wieczystego użytkowania omawianych działek podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług, a Spółce przysługuje prawo do odliczenia tego podatku.

W trakcie jednakże uzupełniania informacji na żądanie tut. organu, oraz ciągłego odnoszenia stanu faktycznego do obowiązujących przepisów Wnioskodawca powziął wątpliwości co do zasadności swojego stanowiska, zaprezentowanego we wniosku o interpretację. Z uwagi na ustalenie, że droga, którą zabudowane są działki, jest drogą wewnętrzną, transakcja nabycia prawa użytkowania wieczystego tych działek powinna być określona jako nabycie prawa wieczystego użytkowania działek zabudowanych asfaltowa drogą wewnętrzną. Z uwagi na fakt, iż zakup nastąpił w 1997 roku bez podatku od towarów i usług, a więc bez prawa do odliczenia podatku, oraz okoliczność, że droga ta istniała już w 1997 roku, a zatem działki te zabudowane są towarami używanymi w rozumieniu ustawy (albo w przypadku przyjęcia, że działki te są niezabudowane - w planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się przeznaczenie na drogę publiczną, czyli wyłączenie możliwości zabudowy przez obecnego właściciela), zastosowanie będą miały postanowienia art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy oraz § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, albo art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem sprzedaż tych działek będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, a w przypadku naliczenia tego podatku w fakturze sprzedawcy, u nabywcy nie wystąpi prawo do odliczenia tego podatkuW świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Stosownie do dyspozycji przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl natomiast art. 2 pkt 6 ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), dokonuje klasyfikacji obiektów budowlanych rozumianych jako konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: Budynki i Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

W świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 cyt. ustawy).

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. W związku z powyższym drogę należy uznać za budowlę w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%, ustawodawca przewidział jednakże w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) przedmiotowe zwolnienie od podatku od towarów i usług w przypadku dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycia prawa użytkowania wieczystego tych gruntów oraz w § 8 ust. 1 pkt 12 tego rozporządzenia zwolnienie czynności zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%. Zwolniona jest również na mocy § 8 ust. 1 pkt 4 tegoż rozporządzenia dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów.Odstępstwa od ogólnej zasady opodatkowania dostawy towarów i świadczenia usług 22% stawką podatku przewiduje również ustawa o podatku od towarów i usług. Stosownie do dyspozycji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy, rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Jednocześnie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosownie do dyspozycji przepisu art. 43 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się również od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje zatem wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług, i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 roku), nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem zbycia jest prawo wieczystego użytkowania gruntu - działek zabudowanych budowlą (drogą asfaltową), która ma status towaru używanego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a więc od końca roku, w którym zakończono budowę minęło co najmniej 5 lat, a ponadto w stosunku do tej budowli nie przysługiwało nabywcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i jednocześnie nie zaszły przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 6 powołanej ustawy.

Analizując zaistniałe okoliczności sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zgodzić się należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż zbycie przez obecnego właściciela prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych działek winno podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług, a tym samym Spółce, mimo naliczenia tego podatku na fakturze sprzedaży, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie przedmiotowego prawa.

Niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o założenie, że biegnąca przez działki droga jest drogą wewnętrzną, a nie droga publiczną, i wbrew wcześniejszym twierdzeniom Wnioskodawcy, nie stanowi ona odrębnego od gruntu przedmiotu własności, a tym samym będzie przedmiotem umowy cywilnoprawnej między stronami.Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Informuje się, że interpretacja nie wywołuje skutków dla dokonującego dostawy.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: grunty, odliczanie podatku naliczonego, sprzedaż zwolniona, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 27/01/2013 21:00:01

Urząd Skarbowy Wąbrzeźno 87-200 ul. Macieja Rataja 2

Zasięg terytorialny miasta Wąbrzeźno gminy Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno powiaty wąbrzeski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 36101010780016902221000000 VAT 83101010780016902222000000 PIT 33101010780016902223000000...

Dokumentowanie usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów świadczonych na rzecz kontr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować otrzymane odsetki od lokat opisanych w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość wystawiania faktur VAT w obcej walucie na terenie kraju oraz sposób przeliczania...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za energię e...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług projektowychRefakturowanie mediówVAT w zakresie wystawiania fakturCzy za powyższe wydatki poniesione na remont budynku udokumentowane fakturami VAT . Sp. z o.o. w . może odliczyć VAT ( z całego obiektu ) w całościCzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur za leasing motocykla?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.