Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za podział nieruchomości, z której część ma być przedmiotem darowizny?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym w dniu 10 lutego 2005 r. (uzupełnionym w dniu 21.02.2005 r. i 3.03.2005 r.) wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, rozstrzygając kwestię odliczenia podatku naliczonego z faktury za podział nieruchomości, z której część ma być przedmiotem darowizny, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko przedstawione przez Spółdzielnię w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Z wniosku wynika, iż Spółdzielnia zakupiła w 1996 r. nieruchomość rolną w części zabudowaną od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W chwili jej nabycia nie przysługiwało Spółdzielni prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż taki podatek nie występował. W grudniu 2004 r. Spółdzielnia dokonała podziału gruntu na mniejsze działki. Za dokonany podział otrzymała fakturę z podatkiem VAT. Podatek naliczony zakwalifikowany jako służący dostawie towarów opodatkowanych i zwolnionych według proporcji określonej zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt. 1 ustawy o VAT został odliczony w całości. Spółdzielnia zamierza 80 działek niezabudowanych darować swoim członkom, a pozostałe działki (w tym kilka zabudowanych) przeznaczyć do odsprzedaży.

W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny Spółdzielnia ma wątpliwości, czy odliczenie podatku VAT za podział nieruchomości było prawidłowe.

Zdaniem Spółdzielni odliczenie podatku naliczonego z faktury za podział nieruchomości, z której w przyszłości część działek ma być przeznaczona jako darowizna, było prawidłowe.

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) przez odpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 powołanej ustawy, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:1)przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne przekazania towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.Opodatkowanie zatem tych czynności jest determinowane prawem do odliczenia podatku z tytułu nabycia przez podatnika związanych z nimi towarów i usług.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż w związku z tym, że Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości, to darowizna działek na rzecz jej członków nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu w/w przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Czynność ta nie jest również świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 cytowanej wyżej ustawy, a w związku z tym należy stwierdzić, że do czynności tej nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl generalnej zasady, wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przepis art. 90 ust. 1 ustawy o VAT stanowi o tym, że podatek winien być wyodrębniony w przypadku, gdy podatnik wykonuje zarówno czynności dające prawo do odliczenia, jak i czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia. W przypadku podatników, którzy w związku z jednoczesnym prowadzeniem działalności opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania lub niepodlegającej opodatkowaniu nie mają możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi, stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o taką część podatku naliczonego, którą można przypisać proporcjonalnie czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego.

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia na podstawie art. 90 ust. 10 pkt. 1 powołanej ustawy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości. W związku z tym, iż na dzień wystawienia faktury za podział nieruchomości Spółdzielnia nie była w stanie wyodrębnić podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi, gdyż w dacie zaistnienia tego zdarzenia nie wiedziała, czy działki zostaną darowane na rzecz jej członków, czy też będą przeznaczone do odsprzedaży, postąpiła prawidłowo dokonując odliczenia podatku naliczonego w całości.

Należy jednak mieć na uwadze przepisy art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, które wiążą obowiązek dokonania korekty także względem tego podatku, który w całości związany był z czynnościami opodatkowanymi, zaś później miały miejsce takie zdarzenia, które zmieniły ten związek i podatek naliczony został powiązany zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak i czynnościami nieopodatkowanymi w taki sposób, że nie jest możliwe jego wyodrębnienie, wówczas po zakończeniu roku podatkowego, w którym działki wskazane we wniosku staną się przedmiotem czynności nieodpodatkowanych, Spółdzielnia będzie zobligowana w myśl art. 91 ust. 1 i 3 ustawy o VAT do dokonania korekty podatku odliczonego z uwzględnieniem proporcji obliczonej dla minionego roku podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja to będzie wiążąca jeżeli przedstawiony w niej stan faktyczny się ziści i nie ulegnie w tym czasie zmianie stan prawny.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia /art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej/.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 27/12/2012 15:00:01

Wniosek dotyczy sposobu rozliczenia reklamacji towaru w przypadku gdy nie następuje przywó...

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania...

Opodatkowanie premii pieniężnej. Prawo do odliczenia podatku wykazanego w fakturach VAT do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy usługa faktoringu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Spółka złożyła w Drugim Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. We wniosku przedstawiono następujący stan: Spółka sprzedaje...

Czy Spółka prawidłowo wystawia na podnajemców faktury VAT dotyczące refakturowania mediów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wypisanie noty księgowej dotyczącej premii pienieżnej podlega opodatkowaniu podatkiem...

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2004 r. (data wpływu do urzędu 19.11.2004 r.), oraz pismo uzupełniające z dnia 07.12.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż skutki podatkowe w podatku od towarów i usług w zakresie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje podstawa do wystawiania faktury korygującej w sytuacji gdy zmienia się nabywca towaru?Dotyczy prawidłowości rozliczenia faktury VAT za wykonane prace remontowe oraz modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnymKto powinien wystawić fakturę korygującą?Dotyczy opodatkowania zakupionej przez austriackiego kontrahenta i refakturowanej na Spółkę usługi ubezpieczeniowejJakie są zasady zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.