Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu uwzględniającej zapłatę za część towaru handlowego bonem towarowym ?

Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 23.06.2006r. (data wpływu do tutejszego organu 07.07.2006r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasadności odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu uwzględniającej zapłatę za część towaru handlowego bonem towarowym.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art.14a § 1 cytowanej w sentencji ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stosownie do art.14a § 4 Ordynacji podatkowej - następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W dniu 7 lipca 2006r. do tutejszego organu wpłynął wniosek w którym wyjaśnia Pan, że w związku z dokonywaniem zakupów w określonych wielkościach w hurtowniach . otrzymuje bony towarowe jako nagrodę wydawaną w ramach sprzedaży premiowej, za pomocą których może regulować płatność za towary kupowane w następnym terminie. Tak więc w momencie zakupu towaru może Pan część wartości uregulować gotówką a część płacąc wcześniej otrzymanym bonem towarowym. W związku z powyższym zwraca się Pan z pytaniem czy tak wystawiona faktura z częściową płatnością w formie bonu towarowego daje podstawę do odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego?

Pana zdaniem sprzedawca słusznie przyjmuje, że realizacja bonu jest jedynie sposobem płatności i faktura jako zgodna ze stanem faktycznym daje prawo do obniżenia podatku należnego o wynikający z niej podatek naliczony.

Odpowiadając na wyżej przedstawione zagadnienie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku informuje, co następuje:

W świetle regulacji prawnej zawartej w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z kolei biorąc pod uwagę zapis art.29 ust.1 powyższej ustawy podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art.30 32, art.19 oraz art.120 ust.4. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest również otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług. Stosownie zaś do ust.4 tego artykułu - obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z korekt faktur.

Podatnik (sprzedawca) udzielający rabatu określonego w art.29 ust.4 ustawy (obniżenia ceny) - zgodnie z § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz.971 ze zm.) wystawia fakturę korygującą, w której wskazuje między innymi kwotę zmniejszenia podatku należnego. nabywca natomiast otrzymując fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym taką fakturę otrzymał.

Przekazanie przez sprzedawcę bonu towarowego (tzw. rabatu towarowego) stanowiącego swego rodzaju premię specjalną za dokonanie u danego handlowca zakupów o określonej wartości nie stanowi rabatu w rozumieniu powołanego wyżej art.29 ust.4 ustawy, czyli upustu (obniżenia) ceny nabywanych towarów. Nie dochodzi tu bowiem do obniżenia ceny sprzedaży towarów lecz do bezpłatnego przekazania kupującemu pewnej partii towarów. Stąd też fakt otrzymania przez nabywcę bonu towarowego w okolicznościach opisanych we wniesionym zapytaniu nie rodzi obowiązku wystawiania przez sprzedawcę faktury korygującej wysokość jego obrotu ze sprzedaży towarów i kwot podatku należnego. Tym samym nie wpłynie to na rozliczenie podatkowe u nabywcy, ponieważ nie wystąpią przesłanki do dokonania przez nabywcę korekty (zmniejszenia) kwoty podatku naliczonego.

Reasumując tut. organ podatkowy stwierdza, iż faktury wystawione przez hurtownię . w opisany w piśmie sposób dają prawo do obniżenia podatku należnego o wykazany w nich podatek naliczony w pełnej wysokości.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień obowiązywania ww. przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego, bądź zmiana przepisów może mieć wpływ na zmianę zakresu obowiązków podatnika.

Stosownie do treści art.14b §1 Ordynacji podatkowej: interpretacja o której mowa w art.14a §1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art.14a §4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Zgodnie z art.14b §2 Ordynacji podatkowej interpretacja, o której mowa w art.14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5.

Na niniejsze postanowienie w trybie art.14a §4 i art.236 ustawy Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Tutejszego Urzędu wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art.236 §2 pkt.1 Ordynacji podatkowej. Zażalenie zgodnie z art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, że zgodnie z art.1 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. nr 253 poz.2532 ze zm.) zażalenie podlega opłacie skarbowej. Wysokość stawek tej opłaty określona została w załączniku do ww. ustawy i wynosi 5 zł od podania oraz 50 gr. od każdego załącznika.
Słowa kluczowe: bon towarowy, bonifikaty, bonus, faktura VAT, korekta faktury, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług, rabaty
Data aktualizacji: 27/12/2012 12:00:01

Urząd Skarbowy Mogilno 88-300 ul. 900-lecia 20

Zasięg terytorialny miasta gminy Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno powiaty mogileński województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 98101010780090612221000000 VAT 48101010780090612222000000 PIT 95101010780090612223000000 budżetowe...

Spółka pyta, jaką stawkę należy zastosować w przypadku wystawienia faktury na poczet przys...

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.41 ust. 3, art. 42 ust. 1, ust. 12, ust. 13 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od...

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ich świadczenia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MP

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w...

Gmina będąc stroną czynności w umowach cywilnoprawnych posługuje sie numerem indentyfikacj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy od darowizny na rzecz syna będę zobowiązany odprowadzić VAT, fakturą wewnętrzną od poniesionych nakładów?Czy wpłaty dotyczące opłat za internet dokumentowane wyciągami z banku będą stanowiły podstawę odliczenia od dochodu?Czy Spółka ma obowiązek wystawiania pracownikowi faktury VAT na odsetki od pożyczki na cele mieszkaniowe?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizowaną inwestycją - rewitalizacja obiektówCzy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie aportu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.