Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przyznanie statusu rezydenta wpłynie na możliwość rozliczania się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiadając na wniosek Pana . z dnia 30 stycznia 2006r. (data wpływu do organu podatkowego 2 marca 2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej rodzaju prowadzenia urządzeń księgowych dla celów rozliczenia się z podatku dochodowego

Uznaję stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 30 stycznia 2006r. (wpływ do organu podatkowego 2 marca 2006r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym dot. rodzaju prowadzenia urządzeń księgowych dla celów rozliczenia się z podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest Pan obywatelem Węgier i z dniem 30 stycznia 2006r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski. Przedmiotem działalności są w głównej mierze usługi polegające na tłumaczeniu tekstów na zlecenie. Działalność ta będzie prowadzona w małym zakresie, co będzie się sprowadzało do około 10 dokumentów miesięcznie. Podpisał Pan umowę na wykonywanie tłumaczeń z firmą węgierską i będzie wystawiał jedną fakturę sprzedaży miesięcznie. Koszty związane z działalnością będą sprowadzały się do kosztów stałych takich jak: zużycie energii, opału, wody, art. związanych z eksploatacją komputera, dojazdów.

Zdaniem Pana, gdyby był Pan obywatelem polskim wówczas zapisów zdarzeń gospodarczych dotyczących prowadzonej działalności dokonywałby w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jednak - według Pana - art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości zobowiązuje Pana do założenia ksiąg rachunkowych.

Nadmienił Pan, że otrzymał zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat Rezydencji) - CFR-1 wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu.

W związku z powyższym zwrócił się Pan do tut. organu podatkowego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przyznanie statusu rezydenta wpłynie na możliwość rozliczania się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Uważa Pan, że rozliczanie za pomocą księgi przychodów i rozchodów byłoby wystarczające i nie wpłynęłoby na straty budżetu państwa.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu postanawia uznać Pana stanowisko za prawidłowe ponieważ:

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a - 22o.

W myśl art. 24a ust. 4 wym. ustawy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości (tj. 800.000 euro).

Stosownie natomiast do art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników - w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów.

Wobec braku zdefiniowania pojęcia zagranicznej osoby fizycznej w ww. ustawie, należy posługiwać się definicją zawartą w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.).

Przepis art. 5 pkt 2 wym. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przez osobę zagraniczną rozumie się:osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobę prawną z siedzibą za granicą, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.Zatem aby uznać osobę fizyczną za zagraniczną osobę fizyczną muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:osoba fizyczna powinna mieć miejsce zamieszkania za granicą, nie powinna posiadać obywatelstwa polskiego.Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego ustalono, że jest Pan obywatelem Węgier natomiast zamieszkuje Pan na terenie Polski. Z dokumentów rejestracyjnych będących w posiadaniu tut. Urzędu Skarbowego wynika, iż miejsce wykonywania działalności i jej siedziba również znajdują się na terenie Polski.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w świetle art. 5 pkt 2 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie posiada Pan statusu zagranicznej osoby fizycznej, więc nie będzie miał w stosunku do Pana zastosowania przepis art. 2 ust. 1 pkt 6 wym. ustawy o rachunkowości.

Zatem jest Pan obowiązany do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przepisem art. 24a ust. 1 wym. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W świetle powyższego zajęte przez Pana własne stanowisko w sprawie należy uznać za prawidłowe.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, jeżeli jednak podatnik zastosuje się do niej, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia niniejszego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Powyższa interpretacja - w myśl art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej - jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: certyfikat rezydencji, księga przychodów i rozchodów, księgi podatkowe, księgi rachunkowe, osoby fizyczne, osoby zagraniczne, pozarolnicza działalność gospodarcza, zagraniczna osoba fizyczna
Data aktualizacji: 14/01/2013 06:00:01

Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski 87-700 ul. Kościelna 18

Zasięg terytorialny miasta Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa gminy Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo powiaty aleksandrowski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 51101010780024112221000000 VAT...

Wystawianie not korygujących online

Nota korygująca to dokument, pozwalający odbiorcy faktury skorygować błędy, jakie są na niej zawarte. Notą korygująca można poprawić: błędną nazwę firmy, niepoprawny adres, zły numer NIP, błędny opis faktury lub nazwy produktów. Notą korygującą nie...

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z założeniem i ut...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia wkładu do Spółki komandytowej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie dane powinna zawierać faktura VAT - RR?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca 2004 r. (wpływ 18.06.2004 r.) w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawienie faktury na oboje małżonków a możliwość odliczenia VATCzy istnieje obowiązek wystawiania faktury za sprzedaż towaru, w przypadku gdy otrzymano zaliczkę w wysokości 100% należności?Prawo do skorygowania podatku należnego w grudniu 2008r. pomimo braku potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcęKsięgowość z Piotrkowa Trybunalskiego - dlaczego tak ważne jest ubezpieczenie OC?W zakresie uzyskania akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.