Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy różnice kursowe, które powstają w momencie spłaty pożyczki z rachunku walutowego EUR można uznać za koszt uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 04 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy powstaną podatkowe różnice kursowe w momencie spłaty pożyczki z rachunku walutowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 marca 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy powstaną podatkowe różnice kursowe w momencie spłaty pożyczki z rachunku walutowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest częścią dużego międzynarodowego koncernu. Przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. W dniu 03 września 2001 roku Spółka zawarła umowę pożyczki z I. na kwotę 16.000.000, 00 PLN (słownie: szesnaście milionów zł 00/100) - kwota pożyczki wyrażona w PLN. Pożyczka została udzielona na zasadach linii kredytowej, która będzie dostępna w dowolnym terminie. Spłata pożyczki dokonywana była dotychczas w walucie polskiej, jednak w 2009 roku w sytuacji, gdy Spółka posiadała środki na rachunku walutowym EUR, to aby nie przewalutowywać EUR na PLN dokonywała spłaty pożyczki w walucie EUR. Stosując kurs kupna banku Spółka księgowała spłatę pożyczki. Równocześnie Pożyczkodawca podawał Spółce kurs EUR/PLN ogłaszany przez Reutera na dzień dokonania spłaty, po to aby Spółka mogła zaksięgować odpowiednio różnice kursowe powstałe przy spłacie pożyczki w tej walucie. Przez zaksięgowanie odpowiednio dodatnich/ujemnych różnic kursowych rozrachunki z tytułu pożyczki były uzgadniane z Pożyczkodawcą. Poniżej Spółka prezentuje przykład na wyliczenie różnic kursowych podczas spłaty pożyczki z rachunku walutowego EUR:spłata pożyczki z rachunku walutowego (EUR): 100.000, 00zaksięgowanie przelewu po kursie kupna banku: 100.000, 00 EUR * 4, 00 = 400.000, 00 PLNkurs Reutera podany przez Pożyczkodawcę dla zgodnego zaksięgowania spłaty pożyczki: 100 000, 00 EUR * 3, 50 = 350.000, 00 PLNujemne różnice kursowe do zaksięgowania: 50.000, 00 PLNW związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy różnice kursowe, które powstają w momencie spłaty pożyczki z rachunku walutowego EUR można uznać za koszt uzyskania przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15a pkt 1, 2 ust. 5 i pkt 3 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prywatnych, różnice kursowe, które powstają przy spłacie kredytu (winno być pożyczki) z rachunku walutowego EUR nie stanowią dla Spółki kosztu uzyskania przychodu. Umowa pożyczki została wyrażona w walucie polskiej i dlatego powstałe podczas spłaty różnice kursowe nie stanowią dla Spółki kosztu uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć trzeba, iż Spółka nie wskazała wprost w jaki sposób ustala różnice kursowe, ale z uwagi na powołane przez nią przepisy Organ wydając niniejszą interpretację uznał, iż stosuje podatkowe metody ustalania różnic kursowych.

Zgodnie z przepisem art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami wskazanymi w ust. 2 i 3.

W myśl art. 15a ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Natomiast zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 5 ww. ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Z analizy zapisów ww. art. 15a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 5 wypływa więc jednoznaczny wniosek, iż z różnicami kursowymi w sensie podatkowym mamy do czynienia tylko wtedy, gdy równocześnie:dane zdarzenie gospodarcze wyrażone zostało w walucie obcej, realizacja tego zdarzenia nastąpiła w walucie obcej.Powyższe oznacza, że nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie czy należność wyrażone są w walucie polskiej a sama zapłata (w jakiejkolwiek formie) następuje w walucie obcej lub odwrotnie - zobowiązanie bądź należność wyrażone są w walucie obcej a zapłata dokonywana jest w złotówkach.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka zaciągnęła pożyczkę w PLN a dokonywała spłaty tej pożyczki z rachunku walutowego w EUR. Stosując kurs kupna banku Spółka księgowała spłatę pożyczki. Równocześnie Pożyczkodawca podawał Spółce kurs EUR/PLN ogłaszany przez Reutera na dzień dokonania spłaty, po to aby Spółka mogła zaksięgować odpowiednio różnice kursowe powstałe przy spłacie pożyczki w tej walucie. Przez zaksięgowanie odpowiednio dodatnich/ujemnych różnic kursowych rozrachunki z tytułu pożyczki były uzgadniane z Pożyczkodawcą.

W związku z powyższym, w przedstawionym stanie faktycznym nie wystąpią różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem w opisanym przez Spółkę stanie faktycznym nie wystąpił pierwszy z wyżej wymienionych elementów, tj. otrzymanie pożyczki w walucie obcej. Zatem powstałe różnice kursowe, rozliczane na gruncie ustawy o rachunkowości nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: pożyczka, różnice kursowe, spłata pożyczki, waluta obca
Data aktualizacji: 04/01/2013 06:00:01

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zaliczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i udokumentowanie bonusu bezwarunkowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług związanych z cyklem szkoleń dla pracownika (na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur elektronicznych oraz duplikatów i korekt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dot. czynszu stanowią koszty firmy?Określenie wystawiania faktur dokumentujących usługi transportoweOpodatkowanie premii pieniężnych oraz sposób ich dokumentowaniaDotyczy dokumentowania premii pieniężnych fakturami VAT oraz prawa odbiorcy tych faktur do odliczenia podatku naliczonego z tych fakturObowiązki podatkowe związane z wystawieniem faktur korygujących
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.