Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy różnice kursowe powstające na kwocie VAT stanowią przychód i koszt podatkowy?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 września 2009 r.) uzupełnionym w dniu 16 listopada 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z różnicami kursowymi na kwocie odpowiadającej kwocie podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z różnicami kursowymi na kwocie odpowiadającej kwocie podatku VAT.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 05 listopada 2009 r. znak: IBPBI/2/423-1141/09/AP wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano w dniu 16 grudnia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z uchyleniem art. 9 pkt 15 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe oraz poprzez nadanie nowego brzmienia art. 358 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Spółka dokonuje rozliczeń w walucie obcej między podmiotami krajowymi. Na fakturach podatek VAT należny określa w złotych i ujmuje go w deklaracji VAT. W wyniku rozliczania się z podmiotami krajowymi w walucie obcej powstaną różnice kursowe od tych transakcji, w tym na kwocie podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 16 listopada 2009 r. Spółka wyjaśniła, że ustala różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy różnice kursowe powstające na kwocie VAT stanowią przychód i koszt podatkowy.

Zdaniem Spółki, różnice kursowe powstające na kwocie VAT stanowią przychód lub koszt podatkowy, bowiem Spółka otrzymuje korzyść ekonomiczną lub też ponosi stratę ekonomiczną, jeżeli ze względu na wahania kursów wartość VAT wykazana na fakturze jest inna od kwoty faktycznie otrzymanej. Biorąc to pod uwagę, różnice kursowe powstające na kwocie VAT, zdaniem Spółki stanowią przychód i koszt podatkowy, pomimo iż w rozumieniu przepisów podatkowych kwoty VAT nie stanowią różnic kursowych to powinny stanowić koszty i przychody podatkowe na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., oznaczonej w dalszej części skrótem ustawa o pdop), podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie:art. 15a, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.Stosownie do art. 9b ust. 2 ustawy o pdop, podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany.

Analizując całokształt przepisów zamieszczonych w art. 9b ustawy o pdop, należy mieć na uwadze, iż powyższy przepis ustanowiony został przez ustawodawcę dla rozpoznawania przez podatników różnic kursowych w podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę przy dokonywaniu interpretacji zapisów art. 9b ust. 2 ustawy o pdop, czyli w stosunku do podatników, którzy wybrali metodę rachunkową ustalania różnic kursowych, w pełni uzasadnionym staje się stwierdzenie, iż zapisy te dotyczą zaliczania do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów w całości różnic kursowych ujętych w księgach rachunkowych.

Tym samym należy uznać, iż zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy o pdop, zaliczeniu - przez podatników, którzy wybrali metodę rachunkową - odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podlegają ujęte w księgach rachunkowych:różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych, różnice kursowe wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej oraz różnice kursowe z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych.Z przepisu tego wynika, iż ustawodawca wyraził zgodę na zaliczanie różnic kursowych wyliczanych zgodnie z przepisami o rachunkowości, a więc i w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Podatkowe rozwiązanie dotyczące różnic kursowych sprowadza się do zasady, iż podatnicy, którzy wybrali metodę rachunkową ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z transakcji walutowych i wyceny aktywów oraz pasywów, a także wyceny pozabilansowej pozycji w walutach obcych (art. 9b ust. 2 ustawy o pdop). W takiej sytuacji rozwiązania wynikające z rachunkowości określają skutek w podatku dochodowym od osób prawnych związany z różnicami kursowymi. Zasada ta nie jest modyfikowana innymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka rozpoznaje różnice kursowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jeżeli zatem przepisy ustawy o rachunkowości obligują podatnika do naliczenia dla celów bilansowych różnic kursowych od wartości brutto zobowiązania, to mając na uwadze cytowany art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o pdop, różnice te stanowią również różnice podatkowe i winny być uwzględniane w dokonywanych przez Spółkę rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenie, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych, podatek od towarów i usług, różnice kursowe, ustawa o rachunkowości
Data aktualizacji: 04/01/2013 00:00:01

Czy wystawiając notę księgową na poniesione koszty usługi transportu, świadczonej przez fi...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku oraz pismem uzupełniającym z dnia x 2006 roku złożonym...

Jak prawidłowo należy wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabyci...

W odpowiedzi na zapytanie - jak prawidłowo należy wystawiać fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - zawarte w pismach z dnia 02.06.2004 r. i 04.06.2004 r. złożonych w dniu 07.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w...

Różny wygląd e-faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej kosz...

W dniu 24 czerwca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia z faktury kupna samochoduJakie dane winna zawierać faktura wystawiana przez oddział terenowy jednostki głównej?Czy faktura VAT powinna być podpisana i opieczętowana?Kwestie różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnychw walutach obcychJak Spółka ma postąpić, by poniesione środki móc zaliczyć w koszty w 2008 r.?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.