Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy słusznym będzie opodatkowanie sprzedaży przedmiotowego samochodu w tzw. systemie marży, dokumentując ją fakturą VAT marża?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 roku (data wpływu 3 sierpnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów używanych - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 3 sierpnia 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów używanych.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi handel samochodami nowymi i używanymi. W czerwcu 2007 roku Spółka zakupiła samochód używany od firmy w celu jego dalszej odsprzedaży. Zakup ten został udokumentowany fakturą VAT, w której zastosowano zwolnienie z VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Na tej podstawie przedmiotowy samochód przyjęto na stan magazynu jako towar handlowy bez prawa do odliczenia podatku naliczonego.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy słusznym będzie opodatkowanie sprzedaży przedmiotowego samochodu w tzw. systemie marży, dokumentując ją fakturą VAT marża.Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż przedmiotowego samochodu i innych, które zostaną zakupione w ten sam sposób winna być opodatkowana w tzw. systemie marży - na zasadzie art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, w tym także samochodów używanych, spełniających warunki towaru używanego według art. 120 ust. 1 pkt 4, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

W myśl definicji zawartej w art. 120 ust. 1 pkt 4, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (PCN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKW i U 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).Natomiast uregulowanie zawarte w art. 120 ust. 10 w/w ustawy stanowi, iż przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych (.), które podatnik nabył od:

osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, nie będącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub nie będącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113, podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4 i 5, podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113, podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadającym regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Stosownie do postanowień art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku, dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.Zgodnie z art. 43 ust. 2 w/w ustawy przez towary używane, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, rozumie się:

budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat;pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

W przypadku dostawy używanych samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych na podstawie delegacji wynikającej z art. 82 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono odrębną regulację zawartą w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r., nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z którą zwalnia się od podatku, dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Biorąc pod uwagę cytowane przepisy podatnikowi nabywającemu towar używany (w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy), od podmiotu, który dokonał odliczenia podatku naliczonego w części przy jego nabyciu, a przy sprzedaży skorzystał ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 w/w rozporządzenia, nie przysługuje prawo do określenia podstawy opodatkowania metodą marży, gdyż wskazany przepis rozporządzenia nie stanowi rozszerzenia zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, tym samym nie zostają spełnione przesłanki, o których mowa w przepisie art. 120 ust. 10 w/w ustawy.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: marża, samochód, samochód osobowy, samochód używany, towar używany
Data aktualizacji: 30/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Rawa Mazowiecka 96-200 ul. Słowackiego 4

Zasięg terytorialny miasta Rawa Mazowiecka gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice powiaty rawski województwo łódzkie Konta bankowe CIT 35101013710034182221000000 VAT 82101013710034182222000000 PIT 32101013710034182223000000...

Jakie dokumenty powinny być wystawiane przez firmę do obciążenia wynajmującego samochody k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółka ma prawo dokumentować transakcje dla stałych odbiorców fakturami zbiorczymi jak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kopie faktur w formie elektronicznej

Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż kopie wystawionych faktur powinny być przechowywane w formie papierowej. W piśmie z 18 września 2006 r., 1472 ROP1 423-235 288 06 RM (SIP) Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, odnosząc się do...

Czy istnieje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy ważna jest faktura VAT bez podpisu odbiorcy?Odpisy amortyzacyjne do celów podatkowych w sytuacji otrzymania cześciowej refundacji kosztów zakupu środka trwałegoMożliwe jest uzyskanie oświadczeń o przeznaczeniu oleju od jego nabywców przed datą sprzedaży i wystawienia faktury sprzedażyCzy faktury sprzedaży wystawione przez Spółkę na rzecz kontrahentów z krajów trzecich stanowią eksport towarów i ma zastosowanie stawka 0%?Dot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.