Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy słusznym będzie opodatkowanie sprzedaży przedmiotowego samochodu w tzw. systemie marży, dokumentując ją fakturą VAT marża?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 roku (data wpływu 3 sierpnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów używanych - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 3 sierpnia 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów używanych.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi handel samochodami nowymi i używanymi. W czerwcu 2007 roku Spółka zakupiła samochód używany od firmy w celu jego dalszej odsprzedaży. Zakup ten został udokumentowany fakturą VAT, w której zastosowano zwolnienie z VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Na tej podstawie przedmiotowy samochód przyjęto na stan magazynu jako towar handlowy bez prawa do odliczenia podatku naliczonego.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy słusznym będzie opodatkowanie sprzedaży przedmiotowego samochodu w tzw. systemie marży, dokumentując ją fakturą VAT marża.Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż przedmiotowego samochodu i innych, które zostaną zakupione w ten sam sposób winna być opodatkowana w tzw. systemie marży - na zasadzie art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, w tym także samochodów używanych, spełniających warunki towaru używanego według art. 120 ust. 1 pkt 4, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

W myśl definicji zawartej w art. 120 ust. 1 pkt 4, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (PCN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKW i U 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).Natomiast uregulowanie zawarte w art. 120 ust. 10 w/w ustawy stanowi, iż przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych (.), które podatnik nabył od:

osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, nie będącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub nie będącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113, podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4 i 5, podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113, podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadającym regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Stosownie do postanowień art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku, dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.Zgodnie z art. 43 ust. 2 w/w ustawy przez towary używane, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, rozumie się:

budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat;pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

W przypadku dostawy używanych samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych na podstawie delegacji wynikającej z art. 82 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono odrębną regulację zawartą w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r., nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z którą zwalnia się od podatku, dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Biorąc pod uwagę cytowane przepisy podatnikowi nabywającemu towar używany (w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy), od podmiotu, który dokonał odliczenia podatku naliczonego w części przy jego nabyciu, a przy sprzedaży skorzystał ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 w/w rozporządzenia, nie przysługuje prawo do określenia podstawy opodatkowania metodą marży, gdyż wskazany przepis rozporządzenia nie stanowi rozszerzenia zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, tym samym nie zostają spełnione przesłanki, o których mowa w przepisie art. 120 ust. 10 w/w ustawy.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: marża, samochód, samochód osobowy, samochód używany, towar używany
Data aktualizacji: 30/01/2013 09:00:01

Darowizna środków pieniężnych dla córki od rodziców przekazana wprost na rachunek bankowy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy podpisać faktury VAT za usługi telekomunikacyjne przez wystawcę i odbiorcę?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 kwietnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co...

Czy można odliczyć podatek VAT z faktur zakupu wystawianych przez Spółkę na paliwo pobrane...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a l 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, póz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2005r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej...

Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Radziejów 88-200 ul. Rolnicza 6

Zasięg terytorialny miasta Radziejów gminy Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka powiaty radziejowski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 96101010780024402221000000 VAT 46101010780024402222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Kolbuszowa 36-100 ul. Kościuszki 20Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie 25 dni z tytułu faktur zapłaconych w drodze kompensatyUsługi rachunkowe Słupsk - najlepsza propozycja dla wszystkichPodatnik zwrócił sie z zapytaniem czy zwroty dostarczonych do kraju wspólnotowego towarów z wadami staniwą wewnątrzwspólnotowe nabycie?Cy jeśli Spółka otrzymała rabat odnoszący się w części do faktur sprzed 01 maja 2004r powinna wystawić fakturę korygującą na wartośc WNT ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.