Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na emisję akcji?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z emisją akcji - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z emisją akcji.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.Spółka w 2007 r. podjęła decyzję o emisji akcji. W związku z tym faktem Wnioskodawca poniósł wydatki takie jak: koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego (koszty badania prawnego i finansowego Spółki), koszty doradztwa prawnego i finansowego, koszty administracyjne (wycena majątku Spółki) oraz poniesie wydatki takie jak: koszty prawne (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe), koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego), koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa, koszty ewentualnych tłumaczeń dokumentacji przygotowanej na potrzeby oferty publicznej, koszty promocji oferty publicznej, w tym organizacji spotkań (wynajęcie sali, druk materiałów informacyjnych, itp.). Wydatki te związane są z przyszłymi dochodami, które Spółka uzyska w efekcie emisji akcji i będzie je ponosić w celu osiągnięcia przychodu.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na emisję akcji.Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych z emisją akcji. Środki uzyskane poprzez emisję akcji posłużą do zwiększenia w przyszłości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu. Koszty związane z emisją akcji, nie powinny być przypisywane przychodom, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te związane są z przyszłymi przychodami, które Spółka uzyska w efekcie emisji akcji. Przedmiotowe wydatki są i będą ponoszone w celu osiągnięcia przychodu, a te zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy stanowią koszty podatkowe. Skoro mają służyć przyszłym, opodatkowanym przychodom Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach zakupu.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 lutego 2006 r. (sygn. II FSK 191/05) oraz Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu w decyzji z dnia 27 października 2006 r. (sygn. PP II 443/781/2006/PK). Niestety, orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednolite, czego przykładem jest wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 1 marca 2000 r. (sygn. I SA/Wr 2285/98) oraz decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 20 czerwca 2005 r. (sygn. PP2/4407-92/05).W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do zapisu art. 8 ust. 1 ww. ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Ze wskazanych regulacji wynika, iż emisja akcji jest czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług.

W myśl unormowań zawartych w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

A zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego, wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Istotny jest więc związek między zakupami a działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany w sposób bezpośredni lub pośredni z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Należy jednak pamiętać o zasadzie wynikającej z przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, z której wynika, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego tytułu nabycia towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W dniu 27 lutego 2008 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych została wydana interpretacja znak: ITPB3/423-51/08/MT, w której stwierdzono, iż wymienione wydatki związane z emisją akcji nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż Spółce nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu wydatków poniesionych w związku z emisją akcji, ponieważ nie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Końcowo należy stwierdzić, iż powołane w treści złożonego wniosku wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz decyzji Dyrektorów Izb Skarbowych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Są one rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, a orzeczenia sądu podejmowane są w oparciu o zebrany materiał dowodowy, dlatego trudno jest określić, w jakim stopniu przedstawiona sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia sądu oraz sytuacja przedstawiona we wniosku jest tożsama.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji oraz stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: emisja akcji, odliczenie podatku od towarów i usług, podwyższenie kapitału, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 03/01/2013 18:00:01

Czy faktury za najem nieruchomości można uznać za koszty uzyskania przychodów?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka Jawna X ponosi wydatki z tytułu najmu nieruchomości, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez Y Spółka Jawna. Pan ..., który jest wspólnikiem spółki jawnej Y ma sądowy...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu usługi transportowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie nabytych usług pośrednictwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólność małżeńską, fakturę winni wystawić obydw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biura rachunkowe Poznań

Prowadząc biuro rachunkowe w Poznaniu musisz wiedzieć, że możemy wskazać kilka grup podatników VAT: 1) podatnicy VAT czynni (czyli ci, którzy płacą podatek), 2) podatnicy VAT zwolnieni (czyli ci, którzy sprzedają na tyle mało, że obejmuje ich limit...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku dokumentowania fakturą VAT wykonywanych robót budowlanych na basenie?Zasady rozliczenia importu usług leśnychPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatkiCzy Spółka ma obowiązek zaliczyć do przychodów 2004 r. kwotę wynikającą z faktury VAT wystostawionej w 2005 roku?Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z tą inwestycją
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.