Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółce przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 16.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.01.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z uwagi na charakter swojej działalności oraz rodowód będzie nabywała usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi prawne, ubezpieczeniowe oraz finansowe od podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. W związku z tym w myśl art. 27 ust. 3 i w związku z ust. 4 miejscem świadczenia w/w usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności dla którego dana usługa jest świadczona (.). Spółka w deklaracji VAT-7 po stronie podatku należnego wykaże tylko kwotę podatku należnego od importu usług, a kwota podatku naliczonego wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług w okresie rozliczeniowym będzie wyższa od kwoty podatku należnego (wynikającego z importu usług).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy.

Zdaniem wnioskodawcy

Zdaniem Spółki przysługuje jej prawo do zwrotu bezpośredniego, gdyż w myśl art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu na rachunek bankowy. Zgodnie z brzmieniem przywoływanego przepisu Spółka spełnia warunki do otrzymania zwrotu na rachunek bankowy, ponieważ w okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego jest większa od kwoty podatku należnego. Ponadto zdaniem Spółki przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wyłączają podatku należnego wynikającego z importu usług z prawa do skorzystania ze zwrotu bezpośredniego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.) - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem, podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Zgodnie z art. 2 pkt 7 - ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy - podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

W myśl art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługęmiejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W art. 27 ust. 4 pkt 3 i 4 wymienione są usługi będące przedmiotem zapytania.Uwzględniając powyższe Spółka dokonuje importu usług i z tego tytułu będzie zobowiązania do rozliczenia podatku od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 - kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 - kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W myśl art. 87 ust. 1 - w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 19 ustawy - jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Za wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu należy uznać nie tylko przypadek, gdy Spółka wykaże w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług odpłatną dostawę towarów, ale także sytuację, gdy po stronie podatku należnego będzie wykazany wyłącznie import usług (opodatkowany).

Biorąc pod uwagę treść złożonego wniosku oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż Spółce przysługuje prawo do uzyskania zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym. Stanowisko Spółki przestawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: podatek naliczony, zwrot, zwrot bezpośredni, zwrot podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 25/12/2012 21:00:01

W którym rejestrze sprzedaży powinny znaleźć się faktury z terminem płatności w następnym...

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a 1, 3 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej...

Czy Wnioskodawca może obciążać firmy fakturą za odbiór i transport odpadów w kwocie netto...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Gmina, wnosząc aport do Spółki, w której ma 100% udział, po dniu 1 kwietnia 2009 r. wy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakup towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii (podatnika od wartości dodanej) udokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury mającej dokumentować darowiznęKiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu pobierania opłat za wieczyste użytkowanie gruntuUrząd Skarbowy Wadowice 34-100 ul. Legionów 22Księgowość GdańskCzy w przypadku nie wystawienia faktury korygującej, a przyjęcia noty księgowej, wartość strat i ubytków będzie stanowić koszty uzyskania przychodów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.