Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie tak wystawionej faktury VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 16 czerwca oraz z dnia 18 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabywaną usługę - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 20 czerwca oraz z dnia 18 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabywaną usługę.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Zgodnie z umową o współpracę z klientami Spółdzielnia (podatnik podatku od towarów i usług) będzie obciążana co miesiąc fakturą za usługę rozwijania wzajemnej współpracy w wysokości 5% obrotu miesięcznego netto, ponieważ kupujący zobowiązał się przez okres obowiązywania umowy do powstrzymywania się od nabywania od innych podmiotów asortymentu oferowanego przez Spółdzielnię, traktowane jest przez Spółdzielnie jako usługa wykonana na Jej rzecz. Według zapisów umowy pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona przez odbiorcę po trzech miesiącach obowiązywania umowy i dotyczyć będzie pierwszego miesiąca. Wykonana usługa nie jest powiązana z konkretną dostawą. Należne klientowi wynagrodzenie - premia pieniężna - przysługuje za przekazywanie informacji o możliwości zastosowania towarów w nowych wyrobach produkowanych przez kupującego, dokładanie wszelkich starań do zwiększenia zakupów towarów poprzez wdrażanie nowych asortymentów z udziałem towarów Spółdzielni, popularyzowanie oraz rozpowszechnianie nowych asortymentów towarów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę. Ponadto wskazano, że nabywane przez Spółdzielnie usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną i stanowią koszt uzyskania przychodu.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie tak wystawionej faktury VAT.Jednocześnie Spółdzielnia pismem z dnia 16 czerwca 2008 r. wycofała pytanie w zakresie prawidłowości wystawienia faktury VAT za wykonane usługi w terminie po trzech miesiącach obowiązywania umowy dotyczącej pierwszego miesiąca jej obowiązywania.

Zdaniem Wnioskodawcy pomimo, że faktura VAT została wystawiona z uchybieniem terminu do jej wystawienia, Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w tej fakturze, gdyż z zapisów art. 86 ustawy nie wynika brak takiego prawa.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl ust. 10 powyższego artykułu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Zgodnie z ust. 11, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Na mocy art. 88 ust. 1 pkt 2 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W myśl postanowień art. 88 ust. 3a pkt 2 powołanej ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu.Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi, beneficjenta danej czynności i występowanie bezpośredniego związku między usługą i otrzymywanym świadczeniem wzajemnym. Zatem każde odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę - beneficjenta świadczenia, a świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy w postaci wynagrodzenia.

Uznać zatem należy, iż w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie jest ściśle uzależnione od określonego zachowania kupującego, polegającego na przekazywaniu informacji o możliwości wykorzystania towarów w nowych wyrobach produkowanych przez kupującego, dokładaniu wszelkich starań do zwiększenia zakupów towarów poprzez wdrażanie nowych asortymentów z udziałem towarów Spółdzielni, popularyzowaniu oraz rozpowszechnianiu nowych asortymentów towarów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę. Zatem określone zachowanie się kontrahentów (kupujących) w stosunku do Spółdzielni stanowi świadczenie na Jej rzecz usług za wynagrodzeniem. Zatem istnieje wyraźny stosunek prawny pomiędzy usługobiorcą oraz usługodawcą, w wyniku którego następuje świadczenie wzajemne. Jako zapłatę za wykonaną usługę nabywca (kontrahent Wnioskodawcy) otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę treść art. 8 powołanej ustawy, czynności wymienione przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym są usługą aktywizacji sprzedaży jak i powstrzymywania się od nabycia od innych podmiotów asortymentów dostarczanych przez Spółdzielnie, a zatem podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z treści wniosku wynika, że Spółdzielnia otrzymuje faktury VAT od kontrahentów, a wypłacane wynagrodzenie za usługi jest związane z sprzedażą opodatkowaną i stanowi koszt uzyskania przychodów.

W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny i powołane przepisy należy stwierdzić, że wypłacane wynagrodzenie stanowi świadczenie wzajemne za wykonaną usługę, które podlega opodatkowaniu. W związku z tym należy uznać, że Spółdzielni (bez względu na fakt, kiedy faktura została wystawiona, po wykonaniu usługi) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez kontrahenta (dokumentującej odpłatne świadczenie usług) w zakresie o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie zachodzą inne ograniczenia o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, opodatkowanie, sprzedaż, świadczenie usług, usługi
Data aktualizacji: 23/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Ciechanów 06-400 ul. Warszawska 58

Zasięg terytorialny miasta Ciechanów gminy Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk powiaty ciechanowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 35101010100070542221000000 VAT...

Urząd Skarbowy Leżajsk 37-300 ul. plac Targowy 3

Zasięg terytorialny miasta Leżajsk gminy Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk, Nowa Sarzyna powiaty leżajski województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 76101015282005302221000000 VAT 26101015282005302222000000 PIT 73101015282005302223000000...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług polegając...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczący określenia prawidłowego wystawiania faktur za comiesięczne opłaty za eksploatacj...

W w w piśmie podatnik zwraca się z prośbą o stanowisko Urzędu czy:1. użytkowanie miejsc postojowych usytuowanych w wielostanowiskowym garażu podlega zwolnieniu od podatku VAT? 2. opłaty za używanie przedmiotowych miejsc postojowych są objęte...

Czy faktury VAT wysyłane do klientów w formacie PDF przy użyciu poczty elektronicznej po w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu zwrotu towaru dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przez odbiorcę faktury korygującejCzy możliwe jest wystawienie faktury łącznej przez kilku dostawców na rzecz jednego odbiorcy? Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego?Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez swoich odbiorców?Czy nabywając od rolników ryczałtowych istnieje obowiązek wystawiania faktur VAT RR, czy mogą to być dowody wewnętrzne?Sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.