Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez kontrahenta dokumentującej świadczenie usług faktoringu ?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż Dealerom importowanych pojazdów. Strona zawarła umowę o świadczenie usług faktoringu, której przedmiotem jest świadczenie przez Faktora na rzecz Faktoranta (Spółki) usług faktoringu, obejmujących w szczególności: skup wierzytelności (które będą przysługiwały Faktorantowi wobec Dealerów z tytułu sprzedaży pojazdów), analizę ratingu Dealarów w tym w szczególności okresową analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej Dealarów, sporządzanie wyciągów z kont prowadzonych przez poszczególnych Dealarów, informowanie o zadłużeniu Dealarów, dokonywanie zestawień obrotów na kontach Dealarów, analizę płatności oraz zapewnienie obsługi administracyjnej związanej z tymi usługami.

Spółka będzie sprzedawać wierzytelności za cenę równą pełnej kwocie jej wartości, wynikającej z faktury wystawionej Dealerowi, bez pomniejszenia o dyskonto. Umowa nie przewiduje tzw regresu, czyli możliwości powrotnej odsprzedaży wierzytelności lub jej części Spółce, gdyby Faktorowi nie udało się nabytej wierzytelności lub jej części wyegzekwować.

Za świadczone usługi Faktor będzie otrzymywać wynagrodzenie składające się z dwóch elementów:

1) Ryczałtowej Opłaty Stałej, niezależnej od ilości czynności wykonanej przez Faktora, kwot wyegzekwowanych wierzytelności, itp. oraz:

2) Prowizji równej stopie procentowej WIBOR (1 mies.) + 1, 8 punktu procentowego ceny wierzytelności w kwocie brutto naliczonej proporcjonalnie do liczby dni od momentu zakupu wierzytelności przez Faktora do momentu jej spłaty przez Dealera lub terminu wymagalności tej wierzytelności.

Do tak obliczonego wynagrodzenia (tj. do obydwu jego elementów) Faktor doliczy podatek VAT, wystawiając fakturę na rzecz Spółki.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem: Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez kontrahenta dokumentującej świadczenie usług faktoringu?

Podatnik stoi na stanowisku, iż w związku z faktem, że świadczone przez kontrahenta usługi faktoringu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a ich nabycie związane jest ze sprzedażą opodatkowaną Spółki, Podatnik będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturach dokumentujących nabycie tych usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a w/w ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Stosownie natomiast do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny stwierdzić należy, iż w związku z faktem, że przedmiotowe usługi należą do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a ich nabycie związane jest ze sprzedażą opodatkowaną Spółki, Stronie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczonych zawarty w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie usług faktoringu.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: faktoring, import towarów, kontrahenci, pojazdy, prawo do odliczenia, skup, świadczenie usług, wierzytelność, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 22/01/2013 00:00:01

Czy kwota wynikająca z faktury korygującej powinna zostać rozliczona w podatkowej księdze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego udostępnieniu m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54...

Dokumentowanie usług najmu lokalu użytkowego, będącego własnością kilku podmiotów - sposób...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących realizac...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka złożyła zapytanie, czy dokonuje prawidłowej wyceny transakcji zagranicznych oraz operacji na rachunku walutowym?Drugi Urząd Skarbowy Kraków 31-272 ul. Krowoderskich Zuchów 2Czy wpłaty komitetu budowy wodociągu na rachunek gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Dotyczy ewentualnej konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą zbiorów ze zgromadzonej kolekcjiDlaczego nie można odpisać faktur za zakup materiałów na remont domu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.