Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy spółka jawna powstała w tym roku, będzie mogła prowadzić ewidencję księgową w formie książki przychodów i rozchodów ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku złożonym 13.03.2006r. wg którego spółka jawna powstała w tym roku, będzie prowadzić ewidencję księgową w formie książki przychodów i rozchodów - za prawidłowe.

Przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a § 4 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W dniu 13.03.2006r. podatnik złożył do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny.

We wniosku podatnik podał, iż obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jako formę ewidencji księgowej prowadzi księgi rachunkowe. W najbliższej przyszłości podatnik zamierza zlikwidować działalność gospodarczą. Na dzień likwidacji działalności gospodarczej zostanie sporządzony remanent likwidacyjny, którym zostaną objęte środki trwałe, wyposażenie, towary handlowe i materiały. Składniki majątku objęte remanentem zostaną wniesione w formie aportu do istniejącej spółki jawnej.

W związku z powyższym podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione stanowisko w niżej wymienionych sprawach jest prawidłowe.

1. Wartość początkowa środków trwałych w księgach spółki jawnej zostanie ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu w wielkości nie wyższej od ich wartości rynkowej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176, ze zm.)

2. Stawki amortyzacyjne od wniesionych środków trwałych zostaną ustalone w sposób indywidualny zgodnie z art. 22j ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

3. Dokonywane odpisy amortyzacyjne będą kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu cytowanej ustawy.

4. W przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych opodatkowaniu podlegać będzie różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi jako wartość początkowa wkładu (wykazana w ewidencji spółki jawnej) uwzględniająca dokonane odpisy amortyzacyjne.

5. Spółka jawna powstała w tym roku, będzie prowadzić ewidencję księgową w formie książki przychodów i rozchodów.

Niniejszym postanowieniem tut. organ rozpatruje wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zapytania, wg którego spółka jawna powstała w tym roku, będzie prowadzić ewidencję księgową w formie książki przychodów i rozchodów.

W pozostałym zakresie tut. organ zajmie stanowisko odrębnymi postanowieniami.

Stanowisko tut. organu jest następujące.

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Obowiązek prowadzenia księgi, w myśl art. 24a ust. 3 pkt 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie dotyczy osób, które opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) podatnicy są obowiązani założyć księgę, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 - również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciagu roku podatkowego.

Stosownie do § 10 ust. 2 w/w rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Ustęp 3 tego paragrafu stanowi, iż jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy art. 24a ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz § 10 ust. 2 w/w rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nowo powstała spółka jawna obowiązana jest prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, a wszyscy wspólnicy spółki jawnej są obowiązani złożyć zawiadomienie o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Stanowisko podatnika, że spółka jawna powstała w tym roku, będzie prowadzić ewidencję księgową w formie książki przychodów i rozchodów tut. organ uznaje za prawidłowe.

W myśl art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Jednocześnie tut. organ informuje, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji.
Słowa kluczowe: ewidencja rachunkowa, księga przychodów i rozchodów, rok podatkowy, spółka jawna
Data aktualizacji: 19/01/2013 06:00:02

Możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób opodatkowania, rozliczenia i wykazania w deklaracji VAT-7 otrzymanej przez Spółkę z...

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.05.2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego:...

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kwota 3.506.560 zł stanowi równowartość 800.000 EURO sumy przychodów netto, powodujące...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29-08-1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25-11-2005 r...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Gmina, wnosząc aport do Spółki, w której ma 100% udział, po dniu 1 kwietnia 2009 r. wystawia Spółce fakturę?Refakturowanie kosztów ubezpieczenia samochoduDrugi Urząd Skarbowy Kraków 31-272 ul. Krowoderskich Zuchów 2Określenie miejsca świadczenia usługi rozrywkowejDotyczy sposobu rozliczenia korekty cen produktów (korekta przychodów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.