Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej faktury, czy też powinna skorygować podatek należny?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 19 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze, wystawionej przez kontrahenta, dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 19 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze, wystawionej przez kontrahenta, dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka podpisała umowę, która stanowi, że na koniec roku kupujący obciąży ją fakturą dokumentującą premię pieniężną z tytułu określonego planu obrotów lub określonego przyrostu obrotów ponad plan, stanowiącą określony procent obrotów. Spółka przyznała swojemu kontrahentowi premię pieniężną na podstawie zakupów dokonanych przez niego w całym roku. Wypłacanej premii nie sposób powiązać z konkretną dostawą towarów (nie ma bezpośredniego wpływu na wartość danej dostawy), dlatego nie może ona być uznana za formę rabatu. W konsekwencji, omawiana premia jest w rzeczywistości wynagrodzeniem za określone zachowanie się kontrahenta, nakierowane na zintensyfikowanie relacji handlowych z podatnikiem, tj. osiągnięcie określonych obrotów lub wartości zakupów. Zachowanie to uznać należy za odpłatne (wynagrodzeniem jest premia pieniężna) świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego świadczeniem usług jest każde świadczenie usług na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej faktury, czy też powinna skorygować podatek należny.Zdaniem Wnioskodawcy Spółka w związku z udzieleniem swojemu kontrahentowi handlowemu premii pieniężnej, niedotyczącej jednak konkretnej dostawy towarów, nie powinna dokonywać korekty podatku należnego, gdyż wypłacana premia nie stanowi rabatu w rozumieniu art. 29 ust. 4 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym nie pomniejsza ona obrotu osiąganego przez podatnika, a więc kwoty podatku należnego.

Spółka uważa, że może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez kontrahenta handlowego dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej, gdyż prawo to przysługuje na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 cytowanej ustawy, tj. prawo do odliczenia podatku przysługuje w zakresie, w jakim nabyta usługa jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Usługa świadczona przez kontrahenta, polegająca na zachowaniu zmierzającym do intensyfikacji obrotów handlowych z Wnioskodawcą pozostaje w ścisłym związku z czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez niego, tj. ze sprzedażą towarów (o ile oczywiście sprzedaż ta nie podlega zwolnieniu od podatku). Ponadto Spółka stwierdza, iż istotnym elementem dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z premią pieniężną jest możliwość zaliczenia wypłacanej premii do kosztów uzyskania przychodów.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu prawnego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl postanowień art. 8 powołanej ustawy poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Natomiast na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005 r., Nr 95, poz. 798 ze zm.), zgodnie z którym gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zatem w przypadkach, gdy wypłacone wynagrodzenie jest związane z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to wynagrodzenie wypłacone po dokonaniu zapłaty, powinno być traktowane jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 powołanej ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Z kolei w sytuacji, gdy wysokość wynagrodzenia zależna jest od łącznego obrotu miesięcznego i wynagrodzenie to nie jest związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacone wynagrodzenie związane jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę, otrzymującego takie wynagrodzenie, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotowe wynagrodzenie nie będzie związane z żadną konkretną dostawą.

W tym przypadku wskazać należy, że działania kontrahentów, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia. Wypłacona gratyfikacja pieniężna zależy bowiem od określonego zachowania nabywcy co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Zasady obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego reguluje art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz cytowane przepisy stwierdzić należy, iż Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie przedmiotowych usług, o ile poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i nie zachodzą inne wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, premia pieniężna
Data aktualizacji: 31/12/2012 12:00:01

Czy można zaliczyć do kosztów remontu i modernizacji wydatki poniesione na wymianę okien...

Naczelnik Urzędu Skarbowy Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 roku ze zmianami) w związku ze złożonym pismem w redakcji gazety XXX w dn 26.11.2004...

Czy podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane ze sprzedaży rzeczy (własnych) dokonanej na a...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko Pani . - przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2005...

Wystawienie faktury VAT przez komornika

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca może wystawić fakturę na dostawę ładowarki teleskopowej ze stawką podatku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Skutki podatkowe połączenia przez przejęcie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur w 2014 rokuDotyczywystawiania rachunków, bądź faktur za sprzedane produkty pochodzące z gospodarstwa rolnegoWystawienie faktur VAT przez Wspólnotę Mieszkaniową na rzecz członkówPrawa do odliczenia podatku z faktur VAT zawierających stare numery rejestracyjne leasingowanych samochodów sprzed wykupuSposób skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wystawionej tytułem zafakturowanej przez dostawcę przedpłaty
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.