Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy Spółka może fakturę VAT korektę, korygującą VAT należny a wystawioną dla kontrahenta francuskiego, zastąpić notą kredytową?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku sygnowanym datą 6 września 2009 r. (data wpływu 8 maja 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2009 r. (data wpływu 9 czerwca 2009 r.) oraz pismem z dnia 24 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastąpienia faktury korygującej notą kredytową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastąpienia faktury korygującej notą kredytową. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 czerwca 2009 r. (data wpływu 9 czerwca 2009 r.) oraz pismem z dnia 24 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o braki formalne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wystawił kontrahentowi UE z Francji fakturę za usługi montażowe urządzeń elektronicznych bez VAT.

Montaż urządzeń elektronicznych odbywał się na terenie Polski, wobec czego Zainteresowany wystawił fakturę korektę z 22% podatkiem VAT należnym.

Kontrahent francuski nie uznał faktury korekty żądając w zamian za fakturę korektę, notę kredytową, wyjaśniając, że faktura korygująca nie jest w myśl przepisów francuskich dokumentem księgowym.

Według uzyskanych informacji z Urzędu Statystycznego, korygowana usługa mieści się w grupie usług elektrycznych wykonywanych w budynku i posiada nr 45.31.11 lub inne usługi elektryczne wykonywane w budynku nr 45.34.22.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wolno fakturę VAT korektę, korygującą VAT należny a wystawioną dla kontrahenta francuskiego, zastąpić notą kredytową.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami VAT dokumentem korygującym VAT należny jest faktura korekta, którą Spółka wystawiła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany świadczył na rzecz klienta z Francji usługi elektryczne wykonywane w budynku znajdującym się na terytorium kraju.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługę - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Odstępstwo od tej zasady przewidziane zostało między innymi w art. 27 ust. 2 pkt 1, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami (.) - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że miejscem świadczenia (opodatkowania) wykonanej przez Wnioskodawcę usługi związanej z nieruchomością jest terytorium kraju.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Zainteresowany wystawił fakturę za usługi montażu urządzeń elektrycznych bez podatku VAT. Następnie została wystawiona faktura VAT korekta z 22% stawką podatku, bowiem montaż ww. urządzeń odbywał się na terytorium kraju. Nabywca tej usługi, kontrahent francuski, nie przyjął faktury korekty twierdząc, że faktura korekta nie jest w myśl przepisów francuskich dokumentem księgowym.

Art. 29 ust. 1 ustawy stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust.16.

Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinna zawierać faktura, zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanego dalej rozporządzeniem.

Jak wynika z § 4 rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT. Dane, która faktura powinna zawierać, są określone w § 5 rozporządzenia.

W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Stosownie do § 13 ust. 3 rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Jeżeli miejscem opodatkowania wykonanej przez Wnioskodawcę usługi montażu urządzeń elektrycznych było terytorium kraju, był on zobowiązany do udokumentowania przedmiotowej czynności fakturą VAT, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy.

Jeżeli na wystawionej fakturze Zainteresowany nie zastosował prawidłowej stawki podatku VAT, zobowiązany był do wystawienia faktury korygującej, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.

Tut. Organ wskazuje także, iż Wnioskodawca jest podmiotem krajowym, rozliczającym się ze swoich zobowiązań podatkowych na terytorium kraju, zatem zobowiązany jest do stosowania przepisów krajowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta faktury, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 30/12/2012 06:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 22% z faktur dokumentających zakup usł...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot podatku VAT mimo, że pozwolenie na budowę jest...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy liczyć różnice kursowe od środków własnych na rachunku dewizowym, jeżeli środki...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zbiorcza faktura wewnętrzna

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Miechów 32-200 ul. St. Daneckiej 1

Zasięg terytorialny miasta gminy Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów powiaty miechowski województwo małopolskie Konta bankowe CIT 75101012700005342221000000 VAT 25101012700005342222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy usługi szkolenia z zakresu pozycjonowania stron internetowych (PKWiU 80.42.20-00.00) są zwolnione z podatku VAT?Czy zachodzi konieczność korekty odliczonego VAT w przypadku wcześniejszego rozwiązania leasingu?Czy w przypadku otrzymania faktury VAT dokumentującej premię pieniężną można dokonać odliczenia podatku naliczonego?Czy spadkodawcy przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z wystawionych na matkę rachunków na remont domu jednorodzinnego?Refakturowanie kosztów ubezpieczenia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.