Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu dotyczących infrastruktury zewnętrznej?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. "Czy Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu dotyczących infrastruktury zewnętrznej?", Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia

uznać stanowisko Strony za prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie umowy sprzedaży nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości , składającej się z trzech działek wraz z prawem własności budynków, które mają zostać na tej nieruchomości wybudowane. Zgodnie z par.1 ust.3 zawartej umowy Spółka zakupiła również 70% robót w toku związanych z infrastrukturą zewnętrzną obejmującą łącznik drogowy, skrzyżowanie i roboty sieciowe zewnętrzne. Sp z o.o. zgodnie z zawartą umową, została zobowiązana do zakończenia we własnym zakresie i na własny koszt robót związanych z budową wyżej opisanej infrastruktury zewnętrznej a następnie przekazać ją nieodpłatnie na rzecz Miasta oraz na rzecz właściwych zarządców i podmiotów. Zgodnie z Umową o Generalną Realizację Inwestycji zostały zrealizowane prace budowlane budynku przeznaczonego na prowadzenie marketu wielobranżowego - budynek ten został przekazany do użytkowania wraz z infrastrukturą zewnętrzną (droga dojazdowa wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i oświetleniem). Spółka wszelkie koszty związane z powyższą inwestycją potraktowała jako zakup środków trwałych służących sprzedaży opodatkowanej i odliczyła podatek naliczony w miesiącu otrzymania faktury bądź też w miesiącu następnym.Zdaniem Strony miała ona prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z infrastrukturą zewnętrzną, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu, zawartym w postanowieniu nr: 1471/DPD2/423-66/06/AB z dn. 25.05.2006r. wydatki poniesione na budowę infrastruktury zewnętrznej mają niewątpliwie związek z prowadzoną przez Podatnika działalnością gospodarczą. Jednocześnie, jako nakłady poniesione na infrastrukturę zewnętrzną, pozostają nierozerwalnie związane z inwestycją główną, a co za tym idzie - zgodnie z zapisem art. 16 g ust. 1 pkt 2 oraz art. 16 g ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - winny zwiększać wartość początkową środków trwałych składających się na market wielobranżowy, stanowiącą podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że wykonywane przez nią czynności tj. prowadzenie marketu wielobranżowego można zakwalifikować jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1cyt. ustawy.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy m.in. wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów (art. 88 ust. 3 ustawy).

W świetle przywołanych przepisów, stwierdzić zatem należy, iż Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur w związku z budową infrastruktury zewnętrznej w postaci drogi dojazdowej wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i oświetleniem.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stany faktycznego przedstawionego we wniosku oraz prawnego obowiązującego w momencie wydania interpretacji.
Słowa kluczowe: infrastruktura, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 12/04/2012 15:37:53

Możliwość wystawienia faktury korygującej w związku z wydaną przez Urząd Skarbowy decyzją...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Jarosław 37-500 ul. Przemysłowa 2 A

Zasięg terytorialny miasta Jarosław, Radymno gminy Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica powiaty jarosławski województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 86101015280056852221000000 VAT...

Czy wybrana na rok 2005 forma książki podatkowej przychodów i rozchodów jest prawidłową z...

Pismem z dnia 08.03.2005r data wpływu do Urzędu 15.03.2005r zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zaprowadzenia na rok 2005 podatkowej księgi przychodów i rozchodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Z...

Wystawianie faktur korygujących z związku z udzieleniem rabatu

Wnioskiem z dnia 7 maja 2007r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem w kwestii wystawiania faktur korygujących w związku z udzieleniem rabatu. Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji Strona prowadzi działalność gospodarczą...

Czy Spółka może zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług korzystać ze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenia charakteru, miejsca świadczenia i sposobu rozliczania wynagrodzenia z przedmiotowego programu marketingowegoCzy istnieje konieczności dokumentowania dostawy udziału w prawie własności działki aktem notarialnym i fakturą VAT?Ile wynoszą zarobki księgowych w Suwałkach?Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z PROW?Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy fakturowaniu wymienionych prac montażowych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.