Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów otrzymane faktury dotyczące wymienionych kosztów ubocznych w dacie zaksięgowania?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 31 października 2007 r.), uzupełnionym 30 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków ubocznych związanych z importem towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków ubocznych związanych z importem towarów. Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z dnia 19 listopada 2007r. wezwano do ich uzupełnienia. Braki wniosku uzupełniono 30 listopada 2007r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Działalność Spółki opiera się na imporcie towarów i sprzedaży hurtowej. Spółka ponosi koszty uboczne takie jak: odprawa celna, ubezpieczenie i transport, prowizje od zabezpieczenia celnego, fracht morski, zakupy przyrządów i wykorzystanie innych urządzeń pomocnych przy rozładunku dostawy z importu. Na przestrzeni jednego miesiąca mogą nastąpić dwie lub więcej dostaw (np. pierwsza dostawa w pierwszej dekadzie miesiąca, następna pod koniec miesiąca) co będzie wiązało się z rozłożeniem tej sprzedaży w czasie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka w oparciu o art. 15 ust. 4 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu otrzymane faktury dotyczące wymienionych wcześniej kosztów ubocznych w dacie zaksięgowania.

Zdaniem Spółki faktury dotyczące kosztów ubocznych otrzymane, winny być traktowane jako koszt uzyskania przychodu w dacie zaksięgowania w oparciu o art. 15 ust. 4 pkt 4e w/w ustawy.

Na tle przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 1 ust. 1.

Zasady zaliczania ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów reguluje art. 15 ust. 4 w/w ustawy, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

W myśl art. 15 ust. 4b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 4c powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. Powyższa zasada rozliczania wydatków w czasie ma na celu zapewnienie współmierności przychodów do kosztów ich uzyskania i jednocześnie ma zastosowanie do kosztów bezpośrednio związanych z osiąganymi przychodami. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że wydatki z tytułu dokonywania odpraw celnych, ubezpieczenia i transportu, prowizji za zabezpieczenie celne, frachtu morskiego, zakupu przyrządów i wykorzystania innych urządzeń pomocnych przy rozładunku, udokumentowane fakturami, winny być ujmowane jako pozostające w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami ze sprzedaży tych towarów. Zatem w/w koszty, dotyczące odprawianych towarów powinny być rozpoznawalne dla celów podatkowych w tym okresie sprawozdawczym w którym zostanie wykazany przychód ze sprzedaży towarów których te koszty dotyczą. Tylko w sytuacji gdy nie istnieje możliwość zarachowania kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów w tym okresie sprawozdawczym (w roku podatkowym) w którym został wykazany przychód związany z tymi kosztami, wówczas koszty te powinny być rozliczone w dacie poniesienia.

Biorąc powyższe pod uwagę nie można zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż otrzymane faktury dotyczące kosztów ubocznych winny być traktowane jako koszty uzyskania przychodu w dacie księgowania w oparciu o art. 15 ust. 4 i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: należności celne, odprawa celna
Data aktualizacji: 14/01/2013 09:00:01

Podatnik pyta czy prawidłowo wykazał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji VAT...

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia...

Czy do aktu notarialnego umowy zamiany należy wystawić fakturę VAT?

Na podstawie art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535...

W jaki sposób należy dokumentować sprzedaż usług najmu oraz otrzymanych faktur zakupu prze...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.04.2005 r. w sprawie udzielenia...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wypłacan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie dzierżawy gospodarstwa rolnego oraz prawa do odliczenia podatku od towarów i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie przez Spółkę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej naprawę powypadkową samochodu należącego do współwłaściciela spółkiCzy wnioskodawca może zmienić dane nabywcy na otrzymanej fakturze VAT za pomocą noty korygującej?Skutki podatkowe zwrotu najemcy poniesionych nakładów na obcy środek trwałyCzy procedura stosowana przez Sp. z o.o w związku z powyższą transakcją jest prawidłowa?Czy zapłacona zaliczka na poczet wykonania usługi lub otrzymania towaru jest kosztem uzyskania przychodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.