Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka może zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług korzystać ze zwolnienia do wartości sprzedaży 50.000 zł?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 20 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą w formie spółki jawnej w zakresie usługowego prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, która jest sklasyfikowana w PKD z 2007 r. pod numerem 69.20.Z - działalność rachunkowa - księgowa, doradztwo podatkowe. Jeden ze wspólników Spółki posiada świadectwo kwalifikacyjne na podstawie zdanego egzaminu potwierdzającego wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości określone dla osób prowadzących księgi rachunkowe. W zakres obowiązków Spółki wchodzą następujące czynności: prowadzenie w programie komputerowym i przechowywanie w ciągu roku obrotowego ewidencji księgowej w postaci ksiąg (podatkowa księga przychodów i rozchodów, odrębnie prowadzony inwentarz), prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, tj. sporządzanie list płac, kartotek pracownika, kart przychodów pracownika, sporządzanie i transmisja wszelkiego typu deklaracji w ramach programu płatnik, sporządzanie różnego typu zestawień własnych dotyczących przychodów i kosztów Zleceniodawcy, sporządzanie informacji PIT-11 jako płatnik i przekazywanie pracownikom. W umowie między Zleceniodawcą a Spółką jest zapis Zleceniobiorca nie będzie świadczyć usług w zakresie doradztwa dla Zleceniodawcy. Na koniec każdego roku Spółka zamierza sporządzać deklarację PIT-B i przekazywać Zleceniodawcy łącznie z uporządkowaną dokumentacją. Zgodnie z art. 96 ust. 3 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Spółka złożyła zgłoszenie rejestracyjne. Przewiduje się, iż przychód roczny z tytułu świadczonych usług nie przekroczy 50.000 zł. Pozwala to zdaniem Spółki na podstawie art. 96 ust. 4 ww. ustawy na uzyskanie statusu podatnika VAT zwolnionego. Podatnicy, dla których Spółka będzie świadczyć usługi rachunkowe, miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacić będą na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym tj. forma uproszczona. W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, iż wykonywane usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.12.20-00.00 oraz zaznaczyła, iż nie będzie udzielać porad oraz podpisywać deklaracji podatkowych. Podpisy składane będą przez podatników.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Spółka może zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług korzystać ze zwolnienia do wartości sprzedaży 50.000 zł.Zdaniem Wnioskodawcy Spółka może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na zapis w umowie ze Zleceniodawcą: Zleceniobiorca nie będzie świadczyć usług w zakresie doradztwa dla Zleceniodawcy. Powyższy zapis wyłącza Spółkę z obowiązku zastosowania art. 113 ust. 13 pkt 2 cyt. ustawy. Zatem zdaniem Wnioskodawcy należy złożyć zgłoszenie VAT- R jako podatnik VAT- zwolniony.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, jednak w oparciu o inny stan prawny niż przedstawiony we wniosku.Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ww. ustawy podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8.

Zauważyć należy, iż na mocy art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnienia, wynika że Spółka zamierza świadczyć usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.12.20-00.00 Usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, nie udzielając przy tym porad prawnych, ani nie podpisując deklaracji podatkowych.

Mając powyższe na uwadze oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, iż w momencie rozpoczęcia ww. działalności gospodarczej Spółce przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w cytowanym art. 113 ust. 9 cyt. ustawy. A zatem Spółka nie będzie zobowiązana do rozliczania podatku od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Zauważyć należy także, że skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy ponadto wskazać, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Spółkę w stanie faktycznym.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej -powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: rachunki, usługi, zwolnienia podmiotowe
Data aktualizacji: 27/01/2013 03:00:01

Urząd Skarbowy Sieradz 98-200 ul. Spółdzielcza 3

Zasięg terytorialny miasta Sieradz gminy Błaszki, Brąszewice, Brzeźno, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz, Warta, Wróblew, Złoczew powiaty sieradzki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 47101013710023072221000000 VAT 94101013710023072222000000...

Księgowość Katowice czy program do wystawiania faktur co wybrać?

W zależności od formy rozliczenia, przedsiębiorcy zobowiązani są do wystawiania dokumentów, które potwierdzają sprzedaż usług czy towarów. Osoby, które zdecydowały się zostać płatnikami VAT muszą swoim klientom wystawiać faktury VAT. Czy...

Czy podatnik może odliczyć naliczony w fakturze za opłaty notarialne podatek VAT, czy też...

Na podstawie art. 14 a 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony z dnia 20 marca 2006r. w części dotyczącej podatku od towarów i usług Naczelnik...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług budowlanych

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2004 r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego 10.08.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego...

VAT - refakturowanie kosztów przez wspólnotę mieszkaniową

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Biała Podlaska 21-500 ul. Prosta 19Czy otrzymane odsetki od należności przeterminowanych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?Wykazywania w deklaracji podatkowej usług świadczonych przez oddział w innym państwie członkowskimDlaczego nie można odpisać faktur za zakup materiałów na remont domu?Czy usługi naukowo-badawcze zaklasyfikowane przez podatnika do PKWiU 73, udokumentowane fakturą z dnia 27.12.2005r. powinny być objęte stawką 0%?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.